Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019011443 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te **** op 13 januari 19 Bij koninklijk besluit van 17 maart 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019012513 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende ****(...) Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****(...) type wet prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019030611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Bandagisten - Verzekerings instellingen van 4 juni 2019 en met uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffen Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 27, § 1, van de nomenclatuur van(...) type wet prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019041102 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen, gewijzigd bij wet van 18 juni 2018. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ****-**** op 4 april 20 Bij koninklijk besluit van 13 april 2019 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. 07/04/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041387 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Multilaterale overeenkomst ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving en met de verklarende Nota, gedaan te Parijs op 24 november 2016 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 5.000 euro aan de vzw « Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement » type koninklijk besluit prom. 21/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030676 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de vzw "Europees Milieubureau" type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019041268 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA, Jan Van G-014 "Gids Autocontrole: aardappelen-groenten-fruit verwerkende industrie en handel" (...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 18/07/2019 numac 2019041358 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor varkens en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor varkensbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041427 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en houdende benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 06/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041258 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2010 tot nadere invulling van de regels inzake indeling van de verrichtingen in de financiële administratie, de boekhoudkundige waarderings- en rubriceringsregels, de financiële rapportering aan de Vlaamse overheid en de boekhoudkundige organisatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen type ministerieel besluit prom. 01/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041329 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de ministeriële besluiten ecologiepremie, strategische ecologiesteun en strategische transformatiesteun, wat betreft de opheffing van de voorwaarde inzake de financiële ratio's, de verduidelijking van de voorwaarde inzake de achterstallen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor de strategische transformatiesteun en de delegatie van de beslissingsbevoegdheid aan het hoofd van het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor de ecologiepremie type ministerieel besluit prom. 11/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Federale Pensioendienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter goedkeuring van het beheerplan van het Brusselse Zoniënwoud

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030740 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 5, § 1, van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs in het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modelovereenkomst tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en elk erkend vertegenwoordigings- en coördinatieorgaan of WBE overeenkomstig artikel 14 van het decreet van 28 maart 2019 betreffende de Steun- en begeleidingscellen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs en het statuut van steun- en begeleidingsadviseurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030744 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2014 betreffende de ondersteuning van het verenigingsleven op het gebied van de permanente opvoeding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van duale structuuronderdelen in het buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/07/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041433 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de terugbetaling van het jaarabonnement bij een deelfietsenbedrijf voor de personeelsleden van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/06/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041434 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 30 november 2018 betreffende de sociale samenhang en tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 11 september 1997 houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 tot oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019203347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en van het besluit van de Waalse Regering van 25 april 2013 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende het statuut van de ambtenaren van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" en van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden en houdende overgangsbepalingen wat betreft de voorwaarden waaronder toegang verleend wordt tot de staffuncties in de adviesverlenende beroepen type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019203348 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 19 en 199ter, evenals van bijlage III, van de Waalse Ambtenarencode wat betreft de diploma's en getuigschriften die in overweging worden genomen voor de toelating in de diensten van de Waalse Regering, met inbegrip van de beroepsgetuigschriften uitgereikt door de publieke operatoren

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019041441 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handel Voor het tweede semester 2019, is de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachte(...) type bericht prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019203378 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 juli 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 4 juli 2019, zijn een beroep tot verni Die zaak is ingeschreven onder nummer 7227 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019013568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** tot wijziging van het **** van 6 december 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten type samenwerkingsakkoord prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019030741 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet houdende diverse maatregelen betreffende de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur"

erratum

type erratum prom. 15/06/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019041325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een coördinatie van de waterregelgeving en tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en het decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut. - Erratum type erratum prom. 09/05/2019 pub. 18/07/2019 numac 2019041362 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019203399 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige stafmedewerkers communicatie (Niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19038 Deze selectie werd afgesloten op 11/07/2019. Er is 1 laureaa(...) De lijst is 1 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019041364 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Diensten van het Verenigd College Tijdens zijn vergadering van 16 mei 2019 heeft het Verenigd College mevrouw Stéphanie DUHAUT bevorderd om de functie van Eerste attachée A2 van de dienst Coördinatie en transversale ondersteuning bij de Directie Tijdens zijn vergadering van 16 mei 2019 heeft het Verenigd College meneer Yannick RANSON bevorderd(...) type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019041380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 30 november 2019, in PAULO - Oost-Vlaanderen (PTI EEKLO - Roze 131, 9900 Eeklo - testen in het N(...) type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019041379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) - Op 04 oktober 2019, in Campus Vesta - Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75 - 2520 Ranst - testen in he(...) type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019041394 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader - beroeps en vrijwi(...) Op 12 oktober 2019, in het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer - OCBB - Brussel (Helihaven(...) type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019203275 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten. - Oostelijke Regio (niveau C) voor de FOD Justitie - AFG19039 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2019. Er zijn 35 laureaten. De lijst is(...) type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019203383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten coördinatie opleidingen (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19139 Deze selectie werd afgesloten op 01/07/2019. Er(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019203392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Contract Managers (niveau A1) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19238 Solliciteren kan tot 09/08/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/07/2019 numac 2019203415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4. - Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs B
^