Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 maart 2014
gepubliceerd op 20 mei 2014

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

bron
vlaamse overheid
numac
2014202497
pub.
20/05/2014
prom.
21/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/21/2014202497/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen sluiten houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, artikel 25, § 2 en § 3, artikel 26, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 27, § 1 en § 3, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 28, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 35, § 2, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 36, § 1, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 37, § 6, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013, artikel 38, vervangen bij het decreet van 19 juli 2013 en artikel 66bis, ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2013;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen milieubeleid, artikel 10.2.3, § 1, 20°, ingevoegd bij decreet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005036659 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen sluiten houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 augustus 2013;

Gelet op het gemeenschappelijk advies van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Strategische adviesraad Landbouw en Visserij respectievelijk goedgekeurd op 5 december 2013, 18 november 2013 en 20 november 2013;

Gelet op advies 55.180/1 van de Raad van State, gegeven op 27 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, BESLUIT: Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2005 pub. 02/12/2005 numac 2005036459 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 5° wordt vervangen door wat volgt: "5° stroomgebiedbeheerplan: het stroomgebiedbeheerplan, vermeld in artikel 33 van het decreet en de bekkenspecifieke delen, vermeld in artikel 36, § 1, derde lid van het decreet."; 2° er wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° wateruitvoeringsprogramma: het wateruitvoeringsprogramma, vermeld in artikel 66bis van het decreet."; 3° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt: "7° het bekkenbestuur: de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau zoals vermeld in artikel 26, eerste lid, van het decreet.".

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° het voorbereiden van de methodologie van de stroomgebiedbeheerplannen en van de richtlijnen ervoor, met inbegrip van een inschatting van de kosten en baten, en het voorbereiden van wateruitvoeringsprogramma's;"; 2° in punt 6° wordt het woord "waterbeheerplannen" vervangen door het woord "stroomgebiedbeheerplannen"; 3° punt 7° wordt vervangen door wat volgt: "7° het onderling afstemmen van de ontwerpen van bekkenspecifieke delen binnen de stroomgebiedbeheerplannen;"; 4° aan punt 9° worden de woorden "en overeenkomstig de Overstromingsrichtlijn" toegevoegd;5° na punt 10° worden de punten 11° en 12° ingevoegd, die luiden als volgt: "11° het bundelen, coördineren en afstemmen van de bekkenspecifieke delen van het wateruitvoeringsprogramma overeenkomstig artikel 37, § 6, van het decreet, en het vaststellen van het wateruitvoeringsprogramma behalve wat het vaststellen betreft van de bijkomende acties vermeld in bijlage IV punt 6 van het decreet en de tussentijdse afbakeningen van overstromingsgebieden en oeverzones vermeld in bijlage IV punt 8 van het decreet; 12° het digitaal ter beschikking stellen van de stroomgebiedbeheerplannen, overeenkomstig artikel 38 van het decreet en van het vastgestelde wateruitvoeringsprogramma.".

Art. 3.In artikel 7 van hetzelfde besluit, wordt de eerste paragraaf, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008 en 7 maart 2008, vervangen door wat volgt: " § 1. De CIW bestaat uit leden van de bij het integraal waterbeleid betrokken entiteiten en wordt voorgezeten door het hoofd van de VMM. De CIW wordt als volgt samengesteld: 1° het hoofd van de VMM;2° twee leden van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie;3° twee leden van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;4° een lid van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed;5° een lid van het beleidsdomein Landbouw en Visserij;6° een lid van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; 7° een lid, voorgedragen door Aquaflanders v.z.w.; 8° een lid, voorgedragen door de Vereniging van Vlaamse Provincies;9° een lid, voorgedragen door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten;10° een lid, voorgedragen door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen; 11° een lid aangeduid door de gezamenlijke provinciegouverneurs.".

Art. 4.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 11.De algemene bekkenvergadering wordt door de voorzitter opgeroepen. De algemene bekkenvergadering vergadert zoveel als nodig en minstens één maal per jaar. Behalve in dringende gevallen, wordt de algemene bekkenvergadering ten minste tien werkdagen vooraf opgeroepen.

De algemene bekkenvergadering moet in ieder geval binnen een termijn van tien werkdagen worden opgeroepen, op het verzoek van een van de volgende personen : 1° de minister;2° de Vlaamse minister, bevoegd voor Openbare Werken;3° de Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening. Het bekkenbureau vergadert zoveel als nodig en minstens tweemaal per jaar.

De bekkencoördinator, die optreedt als secretaris van de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau overeenkomstig artikel 26, vijfde lid, van het decreet, staat in voor de begeleiding van de opmaak en de uitvoering van de bekkenspecifieke delen van het stroomgebiedbeheerplan. De bekkencoördinator is niet stemgerechtigd.

In geval van afwezigheid van de voorzitter van de algemene bekkenvergadering of het bekkenbureau treedt de bekkencoördinator op als voorzitter van de desbetreffende vergadering.

Art. 5.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "het bekkenbestuur" vervangen door de woorden "de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau".

Art. 6.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 13.De algemene bekkenvergadering keurt voor de werking van de algemene bekkenvergadering en van het bekkenbureau en voor de organisatie van het bekkensecretariaat een huishoudelijk reglement goed.".

Art. 7.Er worden na artikel 14 van hetzelfde besluit een artikel 14/1 en een artikel 14/2 ingevoegd die luiden als volgt: "

Art. 14/1.Voor de vergaderingen van de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau geldt een aanwezigheidsquorum: 1° bij de vergadering van de algemene bekkenvergadering zijn minstens 4 vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest aanwezig;2° bij de vergadering van het bekkenbureau zijn minstens 2 vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest aanwezig.

Art. 14/2.§ 1. De beslissingen en adviezen van de algemene bekkenvergadering worden overeenkomstig artikel 26, zesde lid, van het decreet, in beginsel enkel bij consensus genomen. Indien geen consensus kan bereikt worden, kunnen de beslissingen en adviezen enkel aangenomen worden met een bijzondere meerderheid waarbij: 1° aan elk van de vertegenwoordigers van het Vlaams Gewest 1 stem wordt toegewezen;2° aan elk van de vertegenwoordigers van de provincie(s) 1 stem wordt toegewezen;3° aan de vertegenwoordigers van de gemeenten 1 stem wordt toegewezen per begonnen schijf van 25 gemeenten waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het bekken;4° aan de vertegenwoordigers van de polders en wateringen gezamenlijk 1 stem wordt toegewezen;5° aan de vertegenwoordiger(s) van het havenbedrijf gezamenlijk 1 stem wordt toegewezen; en de stemming voor minstens drie vierde van de uitgebrachte stemmen positief is. § 2. De beslissingen en adviezen van het bekkenbureau worden overeenkomstig artikel 26, zesde lid, van het decreet, in principe bij consensus genomen. Indien geen consensus bereikt kan worden, worden de beslissingen en adviezen aangenomen met een gewone meerderheid."

Art. 8.Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.De dagelijkse leiding van het bekkensecretariaat ligt bij de bekkencoördinator die zijn taak uitoefent overeenkomstig het huishoudelijk reglement vermeld in artikel 13, de richtlijnen van het bekkenbestuur overeenkomstig artikel 27, § 4, 1°, van het decreet, en van het CIW-secretariaat.".

Art. 9.Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 16.Het bekkensecretariaat omvat minstens: 1° de bekkencoördinator;2° één of meer planningsverantwoordelijken van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en/of het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;3° één vertegenwoordiger per provincie van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed; 4° voor elke provincie vertegenwoordigd in het bekkenbureau een door de provincie ter beschikking gesteld personeelslid overeenkomstig artikel 26, vierde lid, van het decreet.".

Art. 10.Artikel 17 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 11.In hoofdstuk III van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 februari 2008, 7 maart 2008 en 29 mei 2009 wordt afdeling 3, dat bestaat uit artikel 21 en 22, opgeheven.

Art. 12.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 23.Bij het vaststellen van de stroomgebiedbeheerplannen vermeldt de Vlaamse Regering in het algemeen wat ze omtrent de overeenkomstig artikel 37, § 2 en § 3 van het decreet ingediende opmerkingen en adviezen heeft overwogen.".

Art. 13.Na artikel 23 van hetzelfde besluit wordt een artikel 23/1 ingevoegd dat luidt als volgt: "

Art. 23/1.Als in een wateruitvoeringsprogramma bijkomende acties worden opgenomen die passen binnen de visie en de maatregelen van het maatregelenprogramma als vermeld in bijlage IV punt 6 van het decreet, worden deze op voorstel van de CIW goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Als in een wateruitvoeringsprogramma tussentijdse afbakeningen van overstromingsgebieden als vermeld in bijlage IV punt 8 van het decreet opgenomen worden, verloopt de voorbereiding en de goedkeuring van deze afbakeningen volgens de regeling vermeld in de artikelen 28 tot 35 van het besluit van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 22/01/2010 numac 2010035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 sluiten tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003."

Art. 14.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen sluiten houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen

Art. 15.In artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/03/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006035863 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen sluiten houdende de vaststelling van de regels voor de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsverplichting en de vaststelling van de zoneringsplannen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "- vanaf de datum waarop het decreet van 7 mei 2004 in werking treedt het IVA VMM-" geschrapt;2° paragraaf 4 wordt vervangen door wat volgt: " § 4.Het definitieve zoneringsplan wordt vervolgens om de zes jaar getoetst. Indien een herziening nodig is, dan gebeurt dit gelijktijdig en conform de procedure voor de vaststelling van stroomgebiedbeheerplannen als vermeld in de artikelen 36 en 37 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid.

De definitieve zoneringsplannen blijven in ieder geval van kracht tot de herziene definitieve zoneringsplannen in het stroomgebiedbeheerplan zijn opgenomen en bekendgemaakt.

Jaarlijks kan een actualisering gebeuren van de definitieve zoneringsplannen voor wat betreft de overgang van de zone "het collectief te optimaliseren buitengebied" naar het "collectief geoptimaliseerd buitengebied" zoals vermeld in artikel 8, § 3. Deze jaarlijkse actualisering gebeurt in het wateruitvoeringsprogramma zoals vermeld in artikel 66bis van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid.".

Art. 16.Artikel 11 van voornoemd besluit wordt vervangen daar wat volgt: "

Art. 11.Na de opmaak van het definitieve zoneringsplan zal de VMM een uitvoeringsplan opmaken.

Het uitvoeringsplan maakt een onderdeel uit van de stroomgebiedbeheerplannen. Het uitvoeringsplan wordt goedgekeurd conform de procedure voor de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen als vermeld in de artikelen 36 en 37 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid.

Hoofdstuk 3. Slotbepaling

Art. 17.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^