Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 29 maart 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van hoofdstuk XXV van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid

bron
vlaamse overheid
numac
2013203470
pub.
18/06/2013
prom.
29/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/29/2013203470/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 MAART 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot intrekking van hoofdstuk XXV van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 77quinquies, ingevoegd bij decreet van 20 december 2002 en gewijzigd bij de decreten van 19 maart 2004 en 29 april 2011;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 januari 2013;

Gelet op het advies 52.892/3 van de Raad van State, gegeven op 18 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de inwerkingtreding van hoofdstuk XXV van voormeld besluit van de Vlaamse Regering gekoppeld was aan de inwerkingtreding van artikel 58 van het decreet van 24 maart 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 24/03/2006 pub. 14/06/2006 numac 2006035895 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid; dat voormeld artikel 58 werd ingetrokken bij artikel 75, 6°, van het decreet van 29 april 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/04/2011 pub. 04/05/2011 numac 2011035341 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen sluiten houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/06/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid sluiten tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid wordt hoofdstuk XXV, dat bestaat uit artikel 149 tot en met 156, ingetrokken.

Artikel 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 maart 2013.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, F. VAN DEN BOSSCHE

^