Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 november 2015
gepubliceerd op 14 december 2015

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap

bron
vlaamse overheid
numac
2015036522
pub.
14/12/2015
prom.
27/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/27/2015036522/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 7, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en artikel 8, 7°, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 juli 2015;

Gelet op advies 57.927/1 van de Raad van State, gegeven op 2 oktober 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap sluiten betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap wordt een punt 5° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt : "5° /1 ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering : het ondersteuningsplan dat moet worden opgemaakt door een Dienst Ondersteuningsplan of door een persoon met een handicap zelf in het kader van een aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en dat onder meer de volgende elementen bevat : a)informatie over het proces dat is doorlopen bij de opmaak van het ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering en informatie over de dienst of organisatie die de opmaak van het ondersteuningsplan heeft begeleid; b) een beschrijving van de situatie van de persoon op het moment dat de opmaak van het ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering wordt aangevat met onder andere een beschrijving van zijn beperkingen, zijn leefwereld en zijn initiële vraag;c) informatie over de ondersteuning die op het moment van de start van de opmaak van het ondersteuningsplan door de persoon zelf wordt opgenomen of waarvoor een beroep wordt gedaan op zijn gezin, zijn sociaal netwerk en welzijns-en gezondheidsvoorzieningen, en over rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning die door het agentschap wordt gefinancierd;d) informatie over de ondersteuning die de persoon met een handicap in de toekomst zelf wil opnemen, over de ondersteuning waarvoor hij in de toekomst een beroep wil doen op zijn gezin, zijn sociaal netwerk en reguliere welzijns-en gezondheidsvoorzieningen, en over het aandeel waarvoor hij financiering van het agentschap wil krijgen;e) de ondersteuningsfuncties waarvoor financiering wordt gevraagd van het agentschap met vermelding van de gewenste frequentie, waarbij de frequentie van dagondersteuning wordt uitgedrukt in dagen per week, de frequentie van woonondersteuning in nachten per week en de frequentie van individuele ondersteuning in uren per week.Bij oproepbare permanentie wordt vermeld ja of nee; f) verklaring van de aanvrager dat hij akkoord gaat met de inhoud van het ondersteuningsplan;".

Art. 2.Aan artikel 6 van hetzelfde besluit wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De diensten reserveren op vraag van het agentschap het aantal begeleidingen dat het agentschap vaststelt voor de begeleiding van personen met een handicap die zich op verzoek van het agentschap laten begeleiden door de dienst voor de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering.

Dit aantal kan fluctueren."

Art. 3.Aan artikel 10 van hetzelfde besluit wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "De dienst begeleidt personen met een handicap op hun verzoek of op verzoek van het agentschap bij de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering.".

Art. 4.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 en 18 oktober 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : " § 1.De volgende begeleidingen komen in aanmerking voor subsidiëring : 1° de begeleidingen met het oog op de opmaak van een ondersteuningsplan die verstrekt zijn aan personen met een handicap die ingeschreven zijn bij het agentschap en nog geen zorg en ondersteuning krijgen die wordt gesubsidieerd door het agentschap, met uitzondering van de individuele materiële bijstand, vermeld in artikel 2, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 20/11/2001 numac 2001036231 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap sluiten tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap, de bijstand door tolken voor doven en slechthorenden, vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen, of de rechtstreeks toegankelijke hulp;2° de begeleidingen met het oog op de opmaak van een ondersteuningsplan die verstrekt zijn aan personen met een vermoeden van handicap of ernstig risico op de ontwikkeling van een handicap die nog niet ingeschreven zijn bij het agentschap;3° de begeleidingen met het oog op de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, bepaalt de gevallen waarin kan worden afgeweken van de voorwaarde dat er nog geen zorg en ondersteuning die wordt gesubsidieerd door het agentschap, mag worden gekregen, vermeld in het eerste lid, 1°. "; 2° in paragraaf 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : "In afwijking van het eerste lid mag in vijf procent van de begeleidingen de maximale duur van de begeleiding om een ondersteuningsplan voor de zorgvrager op te stellen achttien maanden bedragen."; 3° aan paragraaf 2 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : "Als bij het doorlopen van het traject voor de opmaak van een ondersteuningsplan blijkt dat de persoon met een handicap verzoekt om niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, waarvoor een aanvraag met een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering moet worden ingediend bij het agentschap, mag voor de begeleiding bij de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering geen extra begeleiding worden aangerekend en mag het gemiddelde aantal begeleidingen per zorgvrager, vermeld in het vierde lid, niet worden overschreden."; 4° in paragraaf 3, eerste lid, worden tussen het woord "begeleiding" en de woorden "door de dienst" de woorden "voor de opmaak van een ondersteuningsplan" ingevoegd;5° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt : " § 4.Een verzoek om begeleiding bij de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering kan hernieuwd worden telkens als er een nieuw ondersteuningsplan persoonsvolgende financiering moet worden opgemaakt.".

Art. 5.In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen door wat volgt : "Als de dienst gedurende twee opeenvolgende jaren ten minste 10% minder begeleidingen presteert dan vermeld in de erkenning, ontvangt de dienst 0,24 personeelspunten per gepresteerde begeleiding.".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 november 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN

^