Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 07 juni 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van UC Leuven

bron
vlaamse overheid
numac
2021041627
pub.
07/06/2021
prom.
23/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van UC Leuven


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel II.96, § 1, vervangen bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/05/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018012999 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - UC Leuven en CVO Sociale School Heverlee ondertekenden de intentieverklaring inzake de overdracht en de inbedding van HBO5-opleidingen op 30 oktober 2017. - De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie stelde een positief toetsingsbesluit vast op 26 januari 2021. - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 22 april 2021.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2019 pub. 11/02/2020 numac 2020020081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding' sluiten tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de orthopedagogische begeleiding'.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De graduaatsopleiding `graduaat in de orthopedagogische begeleiding' wordt erkend als nieuwe opleiding van UC Leuven, vestiging Leuven.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, is ondergebracht in het studiegebied Sociaal-agogisch werk. De studieomvang van de opleiding bedraagt 120 studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2021-2022.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

^