Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 23 april 2021
gepubliceerd op 05 mei 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en aan de ondernemingen in opdracht waarvan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken, om bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie te vergoeden

bron
vlaamse overheid
numac
2021031318
pub.
05/05/2021
prom.
23/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/23/2021031318/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 APRIL 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en aan de ondernemingen in opdracht waarvan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken, om bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19-epidemie te vergoeden


Rechtsgrond Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 107.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 22 april 2021. - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat door de corona-epidemie de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen en de ondernemingen in opdracht waarvan de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen werken, hebben moeten investeren in infrastructuur en materiaal om de gevolgen van de COVID-19-epidemie te kunnen opvangen. Er zijn dringende steunmaatregelen nodig die absoluut noodzakelijk zijn om de werking op de kortst mogelijke termijn verder te kunnen verzekeren en om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De dringendheid laat het niet toe om te wachten op een advies van de Raad van State binnen een termijn van vijf dagen.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten: het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten houdende de Vlaamse sociale bescherming;2° onderneming: de onderneming in opdracht waarvan de verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen werkt, vermeld in artikel 105, § 2, tweede lid, van het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten.

Art. 2.De verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen die als zelfstandige werken, vermeld in artikel 105, § 2, tweede lid, van het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten, en de ondernemingen ontvangen een subsidie voor de kosten die ze gemaakt hebben in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020 om de gevolgen van de COVID-19-epidemie te beperken.

Art. 3.Het agentschap betaalt de subsidie, vermeld in artikel 2, automatisch en uiterlijk op 31 mei 2021 op de rekeningnummers van de verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen die als zelfstandige werken, vermeld in artikel 105, § 2, tweede lid, van het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten, en van de ondernemingen, zoals ze bekend zijn in het kader van de facturatie van tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen.

Art. 4.De subsidie, vermeld in artikel 2, wordt per verstrekker die als zelfstandige werkt, vermeld in artikel 105, § 2, tweede lid, van het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten en per onderneming bepaald op 4,5% van de tegemoetkomingen die vóór 1 februari 2021 gefactureerd zijn en die door de zorgkassen zijn goedgekeurd voor al de volgende prestaties: 1° alle prestaties in verkoop die afgeleverd zijn in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020;2° alle prestaties in het kader van onderhoud en herstelling die uitgevoerd zijn in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020;3° alle prestatiemaanden in verhuur van maart 2020 tot en met december 2020.

Art. 5.De subsidie, vermeld in artikel 2, wordt aangerekend op de begroting 2020, artikel GM0-AGHF2TK-WT: Werking en toelagen - Sociale bescherming - Mobiliteit en hulpmiddelen.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021.

Art. 7.De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale bescherming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, W. BEKE

^