Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 10 juni 2021
gepubliceerd op 05 augustus 2021

Interpretatieve omzendbrief met betrekking tot het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling in het kader van de gezondheidscrisis SARS-COV-2

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021032079
pub.
05/08/2021
prom.
10/06/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


10 JUNI 2021. - Interpretatieve omzendbrief met betrekking tot het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling in het kader van de gezondheidscrisis SARS-COV-2


Artikel M. Aan alle ambtenaren belast met de uitvoering van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling (hierna "het decreet") en het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2016 pub. 30/01/2017 numac 2017200405 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204704 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling sluiten betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling (hierna "het BWR"). 1. Doel Artikel 41 van de AGW belast de Minister van Tewerkstelling en Vorming met de uitvoering ervan. Algemeen wordt aanvaard dat het uitvoeringsartikel van een besluit van de Regering de aangewezen Minister toestaat "de nodige administratieve maatregelen te nemen ter uitvoering van [het] besluit", met inbegrip van het opstellen van "omzendbrieven met onderrichtingen voor de toepassing van de reglementering" 1.

Het doel van deze omzendbrief is dan ook onderrichtingen te geven voor de toepassing en interpretatie van het BWR in de omstandigheden van de pandemie.

De gezondheidscrisis SARS-CoV 22 is namelijk nog steeds aan de gang en heeft directe gevolgen voor de beroepsopleiding.

In aansluiting op de beslissingen van de federale en gewestelijke Regeringen worden de centra voor socioprofessionele inschakeling verzocht hun opleiding, begeleiding en andere prestaties zoveel mogelijk op afstand te organiseren. Vanaf maandag 15 februari konden deze activiteiten face-tot-face worden hervat indien het onmogelijk was ze op afstand te organiseren, op voorwaarde dat de gezondheidsmaatregelen strikt in acht werden genomen.

Het AGW is op 1 april 2021 gewijzigd. Een van de wijzigingen is dat in de reglementering een nieuwe reden voor gelijkgestelde uren is opgenomen. Op basis van een bewijsstuk, kunnen de uren van afwezigheid van de stagiair wegens overmacht thans als gelijkgestelde uren worden beschouwd. Deze omzendbrief heeft tot doel onderrichtingen te geven over de praktische toepassing van deze nieuwe reden voor gelijkgestelde uren tijdens een gezondheidscrisis.

Met de komst van de epidemie werden prestaties op afstand ingevoerd en veralgemeend. Deze omzendbrief heeft tevens tot doel uit te leggen hoe de voorschriften van de "CISP" (centra voor socioprofessionele inschakeling)-reglementering moeten worden nageleefd bij het organiseren van prestaties op afstand.

Deze onderrichtingen zullen de Administratie, de centra en de stagiairs in staat stellen een grotere voorspelbaarheid te garanderen bij de toepassing van de regels in het licht van de onzekerheden die de epidemie met zich meebrengt. 2. Artikel 3: Gelijkgestelde uren voor overmacht in geval van SARS-CoV 2 : Overeenkomstig artikel 17, § 4, van het decreet wordt de subsidie berekend op basis van de door de stagiairs werkelijk gepresteerde uren en de daarmee gelijkgestelde uren, binnen de grenzen van de erkenningsbeslissing Onder gelijkgestelde uren worden verstaan de vormingsuren die de stagiair daadwerkelijk had moeten volgen op basis van zijn programma maar niet heeft gevolgd om de redenen vermeld in artikel 3 van het BWR. Met ingang van 1 april 2021 is in het AGW een nieuwe reden ingevoegd.

Op basis van een bewijsstuk, kunnen de uren van afwezigheid van de stagiair wegens overmacht thans als gelijkgestelde uren worden beschouwd.

Deze omzendbrief heeft tot doel onderrichtingen te geven over de praktische toepassing van deze nieuwe categorie van gelijkgestelde uren in het kader van de SARS-CoV 2-pandemie.

Overmacht en de toepassing ervan op de pandemie : "Overmacht kan worden gedefinieerd als een gebeurtenis van onoverkomelijke aard [...] die niet te voorzien is, onafhankelijk van enige fout van de schuldenaar, en die deze laatste verhindert zijn verplichtingen na te komen [...]" 3.

Om zich op overmacht te kunnen beroepen, moet het centrum bewijzen dat het (tijdelijk of blijvend) verhinderd is aan zijn verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden die het niet kunnen worden toegerekend.

De wereldwijde gezondheidscrisis in verband met de SARS-CoV 2-pandemie treft alle sectoren van activiteit in onze samenlevingen, met inbegrip van de beroepsopleiding. Deze gebeurtenis heeft geleid tot een reeks maatregelen, waaronder de stopzetting van bepaalde activiteiten voor de centra voor professionele inschakeling. SARS-Cov 2 en de daaruit voortvloeiende gezondheidsmaatregelen zijn onoverkomelijke, niet te voorziene omstandigheden waarop de centra geen vat hebben. De centra kunnen in deze omstandigheden sommige of al hun activiteiten niet uitvoeren, waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn. Er wordt derhalve van uitgegaan dat de huidige gezondheidscrisis een geval van overmacht vormt bij de toepassing van de reglementering betreffende de centra.

Bewijsstuk geleverd door de DFP (Directie Beroepsopleiding): In de praktijk vereist het BWR de overlegging van een bewijsstuk.

Aangezien de pandemie wijdverbreid is, zal de Directie Beroepsopleiding van het Departement Werk en Beroepsopleiding van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek de centra een attest toezenden. Laatstgenoemde bewaart het document ter rechtvaardiging van de betrokken uren in geval van een latere controle door de inspectiedienst.

Invoering van uren in het activiteitenrapport Het centrum zal de op grond van dit artikel gelijkgestelde uren vaststellen en registreren. Deze zullen aan de administratie worden gemeld in het activiteitenverslag van 2021.

Meer concreet zal het centrum zich op dit geval van overmacht kunnen beroepen wanneer het, wegens de gezondheidscrisis en/of de door het kabinet genomen en op de site tewerkstelling meegedeelde maatregelen, zijn activiteiten niet heeft kunnen verrichten: 1. Opschorting of vermindering van activiteiten, 2.Annulering van activiteiten, 3. Uitstel van activiteiten, 4.Niet-openen van een activiteit wegens gebrek aan stagiairs of te weinig stagiairs, 5. Start/herstart van activiteiten met minder stagiairs dan gebruikelijk. Voor de eerste drie hypothesen vermeldt het centrum de uren in de daarvoor bestemde kolom in het activiteitenverslag 2021.

Voor niet-identificeerbare stagiairs (4 en 5) wordt het centrum verzocht deze uren in een andere bijlage van het 2021-activiteitenverslag te vermelden. Het geeft het gemiddelde traject in de filière aan (d.w.z. het gemiddelde aantal uren in die filière/ontbrekende stagiair). Deze uren zullen als gel?kgesteld worden beschouwd. 3. Artikel 15: Prestaties op afstand : Overeenkomstig artikel 15 van het BWR controleert het centrum, per filière en op basis van het formulier van de administratie, de aanwezigheid van de stagiairs in opleiding, waarbij ze een onderscheid maakt tussen de effectieve aanwezigheidsuren en de gelijkgestelde uren. Definitie en valorisatie De centra worden verzocht hun opleiding, begeleiding en andere diensten zoveel mogelijk op afstand te organiseren. Deze wijze was niet wijdverbreid vóór COVID. Er moet worden verduidelijkt hoe de opleidingsuren op afstand tijdens de lockdownperiode en de geleidelijke afbouwperiode van SARS-CoV 2 moeten worden verrekend.

De valorisatie van de opleidingsuren op afstand (FAD) is mogelijk mits bepaalde richtsnoeren worden nageleefd die het mogelijk maken te bevestigen dat de begunstigde werkelijk opleidingsuren heeft gepresteerd.

Opdat de uren valoriseerbaar zouden zijn, moet het centrum duidelijke doelstellingen voor de stagiairs vaststellen, die idealiter kunnen worden aangetoond met een prestatie (huiswerk, dossier, oefeningen, enz.).

Om het centrum te helpen bij de valorisatie van zijn uren, wordt het centrum verzocht een of meer van de volgende acties uit te voeren: - Een schatting maken van de gemiddelde voltooiingstijd voor elke doelstelling; - Een schatting maken van de concrete verwezenlijking van elke doelstelling; - In termen van prestaties de tijd evalueren die de stagiair heeft besteed aan het bereiken van elke doelstelling volgens de hierna omschreven methoden.

Er zijn twee modaliteiten van begeleiding vastgesteld: - Begeleiding als face-to-face: de opleider staat in direct contact met de stagiair(s) - hetzij telefonisch, hetzij via teleconferentie (Skype, Teams of anders); - Niet-fysieke begeleiding: met een platform voor opleiding of afstand of zonder platform (van vaste opleidingsinhoud die de stagiairs zelf op afstand moeten uitvoeren).

Om de uren te valoriseren : - Begeleiding als face-to-face : Aangezien de opleider in direct contact staat met de stagiairs, kan de totale tijd tussen de opleider en de stagiair(s) worden geteld.

Bv: - De opleider voert 2 uur individuele coaching per telefoon uit met de stagiair. Stagiair X heeft recht op 2 uur prestatie. - De opleider houdt een Skype-bijeenkomst van een uur met 10 stagiairs. De 10 stagiairs hebben recht op 1 uur. - Niet fysieke begeleiding : Voor prestaties met/zonder platform moeten de uren worden geëvalueerd door te analyseren wat per stagiair wordt bereikt. De opleider stelt een gemiddelde voltooiingstijd vast voor elke doelstelling die aan de stagiair wordt gegeven. De uren worden niet toegekend op basis van de kwaliteit van de verwezenlijking van de doelstelling (geslaagd), maar op basis van de gemiddelde voltooiingstijd. Een stagiair die al het werk heeft gedaan, maar niet is geslaagd, heeft recht op al zijn uren. - Gemengde begeleiding: Als de stagiair op dezelfde dag uren volbrengt die als face-to-face en niet-fysiek worden beschouwd, worden deze bij elkaar opgeteld tot een maximum van 8 uur per dag.

Lijst van de prestaties op afstand De pandemie en de genomen maatregelen (opleiding op afstand, gezondheidsmaatregelen, enz.) bemoeilijken het invullen van de dagelijkse presentielijst.4 Het is derhalve van belang de te volgen procedure te specificeren.

De individuele uren van elke stagiair zullen ook worden opgenomen in de dagelijkse presentielijst en worden vermeld in de kolom "opleiding op afstand". In het vak van de handtekening moet het woord "FAD" worden geschreven. Het centrum moet een register bijhouden van de aanwezigheid van de stagiairs tijdens de opleiding.

Afhankelijk van de gebruikte middelen en programma's bewaart5 de opleider voor elke cursus een van de volgende documenten: - Een lijst van deelnemers of een historiek van de vergadering, - Een printscreen van de stagiairs, - Een printscreen van het gesprek, - Een e-mail uitwisseling met elke stagiair.

Hij bewaart deze documenten in een ad hoc dossier. Al deze aanwezigheidsgegevens (en bewijzen van aanwezigheid) worden door het centrum geregistreerd en bij een volgende controle overgelegd.

Namen, 10 juni 2021.

Ch. MORREALE _______ Nota's 1 Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, 2008, punt 165, blz. 99. 2 De officiële naam van het nieuwe coronavirus dat op 9 januari 2020 is geïdentificeerd in de stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei in China. 3 P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, t. II, vol. 2, coll. De Page, no 966. 4 Dit formulier is beschikbaar op de website https://emploi.wallonie.be/home/formation/cisp.html. 5 Met inachtneming van de regelgeving inzake het recht op afbeelding en de AVG.

^