Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 07 juni 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in musical als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel - Hoofdstad

bron
vlaamse overheid
numac
2021041625
pub.
07/06/2021
prom.
23/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in musical als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel - Hoofdstad


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 sluiten, artikel II.152, vervangen bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 08/12/2017 pub. 08/02/2018 numac 2018010323 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wat betreft het hoger onderwijs sluiten en gewijzigd bij de decreten van 18 mei 2018, 1 maart 2019 en 3 juli 2020, en artikel II.153, laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2020 pub. 24/08/2020 numac 2020042552 bron vlaamse overheid Decreet over het onderwijs XXX type decreet prom. 03/07/2020 pub. 17/02/2021 numac 2021040115 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de regering van de Franse Republiek en de regering van de Vlaamse Gemeenschap inzake cinematografische coproductie, ondertekend te Brussel op 23 mei 2019. - Addendum sluiten.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Commissie Hoger Onderwijs heeft een positief oordeel over de macrodoelmatigheid gegeven op 30 april 2020. - De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie heeft een positief toetsingsbesluit vastgesteld op 19 januari 2021. - De Inspectie van Financiën heeft positief advies gegeven op 26 maart 2021.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.De initiële masteropleiding "master in musical, met specificatie of Arts," wordt erkend als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel, vestiging Brussel - Hoofdstad.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, wordt ondergebracht in het studiegebied Muziek en Podiumkunsten. De studieomvang bedraagt zestig studiepunten en de onderwijstaal is Nederlands.

De opleiding, vermeld in het eerste lid, kan worden georganiseerd vanaf het academiejaar 2022-2023.

Art. 2.De Commissie Hoger Onderwijs heeft op 30 april 2020 een positief oordeel gegeven over de aanvraag tot vrijstelling van de verplichte afbouw van een bestaande initiële opleiding.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS

^