Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 14 juni 2021

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021042153
pub.
14/06/2021
prom.
10/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/10/2021042153/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 JUNI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren


De Waalse Regering, Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, artikel 283? tweede lid, 16°, zoals gewijzigd;

Gelet op het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 december 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 december 2020;

Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 12 maart 2021;

Gelet op het rapport van 16 december 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 2016 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op advies nr. 69.177/4 van de Raad van State, gegeven op 5 mei 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Actie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Artikel 1339/1, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel II, Boek V, Titel XII, Hoofdstuk 3, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014202891 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van het besluit van de Waalse Regering van 20 februari 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, Deel II, Boek V, Titel XII, Hoofdstuk 3, betreffende de diensten die activiteiten voor gehandicapte personen organiseren sluiten, wordt vervangen door wat volgt : "

Art. 1339/1.Het aantal voltijdse equivalenten van gehandicapte personen die hebben genoten van activiteiten per dienst, dat als basis dient voor de berekening van de toelagen bedoeld in dit hoofdstuk, kan niet hoger zijn dan de erkende capaciteit van de dienst op 31 december 2020.

Artikel 1339 is uitsluitend van toepassing op de diensten die vóór 31 december 2020 worden erkend.".

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 4.De Minister die bevoegd is voor het Gehandicaptenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 10 juni 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE

^