Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 30 april 2009
gepubliceerd op 17 juni 2009

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor het vervangen van ramen door thermisch isolerende ramen door sociale huisvestingsmaatschappijen en voor het uitwerken van een energetische optimalisatieprocedure door de VMSW met toepassing van REG-maatregelen voor bestaande collectieve installaties voor verwarming, sanitair en ventilatie

bron
vlaamse overheid
numac
2009202374
pub.
17/06/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/30/2009202374/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2009. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor het vervangen van ramen door thermisch isolerende ramen door sociale huisvestingsmaatschappijen en voor het uitwerken van een energetische optimalisatieprocedure door de VMSW met toepassing van REG-maatregelen voor bestaande collectieve installaties voor verwarming, sanitair en ventilatie


De Vlaamse Regering, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

Gelet op het decreet van 19 december 2008 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 april 2009;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering en de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen en definities

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° bestaande woning : de woning die op het moment van de subsidieaanvraag eigendom is van een sociale huisvestingsmaatschappij en geheel of gedeeltelijk voorzien is van ramen met enkel glas;2° collectieve installatie : de gemeenschappelijke voorziening om verschillende woningen of appartementen te voorzien van verwarming, ventilatie of sanitair koud en/of warm water;3° SHM : de erkende sociale huisvestingsmaatschappij, als vermeld in artikel 40 van de Vlaamse Wooncode;4° U-waarde : warmtetransmissiecoëfficiënt bepaald op basis van de bijlage bij het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 29 oktober 2007;5° Vlaamse Wooncode : het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;6° VMSW : de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, vermeld in artikel 30 van de Vlaamse Wooncode;7° woning : een goed vermeld in artikel 2, § 1, eerste lid, 31°, van de Vlaamse Wooncode Art.2. Uit de middelen van het Energiefonds die de minister, bevoegd voor het energiebeleid, na beslissing van de Vlaamse Regering, heeft gereserveerd, worden aan de VMSW subsidies ter beschikking gesteld voor energiebesparende maatregelen, vermeld in artikel 3.

De subsidies, met een totaal van maximaal zeven miljoen euro, worden aangerekend op programma LE, basisallocatie 01.91, Energiefonds.

Art. 3.De subsidies, vermeld in artikel 2, worden aangewend voor : 1° de betoelaging van de vervanging in een bestaande woning door een SHM van ramen met enkel glas door hoogrendementsbeglazing voor een totaal subsidiebedrag van zes miljoen achthonderdduizend euro;2° het uitwerken van een energetische optimalisatieprocedure door de VMSW voor collectieve stookplaatsen op basis van representatieve casestudies, uitgevoerd op bestaande installaties van SHM's voor een totaal subsidiebedrag van tweehonderdduizend euro. HOOFDSTUK II. - Betoelaging voor de vervanging van enkel glas

Art. 4.§ 1. De betoelaging, vermeld in artikel 3, 1°, kan alleen aangewend worden voor de vervanging in bestaande woningen van het buitenschrijnwerk met enkel glas door buitenschrijnwerk met thermisch hoge rendementen onder de volgende voorwaarden : 1° de maximale Ug-waarde van de nieuwe beglazing bedraagt 1.1 W/m2K; 2° maximale Up-waarde van het ondoorschijnend vulpaneel bedraagt 1.1 W/m2K; 3° de maximale Uw-waarde van het raamgeheel bedraagt 2.0 W/m2K; 4° de maximale UD-waarde voor opake deuren bedraagt 3.0 W/m2K; 5° in elk woonlokaal bevindt zich minstens één raamrooster of gelijkwaardig, conform de ventilatienorm NBN D50-001, tenzij in dat lokaal een andere ventilatievoorziening aanwezig is conform dezelfde norm;6° na uitvoering van de werkzaamheden mag in geen van de lokalen van het beschermde volume nog enkele beglazing voorkomen;7° de werkzaamheden worden uitgevoerd : a) volgens de door de VMSW gehanteerde technische normen;b) in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten;c) door een geregistreerde aannemer. De bestaande woning behoort tot volgende categorieën : 1° bungalow : een grondgebonden eengezinswoning die zich volledig op één gelijkvloerse verdieping uitstrekt;2° duowoning : stapeling van twee ééngezinswoningen in een bouwblok, met een beneden- en een bovenwoning;3° eengezinswoning : woning voor één gezin met twee of meer bouwlagen. In het eerste lid, 3°, wordt verstaan onder raamgeheel de constructie die bestaat uit het raamkader, de isolerende beglazing en het eventueel ventilatierooster;

Het raamkader wordt steeds vervangen. Enkel voor dakvlakramen waarvan het raamkader in goede staat is, kan aanspraak gemaakt worden op een premie uitsluitend voor de nieuwe isolerende beglazing.

De betoelaging, vermeld in artikel 3, 1°, kan alleen worden verstrekt voor een vervanging, vermeld in het eerste lid waarvan het plaatsen van de bestelling van de vervanging gedaan werd na de inwerking van dit besluit.

De vervanging van koepels en lichtstraten komt niet in aanmerking voor de betoelaging, vermeld in artikel 3, 1°. § 2. Een deel van de beglazing kan door een ondoorschijnend vulpaneel vervangen worden. § 3. Als voor de ventilatie van raamroosters gebruik wordt gemaakt, moeten die van het zelfregelende type of gelijkwaardig zijn en moeten ze thermisch onderbroken zijn.

Als een raam wordt vervangen in een lokaal waar de ventilatie niet beantwoordt aan de norm, vermeld in paragraaf 1, 6°, wordt het raam van een raamrooster voorzien of wordt een andere ventilatievoorziening aangebracht, conform paragraaf 1, 6°;

Art. 5.Totdat de subsidie volledig is opgebruikt, kan de VMSW aan de SHM die de vervanging, vermeld in artikel 3, 1°, heeft betaald en die aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, voldoet, een betoelaging uitkeren van 100 euro per m2 vervangen raamoppervlak, gemeten op basis van de dagmaat van de openingen.

Bij vervanging van enkel glas door isolerende beglazing in dakvlakramen met behoud van het raamkader, bedraagt de betoelaging 60 euro per m2, gemeten op basis van de glasmaat.

De betoelaging mag gecumuleerd worden met andere energieprestatiebevorderende voordelen en subsidies, zolang die samen de totale kosten van de uitgevoerde efficiëntiemaatregelen niet overschrijden. Als de betoelaging, gecumuleerd met andere voordelen en subsidies, de totale kosten van de uitgevoerde efficiëntiemaatregelen overschrijdt, zal de betoelaging verminderd worden tot het verschil van de totale vervangingskosten en de gecumuleerde andere subsidies.

Art. 6.De SHM voegt bij haar aanvraag tot uitbetaling van de betoelaging aan de VMSW het bewijs dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, aan de hand van : 1° een kopie van de factuur of van de vorderingsstaat in geval van gegunde werkzaamheden;2° het bewijs van registratie van de aannemer die de vervanging heeft uitgevoerd;3° het nummer van de geplaatste beglazing en van het geplaatste raamsysteem in geval van metalen en kunststoframen, alsook het merk en het type van de eventueel toegepaste ventilatievoorzieningen;4° de verklaring van de SHM dat ze voor de beoogde energiebesparende maatregel geen subsidie van een netbeheerder, of een subsidie van een andere overheid of instantie heeft aangevraagd of ontvangen, ofwel de vermelding van het bedrag van de subsidie van een netbeheerder of van een andere overheid of instantie die ze heeft ontvangen of aangevraagd. De betoelaging kan alleen worden aangevraagd aan de hand van het typeformulier, dat de VMSW op haar website ter beschikking stelt.

Art. 7.Voor ze de betoelaging aan de SHM uitbetaalt, verifieert de VMSW of de aanvraag volledig is en of ze voldoet aan alle voorwaarden.

De VMSW kan daartoe alle nuttig geachte documenten en bewijzen opvragen en een verificatie ter plaatse verrichten.

De VMSW onderzoekt voor elke betoelagingsaanvraag of ze volledig is en meldt aan de SHM of de betoelagingsaanvraag volledig is.

Art. 8.Indien mocht blijken dat een betoelaging onterecht uitgekeerd is aan een SHM, wordt deze door de VMSW teruggevorderd.

De teruggevorderde betoelagingen vloeien terug naar het Energiefonds. HOOFDSTUK III. - Optimalisatieprocedure

Art. 9.§ 1. De subsidie, vermeld in artikel 3, 2°, kan alleen aangewend worden voor de uitwerking van de optimalisatieprocedure met toepassing van REG-maatregelen voor collectieve installaties.

De optimalisatieprocedure bestaat uit de uitvoering van een gedetailleerde studie van potentiële besparingen bij minstens drie referentie-installaties. De keuze van de referentie installaties geeft drie situaties weer : 1° een situatie waarbij de installaties geplaatst werden volgens verouderde technieken en concepten;2° een situatie waarbij de installaties geplaatst werden volgens gangbare moderne technieken en voorschriften;3° een situatie waarbij de installaties geplaatst werden met toepassing van innoverende en duurzame technieken. § 2. Elk project omvat : 1° de opmaak van een gedetailleerd schema van de installatie met alle componenten, met hun onderlinge relaties en hun karakteristieken;2° de analyse, gedurende verschillende maanden, tijdens het stookseizoen, van enkele meetresultaten;3° de evaluatie van mogelijke menselijke invloeden op de prestaties van de installaties;4° de analyse van de meetresultaten met het oog op de optimalisatie van de werking en het rendement van zowel de diverse componenten als voor de installaties in hun geheel;5° de voorstellen tot optimalisatie door betere afstelling van de installaties en de componenten;6° de meting en de evaluatie van de genomen maatregelen;7° de rapportering over de resultaten en de extrapolatie van het potentieel naar alle collectieve installaties in het sociaal woningpark;8° de uitwerking van een algemene en vereenvoudigde optimalisatieprocedure of een stappenplan met REG-maatregelen die op alle vergelijkbare collectieve installaties in sociale woningbouwprojecten toegepast kunnen worden;9° de ruime kennisgeving en verspreiding van de resultaten onder de SHM's en hun ontwerpers, alsook onder een ruimer doelpubliek. Die studie wordt gevoerd onder leiding van de VMSW in samenwerking met onder meer SHM's, gespecialiseerde onderzoeksinstellingen, leveranciers, installateurs, onderhoudsfirma's en studiebureaus. HOOFDSTUK IV. - Rapportage en slotbepalingen

Art. 10.De VMSW rapporteert jaarlijks, uiterlijk op 30 oktober, aan de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, en aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, over de uitgekeerde betoelagingsbedragen : 1° per SHM voor de vervanging van enkel glas;2° afhankelijk van de voortgang van de uitwerking van de optimalisatieprocedure voor de collectieve installaties. Dat rapport omvat ook de opgave van de intresten die de VMSW op het nog niet-uitgekeerde subsidieaandeel heeft verkregen. De VMSW zal die intresten aanwenden voor dezelfde doelstelling en onder dezelfde voorwaarden als de subsidie zelf.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 april 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, M. KEULEN De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

^