Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 maart 2020

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040619 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040620 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020201528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juli 2017 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020201564 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2016 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 23 april 2009 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van fruitgewassen, alsmede van fruitgewassen die voor de fruitteelt worden gebruikt type ministerieel besluit prom. 12/03/2020 pub. 04/11/2020 numac 2020204347 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest

type arrest prom. 12/03/2020 pub. 23/10/2020 numac 2020043323 bron vlaamse overheid Arrest van de Raad van State. - Vernietiging besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 20/04/2020 numac 2020020836 bron brussels hoofdstedelijk gewest Wijzigingsbesluit van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2019 tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd HRM en transversale diensten voor DBDMH

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030395 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van steenkolenmijnen van Taravisée type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030396 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van loodmijnen van Mazée type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030397 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van lood-, zink- en ijzerpyrietmijnen van Sarts te Seilles type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Aigremont type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030999 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende intrekking van de concessie van aluinhoudende leisteenmijnen van Reumont

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juni 2016 houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 27/03/2020 numac 2020040659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van 20 leden van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040770 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 2002 tot vastelling van de modaliteiten voor herfinanciering van de werkende en coördinerende partners van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020040964 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van Officier-departementshoofd Preventie bij DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020040963 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd A4 Back Office van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020040965 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/ directrice-diensthoofd Territoriale Kennis bij het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020040658 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2020/209 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van de referentiesystemen voor de erkenning van de competenties van het beroep "Fonteinier" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 betreffende de erkenning van competenties tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020040968 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur-diensthoofd of directrice-diensthoofd bij Brussel Economie en Werkgelegenheid - Dienst Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020040967 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van Adjunct-directeur/directrice-generaal bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in de Franstalige taalrol type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/03/2020 pub. 04/05/2020 numac 2020040966 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van adjunct-directeur/directrice-generaal bij Innoviris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020201550 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2020 pub. 27/03/2020 numac 2020201596 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van sommige bepalingen betreffende de erkenningsprocedure van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/03/2020 pub. 13/03/2020 numac 2020030263 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 681

document

type document prom. 12/03/2020 pub. 07/04/2020 numac 2020201650 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie type document prom. 12/03/2020 pub. 08/05/2020 numac 2020201649 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende dringende maatregelen inzake huisvesting type document prom. 12/03/2020 pub. 19/03/2020 numac 2020030324 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Beslissing van het Algemeen Beheerscomité houdende de oprichting van de technische commissie "Revalidatie en Geestelijke gezondheidszorg" binnen de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag
^