Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009009394 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Verguningen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Automobiel Club van België » te Brussel o Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de l(...) type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp aan de steden Hoei, Lier en Lokeren ter compensatie van de onvergoede lasten die die steden hebben geleden bij de terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel aan het Vast Secretariaat voor Preventiebeleid in de periode 1995-2000 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009009433 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 7 juni 2009 : - is de heer Hooft, E., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoefe - is de heer Maes, F., kandidaat-gerechtsdeurwaarder, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal i(...) type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009012169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2008 gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondspremie in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het raamakkoord aangaande vaststelling van de loonvoorwaarden voor officieren ander dan stafofficieren ingeschreven en tewerkgesteld door een Belgische maatschappij op een "equal terms" basis type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009012168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende het raamakkoord aangaande vaststelling van de loonvoorwaarden voor officieren ander dan stafofficieren ingeschreven in de Belgische Pool der Zeelieden ter koopvaardij en tewerkgesteld door een Luxemburgse maatschappij op een "equal terms" basis type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, houdende storting in 2009 en 2010 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of langdurige volledig werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009012176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het medisch brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009014150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot samenstelling van de raad van bestuur en tot benoeming van een bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van Infrabel type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 11/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009021064 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Brynaert, Nicolas, geboren op 4 februari 1975, attaché in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Coquay, Pierre, geboren op 25 februari 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009031321 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009 wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde, met ranginneming op 15 Mevr. de Visscher, Christine, Raadslid van het OCMW van Elsene type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009201912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de tewerkstelling en vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de vormingsinspanningen in de door de Franse Gemeenschapscommissie erkende en gesubsidieerde beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2008, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009003240 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 juni 2009-2012, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 juni 2009-2014 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 juni 2009-2017 type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009011256 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009027114 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector van de « Petite Espierre » - deel 2 - Moeskroen type ministerieel besluit prom. 20/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202540 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de erkenning van het intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken van elitesporters of begeleiders

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202641 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 4 mei 2009 in zake Marcel Vlaminck tegen het Fonds voor arbeidsongevallen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 mei 2009, h « Schendt artikel 69 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zoals het van kracht was vóór d(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202642 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 5 mei 2009 in zake Giuseppina Liotta tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de uitbetalingsinstelling van het Algemeen Christelijk Vakverbond « Voert artikel 18bis van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ' handvest ' van de socia(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202670 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 193.108 van 8 mei 2009 in zake Maria Emperatriz Bermeo Caicedo tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Schendt het vroegere artikel 40, § 6, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang(...)

decreet

type decreet prom. 03/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de inschrijvingen van de leerlingen in de eerste graad van het secundair onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het gewestelijke overheidsapparaat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor het vervangen van ramen door thermisch isolerende ramen door sociale huisvestingsmaatschappijen en voor het uitwerken van een energetische optimalisatieprocedure door de VMSW met toepassing van REG-maatregelen voor bestaande collectieve installaties voor verwarming, sanitair en ventilatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202580 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 betreffende de Hoge Huisvestingsraad

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/03/2008 pub. 17/06/2009 numac 2009202391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009018248 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Pieter Pauwels en Nelly Jacobs, die woonplaats kiezen bij Mrs. Dirk Lindemans en Filip De Preter, m(...) type bericht prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202643 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 november 2008 in zake het openbaar ministerie tegen S.F. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 mei 2009, heef « Schendt artikel 21ter VTSV de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, gelezen in samenhang met artik(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 28 mei 2009 wordt de erkenning van d Worden als selectiedeskundigen erkend : de heer JACOBS, Stijn en de heer BORREMANS, Geert voor de a(...) type erkenning prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 27 f De erkenning als opleidingsinstelling wordt afgeleverd voor een periode van vijf jaar. type erkenning prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 27 f De erkenning als opleidingsinstelling wordt afgeleverd voor een periode van vijf jaar. Bij m(...)

lijst

type lijst prom. 19/03/2008 pub. 17/06/2009 numac 2009202392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Akkoord tot vaststelling van de lijst van prothesen, hulpmiddelen van grote omvang en andere belangrijke verstrekkingen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 23 april 2009 wordt het ministerieel besluit v type vergunning prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 23 april 2009 worden in artikel 2 van het ministerieel beslu type vergunning prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 18 mei 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van een Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...)

erratum

type erratum prom. 29/05/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009003233 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van het Directiecomité houdende oprichting en samenstelling van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën en waarbij aan deze personeelscomités sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het rijkspersoneel worden toevertrouwd. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000387 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2009 wordt Mevr. Anne-Catherine Focant benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 2 Bij koninklijk besluit van 27 april 2009 wordt Mevr. Nathalie Scoriels benoemd tot rijksambtena(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000389 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt Mevr. Béatrice Decant benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 febru Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt Mevr. Audrey Henry benoemd tot rijksambtenaar in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt de heer Philippe Jaquemyns benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt de heer Stany Carre benoemd tot rijksambtenaar i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009000398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2009 wordt Mevr. Olivia Melchior benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 novembe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009009422 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, wordt de heer Laurent Sempot, met ingang van 1 juli 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. De vakrichting « Be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009009421 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, wordt Mevr. Nika Spriet, met ingang van 1 april 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. De vakrichting « C Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, dat uitwerking heef Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Baeyens, P., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ontslag en benoeming van sommige werkende en plaatsvervangende leden van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009 dat in werking treedt op de da Wordt eervol ontslag uit zijn maandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerhe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202607 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2009 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer DETOBEL L. eervol ontslag verleend uit zi Bij hetzelfde besluit wordt de heer VAN OBERGEN P. tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Sociale Zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : Wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van plaatsvervan Wordt de heer Bart BUYSSE benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de sociale zek(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009009434 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 1 ; - te Brussel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 okto(...) - te Leuven : 1 (vanaf 1 februari 2010); - te Nijvel : 1 (vanaf 1 februari 2010); - te Vervie(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/06/2009 numac 2009202538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. - Beheerscomité Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2009 : Wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van Wordt de heer François LAURENT, benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, i(...)
^