Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 april 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het minimumbarema type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021030927 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 maart 2021, wordt de heer Peter VAN HERCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midden Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021030928 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 maart 2021, wordt de heer Herman VAN DEN LANGENBERGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021030950 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 maart 2021, wordt mevrouw Murielle FRANCOIS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030957 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021040631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1987 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021040635 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 09/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021040636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de orthopedische technologieën, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 14/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021091304 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand april 2021 is samengesteld als volgt : Index A (schatk(...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, inzake de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2019 voor de federale gezondheidssectoren type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021200396 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot opheffing en vervanging, voor haar toepassingsgebied, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2002, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2003 en door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2007, betreffende de eindejaarspremie voor de geregionaliseerde sectoren te Brussel type koninklijk besluit prom. 15/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021200778 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017 betreffende het tijdskrediet voor bedienden in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fedris. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 2 april 2021 wordt, met ingang van 1 april 2021, de managementfunctie van administrateur-generaal bij Fedris voor een periode van z Het beroep van nietigverklaring van voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling a(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021020723 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "F. Heelkunde op de thorax en cardiologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 25/02/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021020781 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over een oproep voor 2021 tot indiening van steunaanvragen als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2015 betreffende steun voor innovaties in de landbouw type ministerieel besluit prom. 02/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030932 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de adviesraad van O.N.E. type ministerieel besluit prom. 03/11/2020 pub. 14/04/2021 numac 2021201568 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 04/11/2020 pub. 14/04/2021 numac 2021201571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 06 van de organisatieafdelingen 10 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 03/11/2020 pub. 14/04/2021 numac 2021201570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 03/11/2020 pub. 14/04/2021 numac 2021201569 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020 type ministerieel besluit prom. 05/11/2020 pub. 14/04/2021 numac 2021201572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201616 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 249.999 van 8 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2021, heeft de Raad van State de volgende prejudiciële « Schendt artikel 61, 1°, van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere v(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201615 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 februari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejud « Is het verenigbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dat voor de zaken die volgens de bur(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201617 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 maart 2021, heeft het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent, de volgende pre « Schenden de artikelen 51, § 3, 5° en 56bis, § 1 van de Algemene Kinderbijslagwet, in sa(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021020773 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 86 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030993 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 maart 2021 houdende aanwijzing van bestuurders ter vertegenwoordiging van het Waalse Gewest in de Raad van Bestuur van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 september 2017 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021030998 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/04/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021031002 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021041127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector, wat betreft het recht op verlof voor erkende mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 12/02/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021041132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 tot vaststelling van het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021041131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor het jaar 2021

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/03/2021 pub. 14/04/2021 numac 2021020727 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201659 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 maart 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2021, heeft de Arbeidsrechtbank te Luik, afdeling Hoei, de volgen « Schendt artikel 103, § 1, 1°, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzeker(...) type bericht prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201660 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 maart 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 maart 2021, is beroep tot vernie Die zaak is ingeschreven onder nummer 7535 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201661 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 maart 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 maart 2021, heeft het Instituut Die zaak is ingeschreven onder nummer 7537 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201676 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 februari 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2021, heeft de Correctionele Rechtbank Luik, afdeling Verviers « Schendt artikel 37/1, § 1, derde lid, zoals ingevoegd in de wet van 16 maart 1968 betreffend(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0597.810.703 BONGKISHERI NSO BELGIUM Op 29/03/2021 werd het ondernemingsnummer 059(...) type lijst prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201695 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Functioneel analist (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG21076 Solliciteren kan tot 28/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van laurea(...) type lijst prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (niveau A2) voor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG21087 Solliciteren kan tot 28/04/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201728 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: Attachés Personeel en Organisatie (m/v/x). - Selectienummer: BFG21012 Er zijn 2 laureaten. (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021041187 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2021, wordt de heer Abdellah DERRAZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 déc Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021041011 bron brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 19 maart 2021 wordt vernietigd de beslissing van 28 januari 2021, waarbij het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel de overheidsopdracht voor werken betreffende de herinrichting v type document prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201744 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Auditeurs luchtvaartveiligheid (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21003 Deze selectie werd afgesloten op 02/04/2021. Er zijn 6 laureaten. type document prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende duitstalige selectie van een secretaris-generaal (niveau I) voor de Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Selectienummer: ADD21003 Solliciteren kan tot 10/05/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 14/04/2021 numac 2021201748 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Psychosociale managers (niveau A2) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG20254 Deze selectie werd afgesloten op 08/04/2021(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^