Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 01 april 2021
gepubliceerd op 13 april 2021

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen voor het jaar 2020

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030949
pub.
13/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021030949/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen voor het jaar 2020


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, artikel 20;

Gelet op de algemene kinderbijslag wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten (AWKB), de artikelen 41, 42bis, 50ter;

Gelet op het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, de artikelen 86 en 122 tot 124;

Gelet op het rapport opgesteld op 16 september 2020 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 november 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 november 2020;

Gelet op advies nr. 68.873/2 van de Raad van State, gegeven op 15 maart 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de gezondheidscrisis zeer belangrijke economische en sociale gevolgen heeft voor de koopkracht van een groot aantal gezinnen. Om aan deze dringende behoefte tegemoet te komen, wordt voor 2020 een speciale procedure voor de toekenning van de sociale toeslag ingevoerd, zodat meer gezinnen rechtstreeks in aanmerking kunnen komen voor de sociale toeslag, waarbij de toegekende toeslagen bovendien onmiddellijk kunnen worden gevalideerd, gelet op de grote onzekerheid als gevolg van de crisis en de vele moeilijkheden waarmee de gezinnen te kampen hebben gehad;

Gelet op het advies van het Comité van de afdeling "Gezinnen", gegeven op 4 december 2020;

Op de voordracht van de Minister belast met kinderbijslag;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten", het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen.

Art. 3.Voor het jaar 2020 worden de in de artikelen 11 tot 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten bedoelde toeslagen op de kinderbijslag als volgt aan het begunstigde kind toegekend en aan de bijslagtrekkende uitbetaald: 1° in geval van uitbetaling van de toeslagen bedoeld in de artikelen 11 tot 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten zonder onderbreking voor het jaar 2020, wordt de toeslag definitief en geldig uitbetaald voor het volledige jaar 2020, indien de andere toekenningsvoorwaarden dan de inkomensmaxima, vervuld zijn;2° indien op 30 juni 2020 geen toeslag als bedoeld in de artikelen 11 tot 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten is uitbetaald, of indien een toeslag als bedoeld in de artikelen 11 tot 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten in bepaalde maanden is uitbetaald of in de loop van 2020 is onderbroken, wordt de toekenning van toeslagen voor een volledig jaar schriftelijk aangevraagd bij het kinderbijslagfonds waarbij de aanvrager is aangesloten.Het Kinderbijslagfonds extrapoleert het jaarinkomen op basis van de opgegeven inkomens. Indien de geëxtrapoleerde inkomens lager zijn dan de inkomensmaxima bedoeld in de artikelen 11 en 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, wordt het recht op sociale toeslag definitief toegekend door het Fonds van 1 januari tot 31 december 2020; 3° indien geen toeslag is betaald overeenkomstig 1) en 2) en indien geen aanvraag is ingediend bij het Kinderbijslagfonds, controleert het Kinderbijslagfonds in 2022, op basis van de gegevensstromen afkomstig van de FOD Financiën in zijn hoedanigheid van authentieke bron, de inkomsten bedoeld in artikel 2, 20° van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten en verleent de toeslagen waarop de begunstigde recht heeft indien de maxima niet worden overschreden.

Art. 4.Het Agentschap bepaalt d.m.v. een omzendbrief het model van aanvraag van sociale toeslagen dat bij het Kinderbijslagfonds moet worden ingediend.

De aanvraag bepaalt minstens de inkomsten die gedurende zes opeenvolgende maanden van het jaar 2020 zijn ontvangen en gaat gepaard van het bewijs van deze ontvangen inkomsten. Tot de toelaatbare bewijsstukken behoren loonstroken, attesten van betaling van uitkeringen, rekeninguittreksels voor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen indien geen attest beschikbaar is. Voor zelfstandigen worden de eerste twee maanden van het jaar gestaafd door een attest van uw sociaal verzekeringsfonds met vermelding van het bedrag van de geraamde inkomsten waarop de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen voor januari en februari 2020 is gebaseerd. Voor de volgende maanden zijn de toelaatbare bewijsstukken de rekeninguittreksels die de betaling van een eventueel overbruggingsrecht rechtvaardigen, een verklaring op erewoord indien het niet om een vervangingsinkomen gaat .

De omzendbrieven van het Agentschap worden bekendgemaakt op de daartoe bestemde website ervan.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2020 en houdt op gevolg te hebben per 31 december 2020.

Art. 6.De Minister belast met Kinderbijslag is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^