Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 28 april 2017
gepubliceerd op 07 juni 2017

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011 houdende opheffing van de Watering de Goren

bron
vlaamse overheid
numac
2017012288
pub.
07/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/besluit/2017/04/28/2017012288/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 APRIL 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van watering De Goren sluiten houdende opheffing van de Watering de Goren


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, artikel 2, 6, en 7;

Gelet op de wet van 28 december 1967Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de onbevaarbare waterlopen sluiten betreffende de onbevaarbare waterlopen, artikel 2 en 7, gewijzigd bij het decreet van 28 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van watering De Goren sluiten houdende de opheffing van de Watering de Goren;

Overwegende dat in voornoemd opheffingsbesluit van Watering de Goren, overeenkomstig artikel 6 van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, de overgang van vermogens geregeld wordt, met name het overdragen van het pompstation en een verdeling van de geldelijke middelen over de gemeenten en provincie als toekomstige waterbeheerders;

Overwegende dat na opheffing van de Watering de Goren nog meerdere percelen gelegen langs de waterloop de Goorloop in Heist-op-den-Berg, onbevaarbare waterloop van tweede categorie, in eigendom bleken te zijn vande Watering de Goren;

Overwegende dat de provincie Antwerpen de percelen wenst in te schakelen in het waterbeheer, inzonderheid om het waterbufferend vermogen in het valleigebied van de Goorloop te verhogen;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd van 28 december 2016 tot en met 31 januari 2017 in de gemeente Heist-op-den-Berg, geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het advies van de deputatie van de provincie Antwerpen, gegeven op 23 februari 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 april 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, BESLUIT :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/02/2011 pub. 16/03/2011 numac 2011035231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van watering De Goren sluiten houdende opheffing van de watering de Goren wordt volgende zin toegevoegd: "Naast het kadastraal perceel waarop het pompstation is gelegen, worden ook volgende percelen overgedragen aan de provincie Antwerpen: - Heist-op-den-Berg 1 AFD Sectie C 256/2; - Heist-op-den-Berg 1 AFD Sectie C 257/2; - Heist-op-den-Berg 1 AFD Sectie C 256 C; - Heist-op-den-Berg 1 AFD Sectie C 188 H; - Heist-op-den-Berg 5 AFD Sectie C 435 C.".

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 april 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^