Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 19 december 2020
gepubliceerd op 28 december 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

bron
vlaamse overheid
numac
2020044557
pub.
28/12/2020
prom.
19/12/2020
ELI
eli/besluit/2020/12/19/2020044557/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten betreffende de dienstencheques


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, artikel 4, 2bis°, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 3 december 2020. - De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft advies gegeven op 11 december 2020 - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat gelet op de noodzaak om zo snel mogelijk de leefbaarheid van de dienstencheque-ondernemingen te garanderen, wier rentabiliteitsmarges jaar na jaar blijven dalen; dat uit analyse van de jaarrekening blijkt dat bij de handelsvennootschappen 20% van de ondernemingen in 2018 reeds met een liquiditeits- of solvabiliteitstekort kampte en in dat jaar dus reeds het kantelpunt voor een substantieel aantal dienstenchequebedrijven bereikt lijkt te zijn; dat de situatie alleen maar verergert en een groter aantal ondernemingen in de risico-zone zal komen en dat dit gegeven in 2020 nog verder wordt versterkt door de coronacrisis waardoor de inkomsten van de ondernemingen zijn gedaald maar het kostenpercentage op hetzelfde niveau blijft; dat hierdoor de algehele dienstverlening in het gedrang dreigt te komen en gemotiveerd door de omstandigheid dat er beslist is dat de overheidssubsidie van een dienstencheque verhoogd wordt met €0,12 met ingang van 1 januari 2021; dat de uitgiftemaatschappij tijdig de nodige aanpassingen aan de informaticatoepassingen moet kunnen doorvoeren, dat zij pas kan starten met deze noodzakelijke aanpassingen eens ze de rechtszekerheid heeft dat deze maatregel effectief zal doorgevoerd worden; dat een retroactieve toepassing van deze maatregel op korte termijn technisch niet mogelijk is en door het feit dat omwille van voornoemde redenen een adviesaanvraag binnen de 30 dagen te weinig tijd laat om deze beslissing te kunnen realiseren.

De Raad van State heeft advies 68.492/1 gegeven op 18 december 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering - Uit de rendabiliteitsanalyse, uitgevoerd door het Departement Werk en Sociale Economie blijkt duidelijk dat de marges van de erkende dienstencheque-ondernemingen dalen. De daling is van die aard dat in 2018 reeds 20% van de handelsvennootschappen actief in de sector met liquiditeits-of solvabiliteitstekorten te maken had. De erosie van de marges heeft zich verder gezet onder meer door de volledige indexering van de lonen van de werknemers die gepaard gaat met een slechts een gedeeltelijke indexering van de inruilwaarde van de dienstencheques.

Om deze evolutie tegen te gaan voeren we een opwaartse correctie van de inruilwaarde door van 12 cent die van toepassing zal zijn op alle dienstencheques uitgegeven vanaf 1 januari 2021.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT :

Artikel 1.In artikel 8, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001013274 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18 van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022960 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1997 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging sluiten betreffende de dienstencheques, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2009, vervangen bij het koninklijk besluit van 20 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020, wordt het bedrag "13,04 EUR" vervangen door het bedrag "14,48 euro" en wordt het bedrag "12,04 EUR" vervangen door het bedrag "13,48 euro".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 december 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^