Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 17 augustus 2017

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Itter

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204162
pub.
17/08/2017
prom.
06/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Itter


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 1, § 3;

Gelet op het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014203382 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Itter van 24 januari 2017 waarbij het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma is goedgekeurd;

Gelet op het advies van de "Commission régionale d'aménagement du territoire" (Gewestelijke commissie voor ruimtelijke ordening) van 17 maart 2017;

Overwegende dat de gemeente van Itter de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Besluit :

Artikel 1.Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Itter is goedgekeurd voor een periode van tien jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.Er kunnen toelagen aan de gemeente verleend worden voor de uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma.

Art. 3.Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister die voor plattelandsontwikkeling bevoegd is.

Art. 4.De toelagen bedragen hoogstens 80 % van de kosten van de aankopen en werkzaamheden die nodig zijn voor de uitvoering van het programma, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5.De gemeente vraagt de toelagen aan overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen.

Art. 6.De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, R. COLLIN

^