Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 november 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000003702 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 5 van het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000010031 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 november 2000, inwerkingtredend op 1 januari 2001, wordt aan Mevr. Vertongen, A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent. type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000011466 bron ministerie van economische zaken Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Overlegvergadering i.v.m. extreme ontspanningsevenementen Er is een koninklijk besluit in voorbereiding om de organisatie van extreme ontspanningsevenementen Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met de heer Jan Deconinck, tel. 02/206.49.08 van(...) type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000012709 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering type koninklijk besluit prom. 13/11/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 31/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000016297 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000016299 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshof te Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 21 september 2000, wordt aan de heer L. Mathy, wonende te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, die de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ont (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000016313 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 september 2000, dat in werking getreden is op 29 september 2000, wordt aan de heer H. Vansevenant, wonende te 8600 Diksmuide, die op 29 september 2000 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000016312 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidsrechtbank te Nijvel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 22 juni 2000, wordt aan de heer B. de Geradon, wonende te 1325 Chaumont-Gistoux, op zijn aanvraag eervol ontslag verleend uit z (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000011490 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand november 2000 De parameter N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor el N c = 1,0519 N E = 1,2681 type ministerieel besluit prom. 31/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000016298 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 3 februari 2000 werd de B.V.B.A. INTERCHEM erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2000 werd de N.V. LA VIDANGE LOISEAU erkend als ophale(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000021511 bron arbitragehof Arrest nr. 109/2000 van 31 oktober 2000 Rolnummer 1754 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 januari 1999 houdende wijziging van het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele s Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en G. De Baets, en de rechters H. (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 7 september 2000 wordt de beslissing van 11 juli 2000 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht beslist de heer Guy Verstraeten op proef te bevord BRUSSEL. - Bij besluit van 31 augustus 2000 wordt goedgekeurd de beslissing van 26 juni 2000 waarbi(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000027532 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « La Claire Fontaine » type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000027533 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Habay type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000027534 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Gerpinnes

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/06/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000036061 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000021529 bron arbitragehof Berichten voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 14 september 2000 in zake het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen tegen C. Ameels, waarvan de expediti « Schendt het koninklijk besluit nr. 464 van 25 september 1986 (bekrachtigd bij de wet van 15 decem(...)

document

type document prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000021543 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Te begeven functie Bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, is de vol Hoofd van het Departement V "Informatieverwerking" (trap II der leidinggevende functies v(...)

erratum

type erratum prom. 23/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake de interne berekeningen binnen de administratie voor de overgangsperiode. - Erratum type erratum prom. 23/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de communicatie van administratieve gegevens aan de burger tijdens de overgangsfase. - Erratum type erratum prom. 23/03/2000 pub. 29/11/2000 numac 2000031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999 betreffende de euro inzake de aanpassing van de fiscale formulieren voor de overgangsperiode. - Erratum

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000095052 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000010032 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1, vanaf 1 januari 2001; - adjunct-griffier : - bij het Hof van Cassatie : 1; - Bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde : 2; - beambte bij de griffie : - van het hof van beroep te Antwerpen : 1; - van de rechtbank van (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000016310 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. Openstaande plaats van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Tongeren De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen uit De voordrachten van kandidaten, mannen of vrouwen, geschieden op dubbeltallen gericht aan het Minis(...)

document

type document prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000021560 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Veurne. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Steyaert, Mon. Inzake : Gemeenteraadsverkiezingen te Veurne. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Veurn Voor de Hoofdgriffier van de Raad van State, G. De Sloover, Hoofdsecretaris. type document prom. -- pub. 29/11/2000 numac 2000021561 bron raad van state Gemeenteraadsverkiezingen te Temse. - Beroep Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Van Der Vieren, Eddie. Inzake : Gemeenteraadsverkiezingen te Temse. Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift op het gemeentesecretariaat te Voor de Hoofdgriffier van de Raad van State, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.
^