Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 januari 2012
gepubliceerd op 02 maart 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag

bron
vlaamse overheid
numac
2012035161
pub.
02/03/2012
prom.
20/01/2012
ELI
eli/besluit/2012/01/20/2012035161/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 JANUARI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag sluiten tot invoering van het integrale milieujaarverslag


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 3.5.1 en artikel 3.5.3, ingevoegd bij het decreet van 6 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/02/2004 pub. 09/03/2004 numac 2004035332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid voor wat betreft de milieuaudit en tot aanvulling ervan met een titel milieuvoorwaarden sluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag sluiten tot invoering van het integrale milieujaarverslag;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 25 oktober 2011;

Gelet op het advies nr. 50.694/3 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag sluiten tot invoering van het integraal milieujaarverslag, gewijzigd bij het besluit van 7 januari 2005, wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 2.Het milieujaarverslag wordt elektronisch ingediend door de milieujaarverslagplichtige.

De administratie herinnert elke milieujaarverslagplichtige die ze kent, schriftelijk, vóór 31 januari, aan de verplichting om volledig en tijdig aan de milieujaarverslagplicht te voldoen. Tegelijkertijd met de jaarlijkse herinnering legt de administratie uit hoe de milieujaarverslagplichtige een papieren versie van het milieujaarverslag kan verkrijgen als het niet mogelijk is om zijn milieujaarverslag elektronisch in te dienen. »

Art. 2.In hetzelfde besluit wordt de bijlage I vervangen door de bijlage I die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2004 pub. 04/06/2004 numac 2004035658 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag sluiten tot invoering van het integraal milieujaarverslag.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^