Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 juni 2010
gepubliceerd op 15 juni 2010

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de NV SOWAFINAL

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203174
pub.
15/06/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/besluit/2010/06/03/2010203174/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de NV SOWAFINAL


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 6 en 9;

Gelet op het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/05/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999027444 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van hoofdstuk V van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van de Gewestelijke Investeringsmaatschappijen sluiten tot wijziging van de wet van 2 april 1962 tot oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van Gewestelijke Investeringsmaatschappijen, enig artikel;

Gelet op de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie", goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 december 1978, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 oktober 1979, 8 februari 1980, 14 maart 1980, 18 september 1980, 24 juni 1981, bij de besluiten van de Waalse Gewestexecutieve van 19 september 1984, 6 maart 1986, 19 september en 19 november 1987, 15 september 1988 en bij de besluiten van de Waalse Regering van 12 oktober 1995, 23 mei 1996, 7 maart 2001, 24 juli 2003, 12 februari 2004 en 2 december 2004;

Gelet op artikel 20 van de statuten van de NV SOWAFINAL;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering beslist tot de aanvulling van artikel 3, tweede lid, van de statuten van de "Société wallonne pour la Gestion d'un Financement alternatif" (Waalse Maatschappij voor Alternatieve Financiering) als volgt : "e) financiering of aan de medefinanciering van de aankoop van bedrijfsgronden ondersteund door operatoren die in aanmerking komen in de zin van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid; f) financiering of aan de medefinanciering met het oog op de uitvoering van gebouwen bestemd voor het onthaal van economische activiteiten ondersteund door operatoren die in aanmerking komen in de zin van het decreet van 11 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/03/2004 pub. 08/04/2004 numac 2004200991 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid sluiten betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid.".

Art. 2.De Minister van Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 juni 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT

^