Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 19 april 2007
gepubliceerd op 14 mei 2007

Besluit van de Waalse Regering betreffende de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux"

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201551
pub.
14/05/2007
prom.
19/04/2007
ELI
eli/besluit/2007/04/19/2007201551/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2007. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" (Begrotingsfonds voor de kwaliteit van dierlijke en plantaardige producten)


De Waalse Regering, Gelet op het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken, inzonderheid op artikel 43, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 augustus 2005;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 5 oktober 2006;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de Gewestregeringen en de federale overheid op 16 oktober 2006 en goedgekeurd op 7 november 2006;

Gelet op het advies nr. 42.305/4 van de Raad van State, gegeven op 12 maart 2007, overeenkomstig artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit decreet wordt verstaan onder : 1° "Fonds" : het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" bedoeld in de artikelen 43 tot 48 het programmadecreet van 18 december 2003 houdende verschillende maatregelen inzake gewestelijke fiscaliteit, thesaurie en schuld, organisatie van de energiemarkten, leefmilieu, landbouw, plaatselijke en ondergeschikte besturen, erfgoed, huisvesting en ambtenarenzaken;2° Raad : de Raad van het "Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux" bedoeld in artikel 43 van voornoemd programmadecreet;3° Minister : de Minister van Landbouw.

Art. 2.De Raad wordt ingesteld bij het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest.

Art. 3.De Raad is samengesteld uit de volgende twaalf leden : 1° de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw;2° de inspecteur-generaal van de Afdeling Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit van het Directoraat-generaal Landbouw;3° de directeur van de Directie Productenkwaliteit van het Directoraat-generaal Landbouw;4° een personeelslid van de Directie Productenkwaliteit die het secretariaat van de Raad waarneemt;5° een vertenwoordiger van de Inspectie van Financiën van het Waalse Gewest;6° een vertegenwoordiger van de landbouwvakorganisaties met algemene doeleinden;7° een vertegenwoordiger van de kwekers en de handelaar-bereiders van zaaizaad en pootgoed;8° een vertegenwoordiger van de landbouwers-vermeerderaars van zaaizaad;9° een vertegenwoordiger van de producenten van pootaardappelen;10° een vertegenwoordiger van de producenten van materiaal voor de vermeerdering van fruitgewassen en sierplanten;11° een vertegenwoordiger van de producenten van bosbouwkundig uitgangsmateriaal;12° een vertegenwoordiger van de loontrieerders.

Art. 4.Na overleg met elke betrokken organisatie of sector wijst de Minister de in artikel 3, 4° tot 12°, bedoelde leden aan, alsook, voor elk van hen, een plaatsvervanger die zijn plaats kan innemen in geval van afwezigheid.

Het mandaat van de leden en plaatsvervangers loopt vier jaar. Deze mandaten zijn hernieuwbaar. Als een mandaat vóór de verstrijkdatum komt open te staan, wordt een nieuw lid of een nieuwe plaatsvervanger aangewezen om het mandaat van zijn voorganger te voleindigen.

Art. 5.De Raad geeft het Directoraat-generaal Landbouw advies over de modaliteiten voor het beheer van het "Fonds" m.b.t. : 1° de vastlegging van de verplichte bijdragen, de bedragen, rechten en vergoedingen bedoeld in artikel 44, 1° en 3°, van voornoemd programmadecreet en toegewezen aan het "Fonds";2° de bestemming van de middelen van het "Fonds";3° elke vraag gesteld door de Regering of door de Minister. Om zijn opdrachten tot een goed einde te brengen wordt de Raad minstens één keer per jaar door het Directoraat-generaal Landbouw ingelicht over de boekhoudkundige toestand van de ontvangsten en uitgaven van het "Fonds".

Art. 6.De Raad wordt voorgezeten door de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Landbouw of, bij diens afwezigheid, door de inspecteur-generaal van de Afdeling Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteit van het Directoraat-generaal Landbouw.

De Raad komt bijeen na oproeping door zijn voorzitter.

De Raad mag deskundigen raadplegen en uitnodigen en werkgroepen oprichten.

De Raad maakt een huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring aan de Minister voor.

De Raad kan slechts rechtsgeldig advies uitbrengen als minstens de helft van de leden aanwezig is. Als het quorum niet bereikt wordt, worden de leden opnieuw opgeroepen uiterlijk binnen de volgende vijftien dagen. Als het quorum weer niet bereikt wordt tijdens die zitting, heeft de Raad zitting op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige leden.

De adviezen worden bij gewone meerderheid uitgebracht. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 7.De leden van de Raad en de uitgenodigde deskundigen hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten overeenkomstig de regels van toepassing op de ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest.

Art. 8.De Minister van Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 april 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^