Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van loodmijnen van Mazée

bron
waalse overheidsdienst
numac
2020030396
pub.
03/04/2020
prom.
12/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2020. - Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van loodmijnen van Mazée (nr. 112)


De Waalse Regering, Gelet op het decreet op de mijnen van de Waalse Gewestraad van 7 juli 1988, artikel 71;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 30 april 1992 tot vaststelling van de procedure en de voorwaarden betreffende de intrekking van een mijnvergunning, artikel 29;

Gelet op het verslag, plannen en bijlagen inbegrepen, van 22 oktober 2019, van de Directie Industriële, Geologische en Mijnrisico's (hierna DRIGM genoemd), Departement Leefmilieu en Water, Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat de huidige concessie van Mazée krachtens de volgende akten is gevormd : - koninklijk besluit van 4 december 1828 waarbij de loodmijnconcessie van Mazée aan de Heren D. J. Van Ewijck, Y. D. C. Suermondt & consorten werd verleend; - overdracht tegen 1852 van de concessie aan de Heren Kissing & Co, zonder officieel document; - de burgerlijke Vennootschap van de mijnen van de "Entre-Sambre et Meuse", gevormd op tien mei 1856 door de Graaf van Kergolay voor vijftien jaar; - koninklijk besluit van 30 januari 1863 waarbij aan de commanditaire vennootschap van de metaalmijnen van Entre-Sambre en Meuse de uitbreiding van de loodmijnconcessie van Mazée tot ijzerpyriet werd toegekend;

Overwegende dat de concessie van Mazée zoals aangegeven op het plan in bijlage wordt afgebakend; dat zij zich over 1273 ha 51 a uitstrekt: - onder de nieuwe gemeenten van Viroinval en Doische; - onder de oude gemeenten van Gimnée, Matagne-la-Petite, Mazée, Niverlée, Treignes en Vaucelles;

Overwegende dat de concessie van Mazée is gelegen: - in het zuiden: niet- geconcessioneerd gebied; - in het noorden: niet- geconcessioneerd gebied; - in het oosten: niet- geconcessioneerd gebied; - in het westen: de concessies van Viroin (nr. 111) en Dourbes (nr. 113);

Overwegende dat deze concessie niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een verklaring van afstand en dus door de Waalse Regering van ambtswege kan worden ingetrokken;

Overwegende dat er geen mijnwerk is dat moet worden beveiligd;

Overwegende dat de "DRIGM" bijgevolg een gunstig advies uitbrengt over het intrekken van de concessie van Mazée;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De concessie van loodmijnen van Mazée wordt ingetrokken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 12 maart 2020.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER

^