Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 maart 2020
gepubliceerd op 30 maart 2020

Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling

bron
vlaamse overheid
numac
2020030366
pub.
30/03/2020
prom.
20/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/20/2020030366/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen sluiten tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende de lokale diensteneconomie en van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; - het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende de lokale diensteneconomie; - het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 19 maart 2020. - De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op19 maart 2020; - De Raad van State heeft geen advies gegeven, met toepassing van artikel 3, § 1, om reden dat binnen de sector van de sociale economie dringende herstelmaatregelen moeten worden uitgevaardigd die de gevolgen van een crisis met een ernstige sociale en economische impact temperen;

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - het besluit stelt de voorwaarden voor welbepaalde crisismaatregelen vast die tot doel hebben de gevolgen van een crisis met een ernstige sociale en economische impact zoals de coronapandemie ten gevolge van het Covid 19-virus te ondervangen;

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen sluiten tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen; - het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende de lokale diensteneconomie; - het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 20bis, § 1, van het besluit van de Vlaamse regering van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/1998 pub. 23/02/1999 numac 1999035128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen sluiten tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 wordt een derde en een vierde lid ingevoegd, die luiden als volgt: "Met behoud van de toepassing van het eerste en tweede lid, kan de minister, in geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact de periode van tijdelijke schorsing van de arbeidszorgactiviteiten gelijkstellen met de uitvoering van arbeidsmatige activiteiten a rato van de gemiddelde prestaties gedurende een periode van twee maanden die voorafgaat aan die schorsing.

De minister bepaalt de voorwaarde en procedure voor de aanvraag en toepassing van die gelijkstelling nader, rekening houdend met de voorwaarden, vermeld in § 4, 5°. ".

Art. 2.In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 17/03/2015 numac 2015035254 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie sluiten tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie sluiten betreffende de lokale diensteneconomie wordt een artikel 19/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 19/1.In geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend, wordt de duurtijd van het inschakelingstraject verlengd in functie van de aanvang van het doorstroomtraject en wordt de duurtijd van een inschakelingstraject verlengd als de duurtijd van het doorstroomtraject de maximale duurtijd van dit inschakelingstraject overschrijdt.".

Art. 3.Aan artikel 26 van hetzelfde besluit wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Met behoud van de toepassing van het vierde lid, kan de VDAB de aanvang van de doorstroomtrajecten tijdelijk opschorten in geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend.".

Art. 4.Aan artikel 27 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Met behoud van de toepassing van § 1, § 2 en § 3, kan de VDAB de uitvoering van de doorstroomtrajecten tijdelijk opschorten ingeval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend.".

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt een artikel 50/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 50/1.In geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact kan de minister afwijken van de automatische vermindering van het toegekende contingent zoals vermeld in artikel 50.".

Art. 6.In hetzelfde besluit wordt een artikel 55/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 55/1.Ingeval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact kan de minister beslissen om het teveel aan toegekende subsidies in afwijking van artikel 55 niet automatisch terug te vorderen."

Art. 7.In het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2017 pub. 18/04/2017 numac 2017011585 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling wordt een artikel 31/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art 31/1. In geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact kan de minister afwijken van de automatische vermindering van het contingent aan werkondersteunende maatregelen zoals vermeld in artikel 31.".

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt een artikel 63/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 63/1.Ingeval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact kan de minister beslissen om het teveel aan toegekende subsidies in afwijking van artikel 63 niet automatisch terug te vorderen.".

Art. 9.Aan artikel 67, vierde lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "en in het geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend" toegevoegd.

Art. 10.Aan artikel 68 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Met behoud van de toepassing van § 1, § 2, en § 3, kan de VDAB de duur van de doorstroomtrajecten tijdelijk opschorten in geval van een crisis met een ernstige sociale en economische impact die als dusdanig door de minister is erkend.".

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2020.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de sociale economie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^