Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 juni 2000
gepubliceerd op 29 november 2000

Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000036061
pub.
29/11/2000
prom.
23/06/2000
ELI
eli/besluit/2000/06/23/2000036061/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, inzonderheid op artikel 6, vervangen bij het decreet van 24 juli 1996, en op artikel 6bis, vervangen bij het decreet van 24 juli 1996 en gewijzigd bij het decreet van 15 juli 1997;

Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 13 november 1998 en op 15, 18 en 23 februari 2000;

Gelet op de advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 maart 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering, op 31 maart 2000, betreffende de aanvraag om advies bij de Raad van State binnen een maand;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 4 mei 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. De eindtermen voor het eerste en tweede leerjaar samen van respectievelijk de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, bedoeld in artikel 6bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, worden vastgesteld in de bijlage, gevoegd bij dit besluit. § 2. Vakgebonden eindtermen worden afzonderlijk vastgesteld voor : 1° in de tweede graad algemeen secundair onderwijs : de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels, Frans, natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, al of niet voorafgegaan door het woord « toegepaste », al of niet in een geïntegreerde vorm, Nederlands, wiskunde;2° in de tweede graad beroepssecundair onderwijs : de vakken lichamelijke opvoeding, Nederlands, wiskunde en/of toegepaste natuurwetenschappens en/of toegepaste fysica en/of toegepaste chemie en/of toegepaste biologie, al of niet in een geïntegreerde vorm, maatschappelijke vorming of geschiedenis en/of aardrijskunde.Twee of meer van deze vakken kunnen worden geïntegreerd onder project algemene vakken; 3° in de tweede graad kunstsecundair onderwijs : de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels of Frans, natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, al of niet voorafgegaan door het woord « toegepaste », al of niet in een geïntegreerde vorm, Nederlands, wiskunde;4° in de tweede graad technisch secundair onderwijs : de vakken aardrijskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels of Frans, natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, al of niet voorafgegaan door het woord « toegepaste », al of niet in een geïntegreerde vorm, Nederlands, wiskunde;5° in de derde graad algemeen secundair onderwijs : de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels of Duits, Frans, natuurwetenschappen of fysica en/of chemie en/of biologie, Nederlands, wiskunde;6° in de derde graad beroepssecundair onderwijs : de vakken lichamelijke opvoeding, Nederlands, maatschappelijke vorming of geschiedenis en/of aardrijkskunde.Twee of meer van deze vakken kunnen worden geïntegreerd onder project algemene vakken; 7° in de derde graad kunstsecundair onderwijs : de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels of Frans, Nederlands, wiskunde;8° in de derde graad technisch secundair onderwijs : de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, Engels of Frans, Nederlands, wiskunde. § 3. Vakoverschrijdende eindtermen worden gemeenschappelijk voor het algemeen, technisch, kunst- en beroepssecundair onderwijs, maar afzonderlijk voor de tweede en de derde graad vastgesteld voor : 1° leren leren;2° sociale vaardigheden;3° opvoeden tot burgerzin;4° gezondheidseducatie;5° milieueducatie;6° muzisch-creatieve vorming;7° technisch-technologische vorming (uitsluitend voor het algemeen secundair onderwijs).

Art. 2.De eindtermen worden progressief, leerjaar na leerjaar, te beginnen met het eerste leerjaar van de tweede graad, in acht genomen vanaf het schooljaar 2001-2002.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 juni 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

Bijlage Eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs OVERZICHT : I. Vakoverschrijdende eindtermen tweede graad A. Leren leren B. Sociale vaardigheden C. Opvoeden tot burgerzin D. Gezondheidseducatie E. Milieueducatie F. Muzisch-creatieve vorming G. Technisch-technologische vorming - ASO II. Vakgebonden eindtermen tweede graad - ASO A. Aardrijkskunde B. Geschiedenis C. Lichamelijke opvoeding D. Moderne vreemde talen : Engels - Frans E. Natuurwetenschappen F. Nederlands G. Wiskunde III. Vakgebonden eindtermen tweede graad - BSO A. Lichamelijke opvoeding B. Project algemene vakken IV. Vakgebonden eindtermen tweede graad - KSO A. Aardrijkskunde B. Geschiedenis C. Lichamelijke opvoeding D. Moderne vreemde talen : Engels - Frans E. Natuurwetenschappen F. Nederlands G. Wiskunde V. Vakgebonden eindtermen tweede graad - TSO A. Aardrijkskunde B. Geschiedenis C. Lichamelijke opvoeding D. Moderne vreemde talen : Engels - Frans E. Natuurwetenschappen F. Nederlands G. Wiskunde VI. Vakoverschrijdende eindtermen derde graad A. Leren leren B. Sociale vaardigheden C. Opvoeden tot burgerzin D. Gezondheidseducatie E. Milieueducatie F. Muzisch-creatieve vorming G. Technisch-technologische vorming - ASO VII. Vakgebonden eindtermen derde graad - ASO A. Aardrijkskunde B. Geschiedenis C. Lichamelijke opvoeding D. Moderne vreemde talen : Engels - Frans E. Moderne vreemde talen : Duits F. Natuurwetenschappen G. Nederlands H. Wiskunde VIII. Vakgebonden eindtermen derde graad - BSO A. Lichamelijke opvoeding B. Project algemene vakken IX. Vakgebonden eindtermen derde graad - KSO A. Aardrijkskunde B. Geschiedenis C. Lichamelijke opvoeding D. Moderne vreemde talen : Engels - Frans E. Nederlands F. Wiskunde X. Vakgebonden eindtermen derde graad - TSO A. Aardrijkskunde B. Geschiedenis C. Lichamelijke opvoeding D. Moderne vreemde talen : Engels - Frans E. Nederlands F. Wiskunde

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN TWEEDE GRAAD Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs.

Brussel, 23 juni 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN

^