Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 april 2017
gepubliceerd op 07 juni 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers, wat betreft de oprichting van een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten

bron
vlaamse overheid
numac
2017012301
pub.
07/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/28/2017012301/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013204387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers sluiten betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, wat betreft de oprichting van een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers, artikel 13, 14 en artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 20 april 2012;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036305 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 116, zesde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013204387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers sluiten betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 24 januari 2017;

Gelet op advies 60.959/3 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013204387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en pleegzorgers sluiten betreffende de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers worden de woorden "tweede lid" vervangen door de zinsnede "tweede, derde en vierde lid".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt: " § 1.De Commissie is samengesteld uit een voorzitter, vier ondervoorzitters en vierentwintig leden. Voor elk van hen is er een plaatsvervanger.

Met behoud van de toepassing van artikel 8, § 2, bestaat de Commissie uit de volgende kamers: 1° een kamer voor welzijnsvoorzieningen;2° een kamer voor gezondheidsvoorzieningen;3° een kamer voor artsen-specialisten en huisartsen;4° een kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten. De kamer voor welzijnsvoorzieningen en de kamer voor gezondheidsvoorzieningen zijn elk samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en vijf leden van de Commissie, en hun plaatsvervangers.

De kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en de kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten zijn elk samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter en zeven leden van de Commissie, en hun plaatsvervangers.

De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Commissie zijn ook voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de kamers. De ondervoorzitters en plaatsvervangende ondervoorzitters van de Commissie zijn ook ondervoorzitter en plaatsvervangende ondervoorzitter van de kamer waarvan ze deel uitmaken."; 2° aan paragraaf 2 worden een zesde en een zevende lid toegevoegd, die luiden als volgt: "De leden van de kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en hun plaatsvervangers zijn deskundig in de procedure voor de erkenning van huisartsen en artsen-specialisten.De universiteiten en de beroepsorganisaties dragen elk vier leden en plaatsvervangende leden voor. Die leden kiezen in hun midden een ondervoorzitter en een plaatsvervangende ondervoorzitter.

De leden van de kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten en hun plaatsvervangers zijn deskundig in de procedure voor de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten. De universiteiten en de beroepsorganisaties dragen elk vier leden en plaatsvervangende leden voor. Die leden kiezen in hun midden een ondervoorzitter en een plaatsvervangende ondervoorzitter.".

Art. 3.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, derde lid, worden tussen de woorden "een kamer" en de zinsnede ", het bezwaar" de woorden "als vermeld in het eerste lid" ingevoegd;2° in paragraaf 1, derde lid, worden de woorden "alle kamers" vervangen door de zinsnede "beide kamers, vermeld in het eerste lid,";3° aan paragraaf 1 wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van artikel 2, § 1, eerste lid, is de Commissie, als ze met toepassing van het tweede of het derde lid een bezwaar behandelt, uitsluitend samengesteld uit de voorzitter van de Commissie en de ondervoorzitters en de leden van de kamers, vermeld in het eerste lid, of hun plaatsvervangers.In afwijking van artikel 13, § 1, kan ze alleen geldig beraadslagen en stemmen als minstens de voorzitter of een ondervoorzitter en drie leden van elk van de voormelde kamers, of hun plaatsvervangers, aanwezig zijn."; 4° in paragraaf 2 worden de woorden "tweede lid" telkens vervangen door de woorden "derde lid";5° aan paragraaf 2 wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Voor de toepassing van het eerste lid gelden voor de samenstelling van de Commissie en voor de beraadslaging en de stemming door de Commissie de bepalingen van paragraaf 1, vierde lid.In afwijking van artikel 13, § 2, eerste lid, keurt de Commissie het verzoek of het advies met minstens negen stemmen goed."; 6° er wordt een paragraaf 3 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 3.Bezwaren over de erkenning van artsen-specialisten en huisartsen worden behandeld door de kamer voor artsen-specialisten en huisartsen. Bezwaren over de erkenning van tandartsen en tandartsen-specialisten worden behandeld door de kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten.".

Art. 4.In artikel 9, § 3, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "Een kamer kan" vervangen door de woorden "De kamer voor welzijnsvoorzieningen en de kamer voor gezondheidsvoorzieningen kunnen"; 2° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De kamer voor artsen-specialisten en huisartsen en de kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten kunnen alleen geldig beraadslagen en stemmen als minstens de voorzitter of de ondervoorzitter en vijf leden, of hun plaatsvervangers, aanwezig zijn."; 3° in het derde lid worden tussen de woorden "de voorzitter" en het woord "doorslaggevend" de woorden "van de vergadering" ingevoegd.

Art. 5.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015035158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten, worden de woorden "Ze kan" vervangen door de woorden "De kamer voor welzijnsvoorzieningen en de kamer voor gezondheidsvoorzieningen kunnen".

Art. 6.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "zes leden" vervangen door de woorden "dertien leden";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "negen stemmen" vervangen door de woorden "negentien stemmen";3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 2° opgeheven.

Art. 7.In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en de kamers" worden vervangen door de zinsnede ", de kamer voor welzijnsvoorzieningen en de kamer voor gezondheidsvoorzieningen";2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De kamer voor artsen-specialisten en huisartsen wordt bijgestaan door een arts-specialist of een huisarts, naargelang het bezwaar een erkenning als arts-specialist of als huisarts betreft.De kamer voor tandartsen en tandartsen-specialisten wordt bijgestaan door een algemeen tandarts of een tandarts-specialist, naargelang het bezwaar een erkenning als algemeen tandarts of als tandarts-specialist betreft.".

Art. 8.In artikel 20, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "vierentwintig" vervangen door het woord "dertig".

Art. 9.Artikel 34 van het decreet van 15 juli 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2016 pub. 19/08/2016 numac 2016036305 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin sluiten houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2017.

Art. 11.De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2017 De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^