Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 januari 1999
gepubliceerd op 28 april 1999

Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Autonome Vlaamse Fiscale Inning »

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035457
pub.
28/04/1999
prom.
19/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/19/1999035457/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JANUARI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Autonome Vlaamse Fiscale Inning »


De Vlaamse regering, Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, inzonderheid op artikel 5, § 3 en § 4;

Gelet op het decreet van 7 juli 1998 houdende oprichting bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van een dienst met afzonderlijk beheer « Autonome Vlaamse Fiscale Inning »;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit, inzonderheid op artikel 140;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de regelen betreffende de werking en het beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Autonome Vlaamse Fiscale Inning » dringend dienen te worden vastgesteld om de autonome inning voor het Vlaams gewest van de onroerende voorheffing op te starten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.§ 1. Dit besluit regelt het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer « Autonome Vlaamse Fiscale Inning », hierna genoemd de DAB. § 2. De bepalingen betreffende de rijkscomptabiliteit zijn van toepassing op deze DAB. HOOFDSTUK II. - De begroting

Art. 2.De DAB maakt jaarlijks een begroting op van alle ontvangsten en alle uitgaven, volgens de richtlijnen verstrekt door de Vlaamse regering.

Het begrotingsjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 3.De begroting wordt onderverdeeld in twee delen : 1° de ontvangsten;2° de uitgaven.

Art. 4.De ramingen van de ontvangsten hebben betrekking op : 1. het over te dragen saldo;2. de dotatie;3. de sommen die de DAB gedurende het betreffende begrotingsjaar zal ontvangen.

Art. 5.De uitgaven slaan op de sommen die tijdens het begrotingsjaar verschuldigd zijn wegens verbintenissen ontstaan tijdens het begrotingsjaar en wegens overgedragen verbintenissen van vorige begrotingsjaren. De uitgaven mogen de in artikel 4 bedoelde ontvangsten niet overschrijden.

Art. 6.Het begrotingsontwerp van de DAB wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, en toegevoegd aan het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 7.De begroting van de DAB is goedgekeurd door de afkondiging van het decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.

Als de begroting van de Vlaamse Gemeenschap niet is goedgekeurd voor de aanvang van het begrotingsjaar, mogen dezelfde verrichtingen worden uitgevoerd naar rato van 1/12 per maand vanaf 1 januari, als diegene die voor de vorige begroting waren toegestaan.

Art. 8.De Vlaamse regering mag kredietoverschrijvingen en kredietoverschrijdingen toestaan, op voorstel van de Vlaamse minister bevoegd voor financiën en begroting.

Indien de kredietoverschrijding een hogere dotatie van de Vlaamse Gemeenschap zou meebrengen dan die welke ingeschreven is in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, moet zij voorafgegaan worden door een overeenstemmende wijziging van deze begroting. HOOFDSTUK III. - Comptabiliteit en aflegging der rekeningen

Art. 9.De algemeen project-coördinator wordt aangesteld als gedelegeerd ordonnateur.

Art. 10.Op het einde van ieder kwartaal wordt een staat van ontvangsten en een staat van uitgaven opgemaakt.

De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, legt deze staten aan het Rekenhof voor. De bewijsstukken worden ter plaatse bewaard.

Art. 11.Op het einde van ieder jaar stelt de rekenplichtige op : - een beheersrekening; - een rekening van uitvoering van de begroting; - een staat van activa en passiva.

Uiterlijk vóór 30 april na het jaar waarop ze betrekking hebben, stuurt de Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, deze rekeningen naar het Rekenhof.

Art. 12.Bij de uitdiensttreding van de rekenplichtige moeten dezelfde rekenplichtige bescheiden opgesteld worden als genoemd in artikel 11.

Art. 13.De uitvoeringsrekening van de DAB wordt gevoegd bij die van het algemeen bestuur van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 14.De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de aanrekeningsregels vervat in het koninklijk besluit van 1 juli 1964 tot vaststelling van de regels van aanrekening van de budgettaire ontvangsten en uitgaven van de diensten van algemeen bestuur van de staat, zoals gewijzigd, met uitzondering van de in de artikelen 5, 6, § 2 en 9 van voornoemd besluit bedoelde bepalingen.

Art. 15.Er moet een vermogenscomptabiliteit worden gevoerd. Hiertoe wordt onder meer een inventaris van het vermogen opgemaakt overeenkomstig de ter zake geldende bepalingen. HOOFDSTUK IV. - Beheer

Art. 16.De dienst met afzonderlijk beheer « Autonome Vlaamse Fiscale Inningen » bestaat, buiten het ondersteunend personeel, uit twee ambtenaren : - een algemeen project-coördinator, die verantwoordelijk is voor de leiding van de DAB. - een adjunct project-coördinator, die o.l.v. de algemeen project-coördinator functioneert en belast wordt met de operationele audit en de voorbereiding van de rapportering en verantwoordelijk is voor het bewaken van de contractuele service-levels.

Art. 17.De leidend ambtenaar van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management beslist, na overleg met de algemeen project-coördinator, welke ondersteunende personeelsleden, uitrusting en installaties van deze administratie ter beschikking worden gesteld.

Art. 18.De vlaamse regering zorgt voor de werving en bezoldiging van het statutaire en contractuele personeel, volgens de wetgeving en reglementering ter zake.

Art. 19.Het bedrag van de uitgaven en het bedrag van de verbintenissen wordt beperkt door het bedrag van de goedgekeurde limitatieve kredieten en door het bedrag van de gerealiseerde ontvangsten.

Art. 20.Op het einde van het begrotingsjaar worden overgedragen : 1° het saldo op de financiële rekening en in de kas van de DAB op 31.12, verminderd met de saldi van de verrichtingen voor orde; 2° de vastgestelde rechten;3° de nog openstaande verbintenissen.

Art. 21.Bij het begin van het jaar mogen de bij het verstrijken van het vorig jaar beschikbare geldmiddelen gebruikt worden.

Art. 22.De tegenover het Rekenhof verantwoordelijke rekenplichtige is overeenkomstig de opdrachten gedefinieerd in zijn aanstellingsbesluit, belast met : 1° het opstellen en bewaren van de in de artikel 10 en 11 bedoelde bescheiden;3° het bijhouden van de inventaris van het vermogen en van de vermogenscomptabiliteit. HOOFDSTUK V. - Controle

Art. 23.Het Rekenhof en de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kunnen de rekeningen ter plaatse controleren. Zij mogen zich te allen tijde alle bewijsstukken, staten, inlichtingen of toelichtingen laten verstrekken betreffende de ontvangsten, de uitgaven, de activa en de schulden.

De uitgaven worden vereffend en betaald zonder tussenkomst van het Rekenhof. HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen

Art. 24.dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1998.

Art. 25.De Vlaamse minister, bevoegd voor financiën en begroting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 januari 1999.

De minister-president van de Vlaamse regering, L. VAN DEN BRANDE De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

^