Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 01 april 2021
gepubliceerd op 14 april 2021

Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021020773
pub.
14/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/01/2021020773/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen


Verslag aan de Waalse Regering betreffende het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2021 tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen 1. Overzicht Naar aanleiding van de maatregelen die in het kader van de gezondheidscrisis zijn genomen, heeft de Waalse Regering van de werkzaamheden gebruik gemaakt om definitief een systeem van verworven rechten voor het betrokken jaar in te voeren. In dit verband zal vanaf 2021 een procedure voor de toekenning van sociale toeslagen als volgt worden ingevoerd: ? Toekenning op basis van de in juni van het jaar T ontvangen fiscale flux (inkomen van jaar T-2). ? Het BIM-statuut 2. Beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie De voorgestelde procedure heeft het voordeel dat een gelijke behandeling van allen wordt gewaarborgd, doordat elke provisionele betaling wordt afgeschaft.Indien sommige gezinnen in de toekomst helaas niet in aanmerking kunnen komen voor de toeslag in reële tijd, zullen zij de toeslag toch ontvangen met een vertraging van maximaal 18 maanden. Deze vertraging is helaas de prijs die moet worden betaald om elk risico van onverschuldigde betaling te vermijden, de gelijke behandeling van de gezinnen te waarborgen en het automatische karakter van het recht te verzekeren. Bovendien kan dankzij het BIM-statuut het eerste inkomensplafond sneller worden geactiveerd wanneer de gezinssituatie precairder is.

Voor het tweede inkomensplafond worden toeslagen toegekend op basis van de fiscale flux voor alle gezinnen.

Wat het eerste inkomensplafond betreft, is er geen sprake van discriminatie of verschil in behandeling bij het naast elkaar bestaan van de twee stelsels, aangezien het BIM-statuut het mogelijk maakt het eerste inkomensplafond sneller te activeren wanneer de gezinssituatie precairder is (alleenstaand ouderschap met een inkomen onder het plafond, bijvoorbeeld). Bovendien zullen voorlichtingsmaatregelen worden genomen om deze gezinnen in staat te stellen het BIM-statuut te activeren wanneer zij zich in deze situatie bevinden. Het doel is een recht sneller en automatisch te activeren door de uitwisseling van stromen. Er zal geen sprake zijn van een gedifferentieerde behandeling tussen de bijslagtrekkenden, aangezien het BIM-statuut ook wordt toegekend op basis van een inkomensplafond. Het statuut wordt immers door het ziekenfonds toegekend hetzij automatisch aan categorieën van personen (en van wie het inkomen lager is dan het eerste plafond voorzien in het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten), hetzij op basis van het bewijs dat het gezin een inkomen geniet dat lager is dan een jaarlijks plafond dat wordt vastgesteld volgens het aantal personen in het huishouden, gelijk aan het eerste inkomensplafond. In dit verband vraagt het ziekenfonds om een verklaring in te vullen met betrekking tot het huidige inkomen van het huishouden, samen met bewijsstukken met betrekking tot deze inkomens, zoals het laatste aanslagbiljet.

Het aangegeven inkomen wordt vervolgens door het ziekenfonds gecontroleerd volgens een procedure die "systematische controle" wordt genoemd.

Alle mensen die zich in dezelfde precaire situatie bevinden, worden dus op dezelfde manier behandeld.

Voor gezinnen die in het buitenland wonen, worden de sociale toeslagen toegekend op basis van authentieke gegevens (inkomen op basis van de fiscale flux, het BIM-statuut en het aanslagbiljet of gelijkwaardig) die aantonen dat zij de inkomensplafonds niet overschrijden, ongeacht of zij zich in België of in het buitenland bevinden.

Het document dat overeenkomt met het Belgische aanslagbiljet maar in verschillende landen anders wordt genoemd, wordt als gelijkwaardig beschouwd. De periodiciteit van de authentieke gegevens met betrekking tot het inkomen verschilt van land tot land.

Wat de procedure betreft die in het kader van de gezondheidscrisis is ingesteld, biedt de procedure tot 31 december de mogelijkheid om de maatregel te activeren die gebaseerd is op de extrapolatie van de inkomsten voor 2020 en het feit dat de maxima niet zijn overschreden en bovendien alle gezinnen van deze maatregel in kennis zijn gesteld.

De meeste betrokken gezinnen hebben contact opgenomen met hun Kinderbijslagfondsen om de maatregel te activeren en kunnen dat nog steeds doen.

Voorts zal, indien een fonds in 2022 het recht op een sociale toeslag in 2020 vaststelt, deze toeslag worden toegekend voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021, overeenkomstig artikel 3, lid 1, punt 3, van het besluit 2020 en artikel 4, lid 1, punt 1, van dit besluit. Er is dus in alle gevallen sprake van gelijke behandeling.

RAAD VAN STATE Afdeling Wetgeving

Advies 68.872/2 van 15 maart 2021 over een ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen Op 12 februari 2021 werd de Raad van State, afdeling wetgeving, door de Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met de gezinsbijslagen, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid van het Waals Gewest verzocht om een advies over te maken binnen een termijn van dertig dagen over een ontwerp-besluit van de Waalse Regering van ....(datum) tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen.

Het ontwerp werd door de tweede kamer onderzocht op 15 maart 2021. De kamer was samengesteld uit Pierre VANDERNOOT, voorzitter van de kamer, Patrick Ronvaux en Christine Horevoets, Staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en acques ENGLEBERT, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag werd voorgelegd door Stéphane Tellier, auditeur.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 15 maart 2020.

Aangezien de adviesaanvraag is ingediend op grond van artikel 84, § 1, lid 1, 2°, van de wetten op de `Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling wetgeving haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de akte evenals tot het voltooien van de voorafgaande formaliteiten, overeenkomstig artikel 84, § 3, van voornoemde gecoördineerde wetten.

Op deze drie punten dient het ontwerp van volgende bemerkingen te worden voorzien.

RECHTSGROND Het onderzochte besluit, dat met terugwerkende kracht in werking zou treden op 1 januari 2021, neemt als rechtsgrondslag artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten "betreffende het beheer en de betaling van gezinsbijslagen", dat, vervangen door artikel 11, § 2, van het decreet van 11 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030368 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten "tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van gezinsbijslagen", dat eveneens in werking is getreden op 1 januari 2021, bepaalt dat "De toeslagen op de kinderbijslagen bedoeld in de artikelen 11 tot 13 definitief worden toegekend volgens de modaliteiten die de Regering vaststelt op basis van authentieke bronnen waarvan de gekwalificeerde gegevens in het jaar van toekenning worden verstrekt".

De ontwerptekst regelt echter ook de toekenning van toeslagen op de kinderbijslag als bedoeld in de artikelen 122 tot en met 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten.

Uit de combinatie van de artikelen 120, eerste lid(1), en 122 tot 124 (2) van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten volgt dat de sociale toeslagen voorzien in de algemene kinderbijslag wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten van toepassing blijven op kinderen geboren vóór 1 januari 2020, niet op basis van het sociaal statuut van de begunstigde, maar op voorwaarde dat de inkomensvoorwaarden van de artikelen 11 tot en met 13 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten worden nageleefd. Artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten kan dus niet de enige rechtsgrondslag vormen voor de Regering om de voorwaarden voor de toekenning van de in de artikelen 122 tot en met 124 van datzelfde decreet bedoelde toeslagen te regelen.

Op de vraag naar de rechtsgrondslag die de Waalse Regering de bevoegdheid verleent om de toekenning van de toeslagen bedoeld in de artikelen 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten te regelen, antwoordde de afgevaardigde van de Minister als volgt: "Alleen de bedragen van de supplementen zijn vastgesteld in de algemene kinderbijslagwet. De voorwaarden voor de toekenning ervan zijn thans beperkt tot de inkomenseis, die verwijst naar artikel 13 van het decreet. De praktische modaliteiten moeten op uniforme wijze worden vastgesteld om de gewenste gelijke behandeling van kinderen te waarborgen, ongeacht of zij vóór of na 2020 geboren zijn. Het zou niet aanvaardbaar zijn dat de toekenning van een toeslag die uitsluitend op het gezinsinkomen is gebaseerd, verschillend wordt toegepast naar gelang van de leeftijd van de kinderen in hetzelfde gezin".

Hoewel de toekenningsprocedures op uniforme wijze moeten worden vastgesteld voor alle kinderen, ongeacht of zij vóór of na 1 januari 2020 zijn geboren, volgt uit het voorgaande niettemin dat de ontwerpregeling, waarin de procedures voor de toekenning van de toeslagen op de kinderbijslag met ingang van 1 januari 2021 worden vastgesteld, niet alleen artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten als rechtsgrondslag heeft, maar ook de bepalingen van de algemene kinderbijslagwet die hetzelfde voorwerp hebben, aangezien de in laatstgenoemd decreet vastgestelde toeslagen krachtens de voormelde overgangsbepalingen vanaf 2021 van toepassing blijven op kinderen die vóór 1 januari 2020 zijn geboren.

Bijgevolg moet het ontwerp, overeenkomstig het doel en de huidige opzet ervan, op de volgende drie punten worden herzien: 1° de aanhef moet worden aangevuld met een nieuw lid 2 dat ten minste gericht is op de artikelen van de algemene kinderbijslagwet die van toepassing blijven krachtens de overgangsbepalingen van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten ;2° het dispositief moet niet alleen rekening houden met het wettelijk kader dat wordt gevormd door het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, in het bijzonder de artikelen 11 tot en met 13, maar ook met het wettelijk kader dat wordt gevormd door de algemene kinderbijslagwet.3° aangezien de algemene kinderbijslagwet op die punten geen enkele machtiging aan de uitvoerende macht bevat, moet de aanhef ook worden aangevuld met een nieuw lid 1 dat verwijst naar artikel 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, dat, gelezen in combinatie met de relevante bepalingen van de algemene kinderbijslagwet, het mogelijk maakt het ontwerp te dekken ten aanzien van kinderen geboren vóór 1 januari 2020. ALGEMENE BEMERKINGEN 1.1. In advies nr. 68.293/2(3) van 14 december 2020 over het voorontwerp dat het decreet van 11 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030368 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten `tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen' is geworden, heeft de afdeling Wetgeving het volgende opgemerkt met betrekking tot de wijziging van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, die een wijziging van een provisioneel toekenningsstelsel voor de toeslagen op de kinderbijslagen naar een definitief toekenningsstelsel met zich brengt: "Wat het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en non-discriminatie betreft, zonder vooruit te lopen op de bepalingen die uitvoering zullen geven aan de machtiging die wordt verleend bij artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, zoals gewijzigd bij artikel 10 van het voorontwerp(4), blijkt reeds uit deze stelselwijziging dat de in aanmerking genomen inkomens om te bepalen of is voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de toeslagen bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van het decreet, niet dezelfde zullen zijn naargelang van het toegepaste stelsel. Aldus: - Onder het huidig stelsel voor provisionele toekenning is het geverifieerde inkomen dat van het jaar waarin de toeslagen worden toegekend, waarbij de verificatie achteraf wordt uitgevoerd; - volgens de in het voorontwerp beoogde definitieve toekenningsregeling, die vanaf 1 januari 2021 zou worden toegepast, zullen de in aanmerking te nemen inkomsten die zijn welke zijn vastgesteld op basis van beschikbare authentieke bronnen "die in het jaar van toekenning worden verstrekt" en die, zoals in de toelichting bij artikel 10 wordt opgemerkt, "inkomsten uit voorgaande jaren kunnen betreffen (de fiscale flux heeft namelijk een tijdsverschil van ten hoogste twee jaar)"; - voor het jaar 2020 zal geen inkomenscontrole worden uitgevoerd vanwege de COVID 19 -situatie in verband met de gezondheidscrisis.

Het zal aan de Regering zijn om, op de wijze die zij zal bepalen krachtens artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, zoals gewijzigd bij artikel 10 van het voorontwerp, het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet te ondermijnen door erop toe te zien dat de bijslagtrekkenden die zich in dezelfde inkomenssituatie bevinden, niet verschillend worden behandeld wanneer, naargelang van de bijslagtrekkende, rekening wordt gehouden met de inkomsten van een ander jaar om de voorwaarden voor de toekenning van toeslagen na te gaan.

In dit verband kan, met het oog op de uitzonderlijke gezondheidsomstandigheden van het jaar 2020, voor dat jaar in een bijzonder stelsel worden voorzien.

Gelet op de bedoeling van de wetgever om enerzijds te voorzien in de mededeling van hun eventuele recht op deze sociale toeslagen aan gezinnen die ten gevolge van de gezondheidscrisis een aanzienlijk inkomensverlies hebben geleden of zullen lijden en die bijgevolg onmiddellijk recht hebben op sociale toeslagen, en anderzijds voor 2020 te voorzien in een niet-provisionele betaling van de sociale toeslagen, is het in het licht van het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel ondenkbaar dat het systeem van definitieve toekenning van deze toeslagen tot gevolg zou hebben dat een deel van de betrokken gezinnen het recht op een toeslag zou worden ontnomen op grond dat hun situatie in 2020 definitief zou zijn vastgesteld, terwijl zij er wel voor in aanmerking komen maar hun rechten nog niet hebben kunnen doen gelden. Een dergelijke situatie zou ook in strijd zijn met het standstill-beginsel zoals dat uit artikel 23 van de Grondwet voortvloeit, aangezien zij een aanzienlijke aantasting zou betekenen van de sociale rechten die aan de betrokkenen zijn toegekend, zonder dat dit wordt gerechtvaardigd door een reden van algemeen belang. 1.2. De nota aan de Waalse regering over het onderhavige ontwerp bevat met betrekking tot de naleving van het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie het volgende "[...] De voorgestelde procedure heeft het voordeel dat zij een gelijke behandeling van allen waarborgt, doordat elke voorlopige betaling wordt afgeschaft. Indien sommige gezinnen in de toekomst helaas niet in staat zijn de toeslag in real time te ontvangen, zullen zij de toeslag alsnog ontvangen met een vertraging van maximaal 18 maanden. Dit tijdsverschil is helaas de prijs die moet worden betaald om elk risico van onverschuldigde betaling te vermijden, om de gelijke behandeling van de gezinnen en het automatische karakter van het recht te garanderen".

Er moet ook rekening worden gehouden met de opmerking van de inspecteur van Financiën in zijn advies van 4 november 2020, waarin de hypothese wordt onderstreept van twee begunstigden die zich in 2021 in dezelfde inkomenssituatie bevinden, maar die op basis van de ontworpen reglementering het risico zouden lopen verschillend te worden behandeld omdat niet dezelfde gegevens zullen worden gebruikt om na te gaan of zij recht hebben op toeslagen, namelijk : - voor de eerste bijslagtrekkende: T-2 inkomen op basis van de fiscale flux; - voor de tweede ontvanger: het "BIM(5) -statuut" van jaar T. In de nota aan de Regering staat over dit scenario het volgende: "Er is geen sprake van discriminatie bij het naast elkaar bestaan van de twee stelsels, aangezien het "BIM-statuut" het mogelijk maakt het eerste inkomensplafond sneller te activeren wanneer de gezinssituatie meer precair is. Bovendien zullen voorlichtingsmaatregelen worden genomen om deze gezinnen in staat te stellen gebruik te maken van het "BIM-statuut" wanneer zij zich in deze situatie bevinden. Het gaat erom een recht sneller op een automatische manier te activeren door de uitwisseling van flux. Er zal geen sprake zijn van een gedifferentieerde behandeling tussen de bijslagtrekkenden, aangezien het "BIM-statuut" ook wordt toegekend op basis van een inkomensplafond.

Alle mensen die zich in dezelfde precaire situatie bevinden, worden op dezelfde manier behandeld.

De afgevaardigde van de minister lichtte voorts het volgende toe: "Voor het tweede inkomensplafond(6) worden toeslagen toegekend op basis van de fiscale flux voor alle gezinnen.

Wat het eerste plafond(7) betreft, is er geen sprake van discriminatie of verschil in behandeling bij het naast elkaar bestaan van de twee stelsels, aangezien het "BIM-statuut" het mogelijk maakt het eerste inkomensplafond sneller te activeren wanneer de gezinssituatie precairder is (alleenstaande ouder + inkomen onder het plafond, bijvoorbeeld). Bovendien zullen voorlichtingsmaatregelen worden genomen om deze gezinnen in staat te stellen de BIM-status te activeren wanneer zij zich in deze situatie bevinden. Het gaat erom een recht sneller op een automatische manier te activeren door de uitwisseling van flux. Er zal trouwens geen sprake zijn van een gedifferentieerde behandeling tussen de bijslagtrekkenden, aangezien het "BIM-statuut" ook wordt toegekend op basis van een inkomensplafond. In feite wordt het statuut door de ziekenfondsen ofwel automatisch toegekend aan categorieën van personen (en waarvan het inkomen lager is dan het eerste plafond voorzien in het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten) ofwel toegekend op basis van het bewijs dat het gezin een inkomen geniet dat lager is dan een jaarlijks plafond dat is vastgesteld volgens het aantal personen in het huishouden, gelijk aan het eerste inkomensplafond. In dit verband vraagt het ziekenfonds om een verklaring in te vullen met betrekking tot het huidige inkomen van het huishouden met ook bewijsstukken met betrekking tot deze inkomens zoals het laatste aanslagbiljet.

Vervolgens wordt het aangegeven inkomen door het ziekenfonds gecontroleerd volgens een procedure die "systematische controle" wordt genoemd.

Alle mensen die zich in dezelfde precaire situatie bevinden, worden dus op dezelfde manier behandeld.

Het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel zou enkel worden geëerbiedigd indien het "BIM-statuut" tijdens een jaar T kan worden toegepast op alle personen wier inkomensstatuut tijdens datzelfde jaar T recht zou hebben gegeven op de "sociale toeslagen" waarin de artikelen 11 tot 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten voorzien, en indien de procedures voor de toekenning van dit "BIM-statuut" voldoende toegankelijk zijn om de doeltreffendheid van deze toekenningsvoorwaarde te waarborgen. 1.3. Ook met betrekking tot het door de inspecteur van Financiën geconstateerde risico van schending van het gelijkheidsbeginsel tussen enerzijds een bijslagtrekkende die op grond van de specifieke regeling voor het jaar 2020 toeslagen heeft ontvangen en anderzijds een bijslagtrekkende die voor het jaar 2020(8) geen toeslagen heeft ontvangen, wordt in de nota aan de regering het volgende uiteengezet: "Er is geen sprake van discriminatie omdat de 2020-procedure tot 31 december de mogelijkheid biedt om de maatregel te activeren, die is gebaseerd op de extrapolatie van de inkomsten voor 2020 en het feit dat de maxima niet zijn overschreden, en bovendien zijn alle gezinnen van deze maatregel op de hoogte gebracht. De meeste betrokken gezinnen hebben contact opgenomen met hun kinderbijslagfonds om de maatregel te activeren en kunnen dat nog steeds doen.

Voorts zal, indien een fonds in 2022 een recht op een sociale toeslag vaststelt, dit recht voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 worden toegekend met toepassing van artikel 3, lid 1[,], 3), van het besluit voor 2020(9) en artikel 4, lid 1[,], 1), van dit besluit(10). Er is dus gelijke behandeling in alle gevallen".

Gelet op deze toelichtingen en de bepalingen in ontwerp, die ervoor moeten zorgen dat iedere begunstigde die recht heeft op toeslagen, deze hetzij in het betrokken jaar, hetzij twee jaar later op basis van de fiscale flux ontvangt, kan het risico van schending van het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel worden uitgesloten. 1.4. Voorts dient te worden nagegaan of de voorgestelde reglementering niet tot gevolg heeft dat er een schending van de gelijkheid ontstaat tussen, enerzijds, bijslagtrekkenden die op het Belgische grondgebied wonen en onder het toepassingsgebied van de Waalse wetgeving inzake gezinsbijslagen vallen en, anderzijds, bijslagtrekkenden die in het buitenland wonen en eveneens onder het toepassingsgebied van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten vallen. Artikel 3, § 4, van het ontwerp bepaalt dat, "In afwijking van paragraaf 1 wordt, indien de bijslagtrekkende zich in het buitenland bevindt, de toeslag verleend op basis van een afschrift van het aanslagbiljet of een gelijkwaardig afschrift en mits aan de overige toekenningsvoorwaarden is voldaan.

De toekenning van toeslagen blijkt niet te zijn gebaseerd op de fiscale flux met betrekking tot de in het buitenland(11) wonende bijslagtrekkende of op het feit dat hij of zij het "BIM-statuut" heeft, maar op basis van het aanslagbiljet of "elk equivalent [...]".

Op de vraag of een in het buitenland wonende bijslagtrekkende het "BIM-statuut" kan krijgen, antwoordde de afgevaardigde van de minister als volgt: "...] [Het is mogelijk voor gezinnen die in het buitenland wonen om de BIM te verkrijgen zolang aan de voorwaarden wordt voldaan (inkomen - samenstelling van het huishouden).

De samenstelling van het huishouden wordt derhalve vastgesteld op basis van een verklaring op erewoord, waarin de identiteit wordt vermeld van de personen die met hem onder hetzelfde dak wonen".

Dit laatste antwoord impliceert een verschil in het toekenningsstelsel tussen bijslagtrekkenden in het buitenland en andere bijslagtrekkenden die onder het toepassingsgebied van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten vallen, aangezien de afwijkingsregeling van artikel 3, § 4, van het ontwerp niet voorziet in de toekenning van sociale toeslagen aan bijslagtrekkenden die in het buitenland verblijven op grond van hun "BIM-statuut", ook al kunnen zij dat statuut genieten.

De afgevaardigde van de minister heeft voor dit punt verklaard dat "Er is geen sprake van een gedifferentieerde behandeling: alle gezinnen krijgen sociale toeslagen op basis van authentieke gegevens (inkomen op basis van de fiscale flux, het "BIM-statuut" en het aanslagbiljet of een equivalent daarvan) die aantonen dat de inkomensplafonds niet worden overschreden, ongeacht of zij zich in België of in het buitenland bevinden. De periodiciteit van de authentieke gegevens varieert van land tot land".

Weliswaar wordt het in de artikelen 11 tot en met 13 en 122 tot en met 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten neergelegde recht op het verkrijgen van toeslagen of de voorwaarden voor de toekenning daarvan als zodanig niet geschonden, maar artikel 3, § 4, van het ontwerp moet niettemin zodanig worden gewijzigd dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat aan een in het buitenland woonachtige bijslagtrekkende niet alleen toeslagen op de kinderbijslag kunnen worden toegekend onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in laatstgenoemde bepaling zoals die thans in het ontwerp is opgenomen, maar ook op grond van het enkele feit dat hij of zij voor het betrokken jaar het BIM-statuut geniet(12). 1.5. In het algemeen zullen de gegevens die zowel in de nota aan de Waalse Regering als door de afgevaardigde van de Minister worden verstrekt en die getuigen van de naleving van het gelijkheids- en het non-discriminatiebeginsel, worden opgenomen in een verslag aan de Regering dat het ontwerp van decreet zal vergezellen wanneer het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. 2. Bovenstaande algemene opmerkingen worden gemaakt onder het voorbehoud dat, aangezien zij niet beschikt over de bijzonder uiteenlopende feitelijke gegevens waarmee rekening moet worden gehouden bij de uitwerking van de voorgestelde regeling waarbij verschillende aspecten van de overgang van het oude naar het nieuwe kinderbijslagstelsel worden georganiseerd, d.w.z. de overgang van het provisionele(13) naar het definitieve stelsel voor het jaar 2020 en vervolgens vanaf het jaar 2021, de afdeling Wetgeving niet in staat was te beoordelen of de wijze waarop deze regeling ten uitvoer wordt gelegd, inderdaad in alle situaties verenigbaar is met het grondwettelijke beginsel van gelijkheid en non-discriminatie.

BIJZONDERE BEMERKINGEN AANHEF In lid 1 zal de vermelding ", lid 2" worden weggelaten, aangezien artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten in de versie die de rechtsgrondslag voor het ontwerpbesluit verschaft, slechts één lid bevat.

DISPOSITIEF Artikel 2 Het is niet passend om bepaalde begrippen te definiëren die reeds zijn gedefinieerd in een tekst hoger in de hiërarchie van normen(14) Daarom zullen de punten 1) en 2) van artikel 2 worden weggelaten, aangezien de daarin bedoelde begrippen reeds zijn omschreven in het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten.

Artikel 3 1. In paragraaf 1, punt 2), moet, evenals in paragraaf 1, punt 1), van hetzelfde artikel met betrekking tot de fiscale flux, precies worden vermeld wanneer de bijslagtrekkende het "BIM-statuut" moet hebben om de gevraagde toeslagen op de kinderbijslag te kunnen ontvangen. Volgens de informatie in de nota aan de Waalse Regering moet worden gespecificeerd dat de bijslagtrekkende de genoemde toeslagen ontvangt voor de kwartalen van jaar T waarvoor hij/zij het "BIM-statuut" geniet. 2. Evenzo zal paragraaf 4 worden aangevuld met de vermelding dat het te verstrekken aanslagbiljet, dat van het jaar in kwestie is.3. Met betrekking tot de "authenticiteit " van de documenten die van de bijslagtrekkenden in het buitenland worden verlangd en wat wordt bedoeld met " elk equivalent ", legde de afgevaardigde van de minister het volgende uit: "Dit aanslagbiljet of elk ander equivalent is het authentieke gegeven dat overeenstemt met de door de fiscale flux in België meegedeelde gegevens.Het is onmogelijk om toegang te hebben tot elke flux uit andere landen waar de betrokken personen verblijven.

Het document dat overeenkomt met het Belgische aanslagbiljet, maar dat in de verschillende landen een andere naam heeft, wordt als gelijkwaardig beschouwd".

Deze toelichting zal op nuttige wijze worden opgenomen in het verslag aan de Regering.

Artikel 4 In artikel 4, punt 2, impliceren de woorden "indien hij recht heeft op het "BIM-statuut" indien de inkomsten uit de fiscale flux dit niet toelaten" dat eerst de gegevens uit de fiscale flux in aanmerking worden genomen en pas daarna het "BIM-statuut". Deze bepaling stemt niet overeen met de eis van artikel 3, § 1, van het ontwerp, waarin geen voorrang wordt gegeven tussen deze twee bronnen van inkomensgegevens voor de controle op de naleving van de voorwaarden voor de toekenning van toeslagen.

Daarom zullen deze zelfde woorden worden vervangen door de woorden "hetzij indien hij het "BIM-statuut" heeft, hetzij op basis van de fiscale flux".

Artikel 5 Artikel 5, lid 1, delegeert aan het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" (Waals Agentschap voor Gezondheid, Sociale Bescherming, Handicap en Gezinnen), de bevoegdheid om "door middel van een omzendbrief het model voor de aanvraag van sociale toeslagen vast te stellen dat moet worden gebruikt om bij het Kinderbijslagfonds in te dienen".

Het is onaanvaardbaar dat een administratie, die geen politieke verantwoording verschuldigd is aan het Waalse Parlement, regelgevende bevoegdheden krijgt toebedeeld. Subdelegatie aan een dergelijke overheid is slechts denkbaar in uitzonderlijke gevallen, wanneer het gaat om de vaststelling van maatregelen van zuiver administratieve of in hoofdzaak technische aard.

De verleende machtiging is slechts ontvankelijk indien het aanvraagmodel voor sociale toeslagen enkel verwijst naar de gegevens en documenten die nodig zijn om na te gaan of aan de voorwaarden van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten en het ontwerpbesluit is voldaan(15) .

SLOTOPMERKINGEN 1. Overeenkomstig de praktijk van het opstellen van wetgeving moeten de opsommingen binnen de bepalingen van het ontwerp worden gestructureerd door onderverdelingen "1", "2", "3", enz(16).. 2. In de inleidende zin van artikel 3, § 2, eerste lid, van het ontwerp wordt het woord "van" ingevoegd tussen de woorden "op basis" en de woorden "fiscale flux".3. Voor een beter begrip van artikel 5, lid 1, van het ontwerp, zullen de woorden "om in te voeren" worden weggelaten. De Griffier, B. DRAPIER De Voorzitter P. VANDERNOOT _______ Nota's (1) Artikel 120, eerste lid, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten bepaalt hetgeen volgt: "De algemene kinderbijslag wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten (AKBW) en de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag worden opgeheven op de door de Regering bepaalde datum bedoeld in artikel 136, eerste lid, met uitzondering van de artikelen 40 tot 50septies, 52 tot 55, en 56bis, § 2, tot 64, 66, 70, 70bis, leden 1 tot 3, en lid 4, tweede zin, en 70ter tot 76bis, van de algemene kinderbijslag wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten (AKBW) die van toepassing blijven voor de kinderen geboren uiterlijk de dag voor de datum die door de Regering is bepaald krachtens artikel 136, tweede lid, en die een recht openen op gezinsbijslagen op basis van de criteria bepaald bij artikel 4 van dit decreet."; (2) De artikelen 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten bepalen hetgeen volgt: "Art.122. Voor de toekenning van de toeslagen bedoeld in artikel 41 van de AKBW alsook voor de toekenning aan één bijslagtrekkende bedoeld in artikel 41 van de AKBW, eerste en tweede streepjes, van de in de artikelen 42bis en 50ter, van de AKBW bedoelde toeslagen, ten gunste van de kinderen geboren uiterlijk op 31 december van het jaar vóór de datum bepaald door de Regering krachtens artikel 136, eerste lid, wordt, vanaf de datum bepaald door de Regering, alleen rekening gehouden met het inkomensplafond bedoeld in artikel 13, § 1, 1°.

Artikel 120 doet geen afbreuk aan de toepassing, in geval van overlijden dat ten vroegste op de datum bepaald door de Regering krachtens artikel 136, eerste lid, plaatsgevonden heeft, van het prevalerend percentage bedoeld in artikel 50bis van de AKBW, op de kinderen geboren uiterlijk op de dag voor de door de Regering bepaalde datum, zonder toepassing van de beperkingen bedoeld in artikel 56bis, § 2, van de AKBW.

Art. 123.Voor de toekenning van de toeslagen bedoeld in artikel 42bis, § 2, van de AKBW, ten gunste van de kinderen geboren uiterlijk op 31 december van het jaar vóór de datum bepaald door de Regering krachtens artikel 136, eerste lid, wordt, vanaf de datum bepaald door de Regering, geen rekening meer gehouden met de specifieke statuten bedoeld in § 1, van bedoeld artikel maar alleen met het inkomensplafond bedoeld in artikel 13, § 1, 1°.

Voor dezelfde kinderen zijn de toeslagen bedoeld in artikel 42bis, § 2, van de AKBW en de toeslagen bedoeld in artikel 50bis van de AKBW niet cumuleerbaar, waarbij de in artikel 50bis prevaleren.".

Art. 124.De in artikel 50ter van de AKBW bedoelde toeslagen worden toegekend ten gunste van de kinderen geboren uiterlijk de dag voor de datum bepaald door de Regering krachtens artikel 136, eerste lid, onder dezelfde voorwaarden als die bedoeld in artikel 13, § 2, van het decreet". (3) Parl.doc, Parl. wall. (Waals Parlement), 2020 2021, n° 402/1, blz. 16, http://www.raadvstcon setat.be/dbx/avis/68293.pdf. (4) Dit artikel 10 van het voorontwerp is artikel 11 geworden van het decreet van 11 februari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/02/2021 pub. 17/02/2021 numac 2021030368 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten.(5) Of de status van "begunstigde van de verhoogde bijstand", zoals omschreven in artikel 2, 5), van het project.(6) Dat wil zeggen de maxima bepaald in de artikelen 11, § 1, eerste lid, 2°, 12, eerste lid, 2° en 13, § 1, eerste lid, 2°, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten.(7) Dat wil zeggen de maxima bepaald in de artikelen 11, § 1, eerste lid, 1°, 12, eerste lid, 1° en 13, § 1, eerste lid, 1°, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten.(8) Op grond van artikel 4, 1), van het ontwerp wordt de toekenning van sociale toeslagen tot en met 30 juni 2021 gegarandeerd.De toekenning van sociale toeslagen voor het jaar 2020 wordt overwogen volgens de bepalingen van een ontwerpbesluit van de Waalse regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van gezinsbijslagen voor het jaar 2020, dat het voorwerp uitmaakt van het advies nr. 68.873/2 dat vandaag is bekendgemaakt. (9) Het betreft het voormelde ontwerp van besluit van de Waalse regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen voor het jaar 2020'.(10) Daarin wordt verwezen naar artikel 3 van het ontwerp.(11) Dit is te wijten aan het feit dat de Belgische overheden geen toegang hebben tot de fiscale flux van andere staten.(12) Dit stemt overeen met de bepalingen van artikel 3, § 1, punt 2), van het ontwerp en harmoniseert dus de voorwaarden voor de toekenning van toeslagen op gezinsbijslagen, ongeacht of de bijslagtrekkende al dan niet in het buitenland woont.(13) Zie in dit verband advies nr.68.736/2 uitgebracht op 22 februari 2021 over een ontwerp van besluit van de Waalse regering `tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen voor het jaar 2019'. (14) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.conseildetat.be, tabblad "Wetgevingstechniek", aanbeveling nr.96. (15) Zie in dit verband advies nr.68.736/2, hierboven geciteerd. (16) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.conseildetat.be, tabblad "Wetgevingstechniek", aanbeveling nr.58.

1 APRIL 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet de algemene kinderbijslag wet van 19 december 1939Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1939 pub. 15/01/2015 numac 2014000940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene kinderbijslagwet sluiten (AWKB), inzonderheid op de artikelen 41, 41bis, 50ter;

Gelet op het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, inzonderheid op de artikelen 86 en 122 tot 124;

Gelet op het rapport opgesteld op 17 september 2020 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/03/2016 pub. 14/03/2016 numac 2016201315 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 november 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 12 november 2020;

Gelet op advies 68872/2 van de Raad van State, uitgebracht op 15 maart 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van het branchecomité "Gezin", gegeven op 4 december 2020;

Op de voordracht van de Minister belast met Kinderbijslag;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten: het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen;2° de fiscale flux: de gegevensstroom van de FOD Financiën in zijn hoedanigheid van authentieke bron tot vaststelling van de inkomsten bedoeld in artikel 2, 20°, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten;3° het BIM-statuut: het statuut, dat van rechtswege of op verzoek wordt toegekend, van de vermeerderde tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 3.§ 1. Voor de toekenning van de toeslagen op de kinderbijslag bedoeld in de artikelen 11 tot 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, wordt het bewijs dat de in artikel 2, 20°, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten bepaalde inkomensmaxima niet zijn overschreden, op de volgende wijze geleverd: 1° hetzij op basis van de fiscale flux, indien de inkomsten van het jaar T-2 de referentieplafonds voor datzelfde jaar niet overschrijden, wordt de toeslag definitief toegekend in het jaar T van 1 juli tot 30 juni van jaar T+1 ;2° of indien de bijslagtrekkende het BIM-statuut geniet, worden de toeslagen voorzien in de artikelen 11, § 1, 1°, 12, eerste lid, 1°, 13, § 1, 1°, en 122 tot 124, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, toegekend voor alle kwartalen van het jaar T waarin de bijslagtrekkende dit statuut geniet. § 2. Bij een nieuwe aanvraag om kinderbijslag analyseert het Kinderbijslagfonds automatisch het eventuele recht op de sociale toeslag op basis van de fiscale flux: 1° van het jaar T-3 voor aanvragen die tot 30 juni van het jaar T zijn ingediend;2° van het jaar T-2 voor aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 juli van het jaar T. Indien de inkomsten de maxima van de artikelen 11 tot 13 en 122 tot 124 van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten overschrijden op basis van de fiscale flux, gaat het Kinderbijslagfonds automatisch na of de bijslagtrekkende recht heeft op het BIM-statuut. § 3. In afwijking van paragraaf 1 worden, indien de bijslagtrekkende jonger is dan 20 jaar en er geen fiscale flux beschikbaar is, de inkomsten geacht lager te zijn dan de maxima van de artikelen 11, § 1, 1°, 12, eerste lid, 1°, en 13, § 1, 1°, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten en wordt de sociale toeslag toegekend, mits naleving van de andere toekenningsvoorwaarden, tot de ontvangst van een eerste fiscale flux. § 4. In afwijking van paragraaf 1, 1°, wordt, indien de bijslagtrekkende zich in het buitenland bevindt, de toeslag toegekend op basis van een kopie van het aanslagbiljet voor het jaar T-2 of een gelijkwaardig document en op voorwaarde dat de andere toekenningsvoorwaarden worden nageleefd. § 5. In afwijking van paragraaf 1 voert het Kinderbijslagfonds, in geval van wijziging van de gezinssituatie in de loop van het jaar die een invloed heeft op de inkomsten bepaald in artikel 2, 20° van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten, een nieuwe analyse uit van de inkomsten via de fiscale flux en onder voorbehoud dat de andere toekenningsvoorwaarden worden nageleefd.

Art. 4.In afwijking van artikel 3 en voor de toekenning van toeslagen in 2021 worden de volgende situaties onderscheiden: 1° indien de bijslagtrekkende in 2020 sociale toeslagen ontvangt, wordt de uitkering verlengd tot 30 juni 2021.Vanaf juli 2021 is artikel 3 van toepassing; 2° indien de bijslagtrekkende geen sociale toeslagen geniet voorzien in de artikelen 11, § 1, eerste lid, 1°, 12, eerste lid, 1°, 13, § 1, eerste lid, 1°, en 122 tot 124, van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018201006 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen sluiten in 2020, kan hij de toekenning aanvragen hetzij indien hij begunstigde is van het BIM-statuut, hetzij op basis van de fiscale flux.

Art. 5.. Het Agentschap bepaalt d.m.v. een omzendbrief het model van aanvraag van sociale toeslagen dat bij het Kinderbijslagfonds moet worden ingediend.

De omzendbrief wordt op de daartoe bestemde website van het Agentschap bekendgemaakt.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.

Art. 7.De Minister bevoegd voor Kinderbijslag is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 april 2021.

Voor de Regering: De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE

^