Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering
gepubliceerd op 27 juni 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wat betreft de wijze van communicatie, de opmaak van algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst

bron
vlaamse overheid
numac
2022031776
pub.
27/06/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten sluiten betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wat betreft de wijze van communicatie, de opmaak van algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst sluiten tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten sluiten betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, artikel 57/1, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 60, vervangen bij het decreet van 22 oktober 2021, artikel 71/1, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 74, vervangen bij het decreet van 22 oktober 2021, artikel 114, 150 en 186, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 222/1, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012, artikel 225, vervangen bij het decreet van 22 oktober 2021, artikel 265/1, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012 en artikel 268, vervangen bij het decreet van 22 oktober 2021; - het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021, artikel 5 en artikel 47, § 8.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie Financiën heeft advies gegeven op 13 november 2021. - De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2021/104 gegeven op 14 december 2021. - De Raad van State heeft advies nr. 71.016/3 gegeven op 15 maart 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), artikel 6, 9 en 10; - het decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer van 18 juli 2008, artikel 8; - het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, artikel II.22. en II.23; - het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021, artikel 47, § 6.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° agentschap: het Agentschap Binnenlands Bestuur, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2005 pub. 13/03/2006 numac 2006035331 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Binnenlands Bestuur" sluiten tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur";2° officiële berichten: alle informatie die ter uitvoering van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 en ter uitvoering van het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004036380 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten sluiten betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten uitgewisseld wordt, met uitzondering van klachten, vermeld in artikel 4. HOOFDSTUK 2. - Uitwisseling van officiële berichten

Art. 2.§ 1. Het agentschap voorziet in een elektronische procedure om officiële berichten uit te wisselen tussen het voorlopig bestuursorgaan, het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, het bestuur van de eredienst, het centraal bestuur, het representatief orgaan, de financierende overheid, de adviserende gemeente, de provinciegouverneur en de Vlaamse Regering en maakt deze elektronische procedure bekend op zijn website.

Het agentschap informeert het voorlopig bestuursorgaan, het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, het bestuur van de eredienst, het centraal bestuur, het representatief orgaan, de financierende overheid en de adviserende gemeente over: 1° de stappen die gevolgd moeten worden;2° de technieken die worden gebruikt;3° de rechtsgevolgen van de elektronische uitwisseling. Het agentschap stelt maatregelen vast die aangepast zijn aan de omstandigheden en die voldoende garanties bieden voor informatieveiligheid en onweerlegbaarheid van de in het eerste lid vermelde elektronische procedure te verzekeren. Het agentschap maakt die maatregelen bekend op zijn publieke website. § 2. Het tijdstip waarop het officiële bericht het informatiesysteem verlaat dat de verzender gebruikt, geldt als tijdstip waarop het officiële bericht elektronisch is verzonden door de verzender. Het tijdstip waarop het officiële bericht het informatiesysteem bereikt dat de geadresseerde gebruikt, geldt als tijdstip waarop het officiële bericht elektronisch is ontvangen door de geadresseerde.

Als de verzender en de geadresseerde hetzelfde informatiesysteem gebruiken, geldt het tijdstip waarop het officiële bericht toegankelijk wordt voor de geadresseerde als tijdstip van verzending en als tijdstip van ontvangst door de geadresseerde. Die elektronische verzending geldt als aangetekende zending.

In deze paragraaf wordt verstaan onder hetzelfde informatiesysteem: een informatiesysteem of een combinatie van informatiesystemen waarbij de verzender en de geadresseerde voldoende controle heeft over de logging van het tijdstip van verzending en ontvangst van een bericht.

Art. 3.In dit artikel wordt verstaan onder algemene technische storing: een storing van de elektronische procedure, vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, waardoor de elektronische procedure niet beschikbaar is gedurende meer dan vier uur van de dag en die door het agentschap is vastgesteld en bekendgemaakt op zijn publieke website.

In geval van een algemene technische storing kan de uitwisseling van officiële berichten tussen het voorlopig bestuursorgaan, het tijdelijk voltallig orgaan, het bestuur van de eredienst, het centraal bestuur, het representatief orgaan, de financierende overheid, de adviserende gemeente, de provinciegouverneur en de Vlaamse Regering gebeuren via een aangetekende zending via de post of een afgifte tegen ontvangstbewijs.

Een aangetekende zending via de post wordt, behalve in geval van bewijs van het tegendeel door de geadresseerde, geacht ontvangen te zijn op de eerste werkdag na de datum van de poststempel van de aangetekende brief. De datum van de poststempel heeft bewijskracht zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Een afgifte tegen ontvangstbewijs wordt geacht plaats te vinden op de datum van het ontvangstbewijs. HOOFDSTUK 3. - Communicatie van de indiener van de klacht aan de toezichthoudende overheid

Art. 4.Een klacht bij de financierende overheid, de provinciegouverneur en de Vlaamse Regering wordt ingediend met een aangetekende zending of een afgifte tegen ontvangstbewijs.

Een klacht bij de provinciegouverneur of de Vlaamse Regering kan ook worden ingediend via het digitaal formulier dat beschikbaar is op de publieke website van het agentschap. HOOFDSTUK 4. - Uitwisseling van persoonsgegevens

Art. 5.Het agentschap stelt de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens op conform artikel 47, § 8, van het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021. Het agentschap houdt een inventaris bij van de algemene protocollen voor de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens, een overzicht van de instanties als vermeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 18 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2008 pub. 29/10/2008 numac 2008036273 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer sluiten betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer die erbij aansluiten en publiceert die op zijn publieke website. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 6.Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016035976 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst sluiten tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 mei 2019, wordt opgeheven.

Art. 7.Artikel 2, 3 en 6 van dit besluit treden in werking op 1 februari 2023.

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 april 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS

^