Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 11 augustus 2017

Besluit van de Waalse Regering betreffende plastic draagtassen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017204145
pub.
11/08/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017204145/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering betreffende plastic draagtassen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, inzonderheid op artikel 6, § 1, 6°, gewijzigd bij het decreet van 23 juni 2016;

Gelet op het advies van de Afvalcommissie, gegeven op 15 juli 2016;

Gelet op het rapport opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203532 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 60.743/4 van de Raad van State, gegeven op 23 januari 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen;

Gelet op het decreet van 5 december 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 05/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008204543 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval sluiten houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit:

Artikel 1.§ 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° decreet: het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;2° plastic draagtas voor eenmalig gebruik: lichte plastic draagtas, zeer lichte plastic draagtas en iedere andere niet bruikbare draagtas, ongeacht de dikte, gebruikt door de handelaar of de klant op de plaats waar goederen ter beschikking van de consument worden gesteld;3° herbruikbare draagtas : de draagtas die ontworpen en gecreëerd is om handelswaar te verpakken en/of om boodschappen te doen in kleinhandels en om tijdens zijn levenscyclus een minimumaantal trajecten of rotaties te kunnen verrichten in een systeem dat het hergebruik ervan door de eindconsument beoogt;4° thuis composteerbare draagtas : draagtas die voldoet aan de specificaties vereist bij artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 9 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/09/2008 pub. 24/10/2008 numac 2008024387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van productnormen voor composteerbare en biologisch afbreekbare materialen sluiten houdende vaststelling van productnormen voor composteerbare en biologisch afbreekbare materialen;5° primaire verpakking : verpakking die rechtstreeks in contact is met het onverpakte product of de onverpakte handelswaar;6° biogebaseerde grondstof : iedere grondstof van biologische oorsprong, onder uitsluiting van grondstoffen vervat in geologische of gefossiliseerde formaties, en die geen genetisch gewijzigd organisme bevat;7° gehalte aan biogebaseerde grondstof : het in breukgetal van totaal koolstof uitgedrukte percentage aan biogebaseerde grondstoffen vervat in de draagtas, berekend volgens de rekenmethode nader aangegeven in norm NBN EN 16640 : 2017 "Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method";8° verantwoordelijke voor serviceverpakkingen : de verantwoordelijke voor de verpakkingen in de zin van artikel 2, 20°, d, van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 bron vlaamse overheid Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval sluiten betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval. § 2. Een herbruikbare plastic draagtas in de zin van paragraaf 1, 3°, is de plastic draagtas die voldoet aan volgende minimumvereisten: - de tas is minstens 60 micron dik en kan minstens 20 maal voor hetzelfde doel hergebruikt worden in normaal voorspelbare gebruiksvoorwaarden, zonder aantasting: - de tas kan desnoods, ongeacht de methode, gereinigd of hersteld worden zonder dat deze verrichtingen zijn mogelijkheid belemmeren om zoals voorzien te fungeren; - in de voorziene omstandigheden en plaatsen van gebruik zijn de organisatorische, technische en/of financiële maatregelen aanwezig en beschikbaar om het hergebruik van de draagtas mogelijk te maken; - te rekenen van 1 januari 2022 kan de draagtas, wanneer hij niet meer hergebruikt wordt en een afvalstof wordt, selectief opgehaald worden om in milieuvriendelijke en de menselijke gezondheid eerbiedigende voorwaarden gerecycleerd te worden.

In een gedocumenteerd dossier wordt vastgesteld dat deze vereisten in acht worden genomen.

De administratie kan het herbruikbaar karakter van een draagtas erkennen op basis van een dossier waarin de bewijzen voor de overeenstemming met de minimumvereisten worden verstrekt.

Art. 2.§ 1. Het verbod op het gebruik van plastic draagtassen met eenmalig gebruik te rekenen van 1 december 2016 geeft aanleiding tot volgende uitzonderingen: 1° tot 1 december 2017 : voor het gebruik van lichte plastic draagtassen, betaald voor 1 december 2016;2° zolang het gebruik van een manipulatie-aantonende plastic tas vereist is bij of krachtens de communautaire reglementering in het domein van de veiligheid van de burgerluchtvaart, voor de verpakking van vloeistoffen, spuitbussen en gels aangekocht in een verkooppunt gelegen aan de luchtzijde van de luchthaven voorbij het punt waarop de instapkaarten worden gecontroleerd of in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone of aan boord van een luchtvaartuig of in een andere luchthaven met gelijksoortige vereisten. § 2. Het verbod, te rekenen van 1 maart 2017, op het gebruik van andere plastic draagtassen met eenmalig gebruik dan aan de kassa beschikbare plastic draagtassen geeft aanleiding tot volgende uitzonderingen: 1° tot 1 september 2018 : voor de verpakking van allerlei voedingswaren;2° tot 1 maart 2020 : voor de primaire verpakking van los verkochte groenten en fruit voor zover de draagtassen, te rekenen van 1 januari 2018, een minimumgehalte van 40 % aan biogebaseerde grondstoffen bevatten en thuis composteerbaar zijn;3° voor de primaire verpakking van in het water levende planten en dieren;4° voor de verpakking, door de handelaar, van vochtige of vloeiende of vloeistof bevattende voedingswaren verkocht in de kleinhandel, voor zover de draagtassen aan de servicetoonbank verzegeld worden, een minimumgehalte van, op 1 januari 2018, 40 % en, op 1 januari 2025, 60 % aan biogebaseerde grondstoffen bevatten en thuis composteerbaar zijn. Op grond van het verslag van de administratie kan de Minister, rekening houdend met de op de markt beschikbare verpakkingsmaterialen, het minimumgehalte aan biogebaseerde grondstoffen, bepaald in deze paragraaf, aanpassen. § 3. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit, en vervolgens voor 31 december 2025, maakt de administratie een verslag ter attentie van de Regering op over de uitvoering van de bepalingen van het decreet en dit besluit en over de bestaande alternatieven voor plastic draagtassen.

Art. 3.De verantwoordelijken voor serviceverpakkingen en de kleinhandels lichten hun klanten duidelijk en regelmatig, en minstens één maal tijdens een periode van minstens vijftien opeenvolgende dagen, in over: 1° de maatregelen die ze treffen ter uitvoering van het decreet en dit besluit om de varianten voor de plastic draagtassen met eenmalig gebruik te bevorderen;2° de getroffen maatregelen betreffende de herbruikbare plastic draagtassen wanneer ze draagtassen van dat type aanbieden.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking tien dagen na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 2, § 1, dat uitwerking heeft op 1 december 2016, en artikel 2, § 2, dat uitwerking heeft op 1 maart 2017.

De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

^