Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 18 november 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/11/2022 pub. 23/11/2022 numac 2022034211 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022034297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2019 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de minister bevoegd voor Energie te vertegenwoordigen bij de uitoefening van de formaliteiten bepaald in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, in de wet van 24 december 1970 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van gasdistributie-installaties en in de besluiten genomen in uitvoering van deze wetten type ministerieel besluit prom. 18/11/2022 pub. 27/01/2023 numac 2022034316 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot verlenging van de aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap

decreet

type decreet prom. 18/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034304 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005, het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft klokkenluiders type decreet prom. 18/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022042834 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties type decreet prom. 18/11/2022 pub. 03/02/2023 numac 2023200496 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022042584 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022034279 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke schorsing van de jacht in sommige gemeenten ten gevolge van talrijke sterfgevallen bij vogels wegens de vogelgriep, waargenomen op het grondgebied van de gemeente Zinnik type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022206758 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 januari 2021 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van het Centrum en van het Westen type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 02/12/2022 numac 2022206854 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de interministeriële Commissie ingesteld bij het decreet van 10 juni 2021 betreffende het standvastig maken van de in het kader van de regeling voor de steun ter bevordering van de tewerkstelling gecreëerde jobs en de creatie van jobs die beantwoorden aan prioritaire maatschappelijke behoeften type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 06/12/2022 numac 2022034433 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het "Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle interne des Cabinets ministériels " (Secretariaat voor steun aan het beheer en de interne controle van ministeriële kabinetten)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 13/12/2022 numac 2022034549 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering om het bedrag en de betalingswijze vast te stellen van de vergoedingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/11/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022043116 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022042982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2023 tot en met 2027 van Vlabotex vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 22/12/2022 numac 2022034429 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor het creëren van bijkomende opvangplaatsen voor de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 30/01/2023 numac 2022043012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling van middelen binnen de algemene uitgavenbegroting ingeschreven onder begrotingsartikel FB0-1FBD2AC-PR van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 06/02/2023 numac 2023040043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 8 juli 2022 over de werk- en zorgtrajecten type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 08/02/2023 numac 2022043435 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 10/03/2023 numac 2023010140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector groenten en fruit type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/2022 pub. 28/04/2023 numac 2023040784 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de betaling van het salaris, de binnenvaarttoelage en andere bepalingen

bericht

type bericht prom. 18/11/2022 pub. 17/12/2021 numac 2021033937 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen
^