Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 augustus 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017030962 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987. - betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en ****(...) Bij koninklijk besluit van 21 juli 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****(...) type wet prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017040571 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ****, district **** op 4 juli 2010, wonende te ***** koninklijk besluit van 7 juli 2017 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, Emmel(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017020522 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2015 tot aanduiding van sommige personeelsleden van de infrastructuurbeheerder die belast zijn met vaststellingen bedoeld in art. 70, §§ 2 en 3, van de Spoorcodex type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017020589 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1772 van 17 mei 2017 wordt kapitein-commandant G. Swertvaegher op pensioen gesteld op 1 augustus 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017020593 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1774 van 22 mei 2017: Worden benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde: Mevr. Stynen Martina, adviseur De heer Hancocq Ivan, adviseur De heer De heer Panuccio Salvatore, adviseur De heer Piccu-Van Speybrouck Francis, adviseur-generaal (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017030813 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1768 van 17 mei 2017: Wordt geneesheer luitenant-kolonel ****. **** aangewezen voor het ambt van tijdelijke medewerker belast met een **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017030816 bron ministerie van landsverdediging Leger - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1770 van 17 mei 2017, wordt kapitein-commandant vlieger A. Grossiels op pensioen gesteld op 1 augustus 2017 in toepassing van de samengeordende type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017030916 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 19 december 2014 in uitvoering van artikel 56, § 3ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 voor de forensische psychiatrische centra type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017030950 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017 wordt mevrouw Bernadette Dodémont bevorderd met ingang van 1 juli 2017 door verhoging naar de hogere klasse in de titel van Adviseur in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondh type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017030951 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017 wordt mevrouw Colette Requier via mobiliteit getransfereerd en bevorderd met ingang van 1 juli 2017 door verhoging naar de hogere klasse in de titel van Adviseur in de klasse A3 bij de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017030956 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt mevrouw Veronique De Gres, geboren op 28 oktober 1984, bevorderd met ingang van 30 juni 2017 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2 op het Nederland type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017030957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juni 2017 wordt mevrouw Tina Jacob, geboren op 28 juni 1983, bevorderd met ingang van 30 juni 2017 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché in de klasse A2, op het Nederlandse taalka type koninklijk besluit prom. 31/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017030960 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 17/08/2017 numac 2017030967 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het wetenschappelijk personeel en aan de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 17/08/2017 numac 2017030966 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden en aan de management-, staf- en directiefuncties van de Openbare Instellingen van sociale zekerheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2006 pub. 17/08/2017 numac 2017030968 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de Vaste Commissie van de lokale politie. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 17/08/2017 numac 2017030987 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017040485 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een Regeringscommissaris van Defensie bij het War Heritage Institute

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017030959 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Defensie bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

decreet

type decreet prom. 12/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017204165 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de grenzen tussen de gemeenten van Modave en Marchin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017030964 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel MB0-1MFX2AG-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017030965 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 02/06/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017040569 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met het oog op de financiering van onroerende investeringen voor het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017204162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Itter type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017204163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Manhay

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017040614 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief Nr. 260. - Betreft : Aansluiting van de gemeenten op het Centraal Strafregister - gegevens die aan het Centraal Strafregister moeten worden bezorgd De Minister van Justitie, Aan : De heer eerste voorzitter van het Hof van Cassa De heer procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, De dames en heren eerste voorzitters van de(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017040611 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De High Court van het Verenigd Koninkrijk hee Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. -- pub. 17/08/2017 numac 2017040553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Bevordering Bij beslissing van de directeur-generaal van 28 juli 2017, wordt de heer GUNS Igor bevorderd door verhoging in graad op 1 augustus 2017 in de hoedanigheid van Eerst
^