Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 november 2022
gepubliceerd op 25 november 2022

Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke schorsing van de jacht in sommige gemeenten ten gevolge van talrijke sterfgevallen bij vogels wegens de vogelgriep, waargenomen op het grondgebied van de gemeente Zinnik

bron
waalse overheidsdienst
numac
2022034279
pub.
25/11/2022
prom.
18/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke schorsing van de jacht in sommige gemeenten ten gevolge van talrijke sterfgevallen bij vogels wegens de vogelgriep, waargenomen op het grondgebied van de gemeente Zinnik


De Waalse Regering, Gelet op de jachtwet van 28 februari 1882, artikel 1ter, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en gewijzigd bij het decreet van 16 februari 2017 Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 worden vastgesteld;

Gelet op het rapport van 24 mei 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen ;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat meerdere gevallen van hoogpathogene vogelgriep zijn opgespoord, waarbij aanzienlijke sterfgevallen van fazanten werden veroorzaakt op het grondgebied van de gemeente Zinnik;

Overwegende dat de eerste sterfgevallen zich hebben voorgedaan op 6 november en dat ze in de daaropvolgende dagen werden gevolgd door andere sterfgevallen bij fazanten, maar dat de bevestiging door het nationale referentielaboratorium Sciensano, dat vogelgriep aanwezig was, op 14 november afgewacht diende te worden;

Overwegende dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen de diensten van het Waals Gewest op 10 november in kennis heeft gesteld van een uitbraak van waarschijnlijk hoogpathogene vogelgriep;

Gelet op de huidige context van een aanzienlijke verspreiding van vogelgriep in heel België;

Overwegende dat sinds 5 oktober 2022 alle bij het FAVV geregistreerde pluimveebedrijven in België verplicht zijn hun pluimvee op te sluiten om het risico van overdracht van de ziekte op hun bedrijf door het wild levende vogelfauna te verminderen;

Gelet op de belangrijke trekperiode van de vogelfauna waarin wij ons momenteel bevinden;

Overwegende dat de aanwezigheid van vochtige gebieden in de regio momenteel belangrijke pleisterplaatsen zijn voor trekvogels en dat de concentratie van wilde vogels in deze gebieden het risico van verspreiding van de ziekte vergroot;

Overwegende dat de uitbraak van vogelgriep momenteel alleen fazanten treft, waarvan de meeste relatief geconcentreerd blijven rond de open volière waaruit zij in de zomer zijn losgelaten, maar niet alle vogels, waarvan sommige de volière verlaten en niet terugkeren; dat er derhalve reden is tot voorzichtigheid ;

Overwegende dat die haard van vogelgriep vanzelf zou moeten verdwijnen binnen vier weken, daar alle aanwezige vogels voor het merendeel aan de ziekte zouden moeten bezwijken of zoniet binnen dat tijdsbestek zouden moeten genezen;

Overwegende dat het risico op uitbreiding van die haard reëel is en dat bijgevolg zover mogelijk voorkomen dient te worden dat vogels zich van of naar die haard begeven;

Overwegende dat de jacht dergelijke verplaatsingen kan veroorzaken wegens de verstoring waartoe ze kan leiden bij de fauna en dat de jacht bijgevolg onmiddellijk dient te worden opgeschort;

Overwegende dat de maatregelen voor de opschorting van de jacht bijgevolg onmiddellijk dienen te worden genomen om te voorkomen dat de ziekte uitbreidt en dat het bijgevolg niet mogelijk is het advies van de Raad van State in te winnen, en zelfs niet binnen een termijn van 5 dagen;

Overwegende dat het gebied waarbinnen de jacht wordt geschorst, op coherente en evenredige wijze is vastgesteld ten aanzien van de twee andere uitbraken die sinds het begin van het jachtseizoen tot een tijdelijke schorsing van de jacht hebben geleid;

Overwegende dat het advies van de Beleidsgroep Landelijke Zaken, afdeling jacht, niet is aangevraagd wegens het dringend karakter van de te nemen beslissing;

Overwegende dat dit besluit ten aanzien van voorvermelde motieven onverwijld uitwerking dient te hebben;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Jacht;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De jacht met vuurwapens of met roofvogels vermeld in de artikelen 4 tot 8, 10, 15 en 17 van het Besluit van de Waalse Regering van 29 mei 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/05/2020 pub. 15/06/2020 numac 2020021251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden sluiten waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2020 tot 30 juni 2025 vastgelegd worden, wordt opgeschort tot 16 december 2022, ook binnen de omtrek aangebracht in bijlage op het kaartdocument, waarbij volgende gemeenten gedeeltelijk worden omvat: Zinnik, Bergen, Le Roeulx en Jurbeke.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Jacht is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 november 2022.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^