Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021021259 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021021420 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van & Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, Ar(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021021421 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is machtiging verleend aan mevrouw ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen. (...) Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te (...) type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, tot coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032048 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 3540 van 30 juni 2021, wordt mijnheer Yves Pinte, attaché, op 28 februari 2021 s'avonds ambtshalve uit zijn betrekking ontslagen wegens een tweede benoeming in vast dienstverban type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet, werknemers in moeilijkheden en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van consumptiecheques aan het personeel uit de sector van de rusthuizen en de diensten voor palliatieve zorg erkend en/of gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032092 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2021, wordt de heer Pieterjan VERVUST, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit zijn amb Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032105 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Awirs. - Rimière. - Provincie luik. - Dossier 235/80939 Bij het koninklijk besluit van 18 juli 2021 wordt het besluit van de provincie Luik van 20 mei 2021, waarbij aan de nv Electrabel, Simon Boliv type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032196 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Politiediensten Loonschaal O7. - Referentiejaar 2006 Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 wordt de overgang naar de loonschaal O7 met ingang van 1 januari 2007 verleend aan de heren hoofdcommissarissen van politie: Eddy BAELEMANS, ident Kurt TIREZ, identificatienummer 44-21705-57; Philippe BAETSLE, identificatienummer 44-00025-08; type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021041383 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021042688 bron regie der gebouwen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 september 2020, wordt de heer Jean-Marc DESCAMPS, rijksambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 okt Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021042689 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3538 van 30 juni 2021, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 oktober 2020 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader, in zijn type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011 met betrekking tot de mobiele werknemer in de sector thuisverpleging type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, inzake de verbetering van de aanvullende vergoeding voor tijdelijke werkloosheid, in het kader van de coronapandemie, voor de werknemers van de sector van de kappers, schoonheidszorgen en fitness type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van een stelsel van bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen en betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 132 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 09/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021202331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de aanpassing van de uurlonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021202979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2021. - Koninklijk besluit van 18 juli 2021 Kroonorde Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde: Mevrouw: LUCAS, Marthe, adviseur bij het Departement. Wordt benoemd tot d De heer: PAYEN, Marc, adviseur bij het Departement. Worden benoemd tot de graad van Officier(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021202980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2021. - Koninklijk besluit van 18 juli 2021 Leopoldsorde Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde: Mevrouw: PONNET, Godelieve, adviseur-generaal bij het Departement. Zi Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde Mevrouw: ROUSSEAU, Anne, attaché (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021203034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 8 april 2021. - Koninklijk besluit van 18 juli 2021 ORDE VAN LEOPOLD II Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer : BORGIONS, Patrick, attaché bij het Departement CHEYNS, Yannick, adviseur bij het Departement SE type koninklijk besluit prom. 20/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021203684 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021203822 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2022 van de werkgeversbijdragevoet tot financiering van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032033 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van een **** plaatsvervangende lid van de commissie voor de erkenning van **** en buitenlandse bemiddelaars van de **** **** **** ministerieel besluit van 16 juli 2021, wordt aangewezen tot **** **** **** beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de ****(...) type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021032195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 25 juni 2021, wordt de heer Wouter PAS, staatsraad, gemachtigd om deel uit te maken van het wetenschappelijk comité dat opgericht wordt "in het kader van het online platform over de

beschikking

type beschikking prom. 22/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021042613 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie met betrekking tot de belasting op de automatische ontspanningstoestellen verschuldigd voor het belastingjaar 2021 op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/06/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021032079 bron waalse overheidsdienst Interpretatieve omzendbrief met betrekking tot het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling in het kader van de gezondheidscrisis SARS-COV-2 type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021032137 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de goedkeuring, de ijking en de installatie van de meettoestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanduiding van de gaststructuur voor het Europees Centrum voor de Consument - België In uitvoering van artikel 9.5 van de Verordening 2021/690 van het Europees Parlement en de Raad van 28 april 2021 tot vaststelling van een programma voor de in

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021021538 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Y. VOSTE heeft de nietigverklaring gevorderd van d Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2020. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021021539 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Belgische Vereniging van Artsensyndicaten heeft de Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 december 2020. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021021540 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer L. HAMMANI c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 232.203/XV-4592. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021021541 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba MAINEGO c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd v Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2021. Deze zaak is ingesc(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021042610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor camerasystemen in toepassing van artikel 16 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 2 januari 2019, wordt de onderneming TAVATI SECURITY POWER, met als on Bij besluit van 22 februari 2019, wordt de onderneming R.S.A. SECURITY ELEC, met als ondernemin(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021092407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2021    Indexcijfer juli 2021 Voorts(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juli 2021, wordt mevrouw Céline DEROO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 en met ingang van 1 mei 2021, wordt de heer Andreas BOOGAERTS in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021032218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021, wordt de heer Bruno PEETERS, gewoon hoogleraar fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen en assessor bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State, benoemd tot assessor b type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021042675 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Pensioendienst. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 18 juli 2021 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking: - Eervol ontslag uit haar mandaat van effectief lid van het Beheerscomité - De heer Pintelon, Olivier wordt benoemd tot effectief lid van de Federale Pensioendienst in de ho(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021042692 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt mevrouw Shannah BOENS, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederlandse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021203829 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal strategie en redesign (niveau A4) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. - Selectie-nummer : ANG21096 Solliciteren kan tot 19/08/2021 via(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021203835 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21025 Deze selectie werd afgesloten op 30/04/2021. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021203837 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten Overheidsopdrachten (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG21127 Deze selectie werd afgesloten op 29/07/2021. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldi(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021203857 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur van de Directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Producten bij de Directie-generaal Controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG21722(...) Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2021. De uiterste inschr(...) type document prom. -- pub. 05/08/2021 numac 2021203855 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur van de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van Dierlijke producten bij de directie-generaal Controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer: ANG21721. - Erra(...) Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 juli 2021. De uiterste inschr(...)
^