Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 april 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/04/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot implementatie van het UNESCO-verdrag van 2 november 2001 ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water en de bescherming van waardevolle wrakken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031480 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041791 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, belast met het beheer van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041790 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041788 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Algemeen Beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/04/2021 pub. 11/06/2021 numac 2021041789 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot benoeming van een regeringscommissaris van begroting bij het Comité van verzekering voor geneeskundige verzorging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021041792 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot aanwijzing van een Rijksambtenaar bij de Technische, boekhoudkundige en statistische commissie bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 23/04/2021 pub. 04/05/2022 numac 2022202115 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2022 numac 2022202317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

decreet

type decreet prom. 23/04/2021 pub. 10/06/2021 numac 2021041946 bron vlaamse overheid Decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en aan de ondernemingen in opdracht waarvan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken, om bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie te vergoeden type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 04/05/2021 numac 2021031321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 05/05/2021 numac 2021031322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031352 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 06/05/2021 numac 2021031393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering voor het nemen van dringende en tijdelijke maatregelen in het onderwijs ten gevolge van de COVID-19-crisis met betrekking tot de geïntegreerde proeven en kwalificatieproeven, het uitstel voor het indienen van leerplannen, het behoud van het statuut van gehuwd of zelfstandig student, het verlengen van subsidies voor de projecten `Taalstimulerende activiteiten' en `Lezen op School' en de budgetbeheersing inzake bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar voor de remediëring van leerlingen die leerachterstand hebben opgelopen door COVID-19 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2007 betreffende de begeleiding van de scheepvaart, wat betreft de rechtzetting van enkele coördinaten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/05/2021 numac 2021031437 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021031439 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 in het kader van de WaterKlimaatHub bij VITO type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021031446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot de verdeling van de overgedragen provinciale investeringsmiddelen voor het begrotingsjaar 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021031449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 betreffende de start- en stagebonus, wat betreft de aanvullende stagebonus voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041500 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen, wat betreft een bijkomende opdracht voor de huisartsenkringen, de wijziging van de voorschotregeling en de uitbetaling en een subsidie voor de erkende huisartsenkring die actief is in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, met betrekking tot de financiering van de revalidatieziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 02/06/2021 numac 2021041612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 november 2018 betreffende de gebouwenpas type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het Energiebesluit van 19 november 2010 en van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041624 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041623 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het systeem- en netwerkbeheer als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in musical als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel - Hoofdstad type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041627 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van UC Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041626 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de orthopedagogische begeleiding als nieuwe opleiding van Thomas More Kempen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 07/06/2021 numac 2021041632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in het academiejaar 2021-2022 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/04/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021041666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot herverdeling vanuit een provisioneel krediet van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021
^