Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 09 mei 2019
gepubliceerd op 18 juli 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 19 en 199ter, evenals van bijlage III, van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de diploma's en getuigschriften die in overweging worden genomen voor de toelating in de diensten van de Waalse Regering, met inbegrip van de beroepsgetuigschriften uitgereikt door de publieke operatoren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019203348
pub.
18/07/2019
prom.
09/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/09/2019203348/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2019. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 19 en 199ter, evenals van bijlage III, van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de diploma's en getuigschriften die in overweging worden genomen voor de toelating in de diensten van de Waalse Regering, met inbegrip van de beroepsgetuigschriften uitgereikt door de publieke operatoren


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 december 2018;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 761 van Sectorcomité nr. XVI, opgesteld op 29 maart 2019;

Gelet op het rapport van 12 december 2018 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 3 april 2019, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken en van de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 19 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003027783 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende de Waalse Ambtenarencode sluiten houdende de Waalse Ambtenarencode worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in lid 1, 5°, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 worden de woorden "of een andere titel" ingevoegd tussen de woorden "een studiegetuigschrift" en de woorden "dat in verband staat tot";2° de leden 2 en 3, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de titels die toegang geven tot de niveaus type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203909 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de biomethaniseringsinstallaties bedoeld in rubriek 90.23.15 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202975 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van de Waalse Regering verleend kan worden voor de leningen ter financiering van de verrichtingen bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 sluiten, worden vervangen door wat volgt : "In de voorziene gevallen en volgens de voorwaarden bepaald bij bijlage III kan de Regering bij een met redenen omklede beslissing een afwijking van het vereiste inzake diploma's, studiegetuigschriften of andere titels bedoeld in het eerste lid, 5°, toestaan aan de kandidaten houders van een diploma, een studiegetuigschrift of een andere titel van een lager niveau, in het geval van arbeidsmarktekorten.In de oproep tot kandidaten wordt elke afwijking vermeld.".

Art. 2.In artikel 119ter van hetzelfde besluit, wordt lid 2, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014203252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode wat betreft de titels die toegang geven tot de niveaus type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014203909 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor de biomethaniseringsinstallaties bedoeld in rubriek 90.23.15 en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202975 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van de Waalse Regering verleend kan worden voor de leningen ter financiering van de verrichtingen bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 sluiten, vervangen door wat volgt : Een ambtenaar van de niveaus B en C kan eveneens een ander ambt uitoefenen dan datgene waarvoor hij aangeworven is op voorwaarde dat hij houder is van één of meerdere beroepsgetuigschriften dat/die overeenstemt (-stemmen) met het bedoeld ambt, en met het niveau van de betrekking, overeenkomstig bijlage III. ».

Art. 3.In bijlage III bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 15 februari 2007, 27 maart 2009 en 24 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° hoofdstuk 1 wordt vervangen als volgt : "HOOFDSTUK I. De diploma's en getuigschriften die in aanmerking worden genomen voor de toegang tot de diensten van de Waalse Regering volgens de niveaus, zijn de volgende : NIVEAU A 1° de diploma's master, geneesheer of veearts, na afloop van basisstudies van de tweede cyclus uitgereikt door een universiteit, een hoge school, een hoge school voor kunsten of een inrichting voor hoger onderwijs via sociale promotie overeenkomstig het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, of uitgereikt door een examencommissie van de Franse Gemeenschap overeenkomstig hetzelfde decreet;2° het diploma van doctor, uitgereikt door een universiteit overeenkomstig het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;3° de diploma's van graden gelijkwaardig aan de graden bedoeld onder 1° en 2°, uitgereikt overeenkomstig vroegere wetgevingen van de Franse Gemeenschap of nationale wetgevingen;4° diploma's gelijkwaardig aan met de onder 1° en 2° bedoelde diploma's uitgereikt overeenkomstig de wetgeving van de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de federale Staat.Met name kunnen in overweging worden genomen, de diploma's uitgereikt door de Koninklijke Militaire School recht gevend op de titel van burgerlijk ingenieur, licentiaat of master krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs; 5° de beroepsgetuigschriften uitgereikt door de Belgische publieke opleidingenverstrekkers of operatoren inzake de validering van competenties die minstens niveau 7 bekleden in het certificatiekader ingesteld door de bevoegde overheden ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, of met de plaatsvervangende aanbevelingen;6° op beslissing van de Regering, de diploma's, studiegetuigschriften of andere titels die worden toegelaten voor de toegang tot het niveau B als ze worden aangevuld met een machtiging dat toegang geeft tot het niveau A verleend op basis van een erkenning van verworven ervaring overeenkomstig de procedure en de voorwaarden bepaald door de Waalse Regering. NIVEAU B 1° het diploma bachelor, na afloop van basisstudies van het korte type uitgereikt door een universiteit, een hoge school, een hoge school voor kunsten of een inrichting voor hoger onderwijs via sociale promotie overeenkomstig het decreet van 7 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies sluiten tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, of uitgereikt door een examencommissie van de Franse Gemeenschap overeenkomstig hetzelfde decreet;2° de diploma's van graden gelijkwaardig aan de graden bedoeld onder 1°, uitgereikt overeenkomstig vroegere wetgevingen van de Franse Gemeenschap of nationale wetgevingen. De graad van kandidaat ter bekrachtiging van de basisstudies van het korte type van twee jaar wordt als gelijkwaardig beschouwd aan de graad van bachelor; 3° de diploma's gelijkwaardig aan met de onder 1° bedoelde diploma's uitgereikt overeenkomstig de wetgeving van de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de federale Staat.Met name kunnen toegelaten worden genomen, de diploma's uitgereikt door de Koninklijke Militaire School recht gevend op de titel van burgerlijk ingenieur, licentiaat of master krachtens de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs; 4° de beroepsgetuigschriften uitgereikt door Belgische publieke opleidingenverstrekkers of operatoren inzake de validering van competenties die minstens niveau 5 bekleden in het certificatiekader ingesteld door de bevoegde overheden ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, of met de plaatsvervangende aanbevelingen. Voor zover ze geen plaats bekleden in het certificatiekader worden gelijkgesteld met beroepscertificaties die minstens niveau 5 bekleden: a) het diploma verkregen in de vormingsfilière coördinatie en omkadering bedoeld in het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003200774 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 4 juni 2003 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest i.v.m. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 17/07/2003 pub. 03/09/2003 numac 2003029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het aanhangsel tot wijziging van het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht op het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten houdende oprichting van een Waals Instituut voor alternerende opleidingen voor zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, op voorwaarde dat het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs vereist is bij de inschrijving voor de opleiding;b) het diploma bedrijfsleider, uitgereikt overeenkomstig het samenwerkingsakkoord voor de permanente vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht van het Instituut voor permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen, op 20 februari 1995 gesloten door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, op voorwaarde dat het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs vereist is bij de inschrijving voor de opleiding;5° de diploma's, studiegetuigschriften of andere titels die in overweging genomen kunnen worden voor de toelating tot het niveau A;6° op beslissing van de Regering, de diploma's, studiegetuigschriften of andere titels die worden toegelaten voor de toegang tot het niveau C als ze worden aangevuld met een machtiging dat toegang geeft tot het niveau B verleend op basis van een erkenning van verworven ervaring overeenkomstig de procedure en de voorwaarden bepaald door de Waalse Regering. NIVEAU C. 1° het getuigschrift hoger secundair onderwijs bedoeld bij het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, uitgereikt door een onderwijsinrichting met volledig leerplan of van sociale promotie, door een centrum voor alternerend leren en opleiden of door een examencommissie van de Franse Gemeenschap;2° het getuigschrift zesde beroepsleerjaar bedoeld bij het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, uitgereikt door een onderwijsinrichting met volledig leerplan of van sociale promotie, door een centrum voor alternerend leren en opleiden of door een examencommissie van de Franse Gemeenschap;3° het kwalificatiegetuigschrift bedoeld bij het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs, uitgereikt door een onderwijsinrichting met volledig leerplan of van sociale promotie, door een centrum voor alternerend leren en opleiden;4° het bekwaamheidsdimploma voor de toegang tot het hoger onderwijs, uitgereikt door een examencommissie van de Franse Gemeenschap overeenkomstig het decreet van 27 oktober 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2016 pub. 18/01/2017 numac 2017010062 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de examencommissies van de Franse Gemeenschap voor het gewoon secundair onderwijs sluiten houdende organisatie van de examencommissies van de Franse Gemeenschap voor het gewoon secundair onderwijs;5° de diploma's en getuigschriften van graden gelijkwaardig aan de graden bedoeld onder 1° tot 4°, uitgereikt overeenkomstig vroegere wetgevingen van de Franse Gemeenschap of nationale wetgevingen;6° de diploma's en getuigschriften gelijkwaardig aan met de onder 1° tot 4° bedoelde diploma's uitgereikt overeenkomstig de wetgeving van de Duitstalige Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap of de federale Staat;7° de beroepsgetuigschriften uitgereikt door de Belgische publieke opleidingenverstrekkers of operatoren inzake de validering van competenties die minstens niveau 3 bekleden in het certificatiekader ingesteld door de bevoegde overheden ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, of met de plaatsvervangende aanbevelingen. Voor zover ze geen plaats bekleden in het certificatiekader, worden gelijkgesteld met beroepscertificaties die een plaats bekleden op niveau 3 van het certificatiekader, de leergetuigschriften uitgereikt overeenkomstig het samenwerkingsakkoord voor de permanente vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht van het Instituut voor permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen, op 20 februari 1995 gesloten door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Voor zover ze geen plaats bekleden in het certificatiekader worden gelijkgesteld met beroepscertificaties die minstens niveau 3 in het certificatiekader bekleden: a) het diploma verkregen in de vormingsfilière coördinatie en omkadering bedoeld in het decreet van 17 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003200774 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 4 juni 2003 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest i.v.m. de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en de voogdij over het Instituut voor permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type decreet prom. 17/07/2003 pub. 03/09/2003 numac 2003029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het aanhangsel tot wijziging van het samenwerkingsakkoord, gesloten op 20 februari 1995 door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht op het Instituut voor Permanente Vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen sluiten houdende oprichting van een Waals Instituut voor alternerende opleidingen voor zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, op voorwaarde dat het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs vereist is bij de inschrijving voor de opleiding;b) het diploma bedrijfsleider, uitgereikt overeenkomstig het samenwerkingsakkoord voor de permanente vorming van de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen en het toezicht van het Instituut voor permanente vorming voor de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen, op 20 februari 1995 gesloten door de Franse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, op voorwaarde dat het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs vereist is bij de inschrijving voor de opleiding;8° de diploma's, studiegetuigschriften of andere titels die in overweging genomen kunnen worden voor de toelating tot de niveaus A en B;9° op beslissing van de Regering, de getuigschriften secundair onderwijs van de tweede graad en de getuigschriften van het lager secundair onderwijs en de beroepscertificaties uitgereikt door de Belgische publieke operatoren inzake vorming en validering van de competenties die een plaats op niveau 2 bekleden in het certificatiekader ingesteld bij de bevoegde overheden ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, of met de plaatsvervangende aanbevelingen, als ze aangevuld worden met een toelating tot toegang tot het niveau C uitgereikt op grond van een validering van de verworven ervaring, overeenkomstig de procedure en de voorwaarden vastgesteld door de Regering; NIVEAU D. Er wordt geen enkel diploma of studiegetuigschrift vereist, onverminderd de mogelijkheid om het bezit te eisen van particuliere diploma's of studiegetuigschriften voor de toegang tot bepaalde betrekkingen wanneer deze voorwaarde verantwoord wordt door het technisch of gespecialiseerd karakter van het beroep of het ambt.

Behoudens in de gevallen bedoeld in punt 4°, lid 2, van het niveau B en in punt 7°, leden 2 en 3, van het niveau C, iedere beroepscertificatie die nog geen enkele plaats bekleedde op het tijdstip waarop het bewijsdocument is vastgesteld en in aanmerking is genomen vanaf het ogenblik waarop genoemde certificatie een plaats heeft ingenomen in het certificatiekader ingesteld bij de bevoegde overheden ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, of met de plaatsvervangende aanbevelingen.

Onder beroepscertificatie in de zin van huidige bijlage dient een certificatie te worden verstaan, bestaande uit een samenhangende en significant geheel van verworven leercyclus met het oog op het vervolgen van de vorming, de inschakeling of het behoud of de arbeidsmarkt of de beroepsspecialisatie."; 2° hoofdstuk II wordt aangevuld met paragraaf 4, luidend als volgt: " § 4.Worden eveneens toegelaten, de gelijkwaardige beroepscertificaties uitgereikt door Europese publieke operatoren inzake vorming of validering van de competenties indien ze een plaats bekleden op het vereiste niveau van het certificatiekader ingesteld door de bevoegde overheden ter uitvoering van de aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van een Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren, of met de plaatsvervangende aanbevelingen.".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen die ingaat op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 9 mei 2019.

Voor de Waalse Regering : De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET .

^