Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 07 mei 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020 tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

bron
vlaamse overheid
numac
2021031437
pub.
07/05/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/23/2021031437/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, artikel 28, tweede lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 6 april 2021. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat: - we in Vlaanderen geconfronteerd worden met een aanhoudende hoge graad van besmettingen door COVID-19. Het aantal coronabesmettingen neemt door de nieuwe virusvarianten bovendien dagelijks sterk toe. Dat hoge aantal besmettingen heeft op zijn beurt een groot aantal ziekenhuisopnames en een stijgend aantal overlijdens tot gevolg; - het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020, tot en met 30 april 2021 voorziet in een afwijking van artikel 13 en 19 van het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; - het stijgend aantal overlijdens ertoe kan leiden dat de overledenen niet individueel met een lijkwagen vervoerd kunnen worden. Daarom moet de afwijking van artikel 13, derde lid, van het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zo snel mogelijk worden verlengd, zodat meerdere overledenen tegelijkertijd kunnen worden vervoerd, zij het met de nodige waardigheid; - het tegenhouden van de verdere verspreiding van het coronavirus en de genezing van de patiënten die geïnfecteerd zijn met COVID-19 de maximale en prioritaire inzet van de geneesheren vereist. Op de inzet van de geneesheren zal een extra beroep gedaan worden om de niet-COVID-19 patiënten op te vangen die worden verwacht na de huidige coronagolf als noodzakelijk uitgestelde zorgverlening. De geneesheren zullen dus in hoofdzaak betrokken moeten zijn bij de patiënten en zullen bij een capaciteitsprobleem voorrang moeten geven aan de verzorging van de patiënten, zowel in de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra. Bovendien worden geneesheren ook ingezet in de vaccinatiecampagne. Om dat alles mogelijk te maken, moet een afwijking van de verplichting tot tussenkomst van de tweede geneesheer, vermeld in artikel 19, § 1, 3°, van het voormelde decreet, zo snel mogelijk worden verlengd; - de huidige situatie met andere woorden vereist dat een verlenging van de afwijking van artikel 13 en 19 niet kan worden uitgesteld.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 1 en 2, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 16/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004035175 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten, wordt de zinsnede "tot en met 30 april 2021" vervangen door de zinsnede "tot en met 30 juni 2021".

Art. 2.In artikel 2, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040948 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging sluiten, worden de woorden "in een woonzorgcentrum" vervangen door de woorden "buiten een woonzorgcentrum van het Vlaams gewest".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het binnenlands bestuur en het stedenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, B. SOMERS

^