Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 18 december 2020
gepubliceerd op 29 december 2020

Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 71 betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen van het IFAPME-net wegens COVID-19

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020044688
pub.
29/12/2020
prom.
18/12/2020
ELI
eli/besluit/2020/12/18/2020044688/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 71 betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen van het IFAPME-net wegens COVID-19


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 29 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/2020 pub. 03/11/2020 numac 2020043485 bron waalse overheidsdienst Decreet tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet sluiten tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003200774 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 4 juni 2003 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest i.v.m. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten tot oprichting van een "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding en van de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), gewijzigd bij het decreet van 30 mei 2013;

Gelet op het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest i.v.m. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen, gewijzigd bij de aanhangsels van 4 juni 2003 en 27 maart 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vormingscursussen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vormingscursussen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de vormingscursussen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 juni 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2020 pub. 06/07/2020 numac 2020202922 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen alsook de stageovereenkomsten van het IFAPME-net voor het opleidingsjaar 2019-2020 wegens COVID-19 sluiten betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen alsook de stageovereenkomsten van het IFAPME-net voor het opleidingsjaar 2019-2020 wegens COVID-19;

Gelet op het rapport van 20 oktober 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 december 2020; Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 10 december 2020;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van vijf dagen, gericht aan de Raad van State op 10 december 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn ;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het eensluidend advies van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, gegeven op 17 december 2020 overeenkomstig de artikelen 5, § 1, 4°, en 8, § 1, 4°, van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest i.v.m. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd als volgt: Overwegende dat WHO op 11 maart 2020 het coronavirus COVID-19 als een pandemie gelabeld heeft;

Gelet op de verklaring van WHO in verband met de kenmerken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder de sterke besmettelijkheid, het sterfelijkheidsrisico en het aantal vastgestelde gevallen;

Gelet op de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied en in België;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid en het gezondheidsrisico dat het coronavirus COVID-19 voor de Belgische bevolking inhoudt;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2020 pub. 28/10/2020 numac 2020010455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken sluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, dat met name tot doel heeft de verplaatsingen en de sociale contacten te beperken;

Gelet op de impact van de gezondheidscrisis op de erkende opleidingscentra van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), die hun face tot face opleidingen hebben moeten stopzetten;

Overwegende dat het de taak van het Instituut is om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen door in de erkende opleidingscentra een voorziening voor afstandsopleiding en -opvolging op te zetten om de continuïteit van de cursussen en het leerproces te waarborgen;

Gelet op de hervatting van de face to face opleidingen in de vormingscentra of via afstandsleren vanaf 1 september met inachtneming van de gezondheidsmaatregelen;

Overwegende dat het gelijkheidsbeginsel en de rechtszekerheid moeten worden gewaarborgd en dat maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat geen enkele leerling belemmerd wordt in de uitoefening van zijn rechten of in de uitvoering van zijn verplichtingen wegens de impacten van de gezondheidscrisis;

Op de voordracht van de Minister van het IFAPME;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027406 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de waalse regering prom. 31/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000027405 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de vormingscursussen in de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten betreffende de doorlopende evaluatie en de examens in de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen wordt aangevuld als volgt : "Bij opschorting van de lessen wegens de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19 pandemie wordt de opschortingsperiode niet in rekening genomen in de berekening van de twee derde.".

Art. 2.Artikel 28 van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt: "Wat meer in het bijzonder de opleidingen betreft schoonheidsspecialist en massagespecialist, worden de examen C zittingen betreffende het vormingsjaat 2019-2020 gehouden van 1 juni 2020 tot en met 31 maart 2021.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021.

Art. 4.De Minister bevoegd voor de "formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2020.

Voor de Regering : De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS

^