Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 december 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020015960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de subsector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen in 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016496 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 22.000 euro aan de « Kinderrechtencoalitie Vlaanderen vzw » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 17/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2015 houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon type koninklijk besluit prom. 22/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044627 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 08/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044638 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 68.000 euro aan de vzw "Verzoeningscommissie - Bouw » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 04/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage van 24.000 euro aan de vzw "Geschillencommissie Reizen » voor het begrotingsjaar 2020 type koninklijk besluit prom. 06/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020204950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2020 tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016479 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 van 7 mei 2020 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar

arrest

type arrest prom. 24/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020031760 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205602 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 248.905 van 13 november 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2020, heeft de Raad van State de volgende prejud « Schenden de artikelen 1 en 2 van het decreet van 22 oktober 2020 houdende wijziging van het decre(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205620 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 december 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 december 2020, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende preju « 1. Schendt het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan (...)

decreet

type decreet prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016501 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten als relevante partnerorganisatie, vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/11/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met het verslag over de opvolging van de noemenswaardige effecten op het milieu van de uitvoering van het richtplan van aanleg 'voormalige kazernes van Elsene' - Usquare type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/11/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering tot goedkeuring van het richtplan van aanleg 'Voormalige kazernes van Elsene' - Usquare

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016471 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020016478 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 20 september 2018 tot uitvoering van artikel 5, §§ 3 en 4, van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, met betrekking tot de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslagen aan kinderen ouder dan achttien jaar

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044295 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van vzw Vlaamse Ouderenraad als relevante partnerorganisatie, vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2020 pub. 28/12/2020 numac 2020044557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020043961 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 21 DECEMBER 2020. - Bericht met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Age Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020044275 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 21 DECEMBER 2020. - Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentsc Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...) type bericht prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020044274 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 21 DECEMBER 2020. - Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentscha Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federa(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, is mevrouw PAPAZISSIS Aphrodite benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer VAN GENECHTEN Iv type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een technisch deskundige B1 Bij koninklijk besluit van 3 december 2020 wordt de heer EVRAERTS Kenneth, met ing(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 3 december 2020 wordt de heer PAUWELS Johan, met Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking: - wordt aan de heer Gianni DUVILLIER eervol onts - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd ten titel va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205533 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts - inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 14 december 2020 wordt Mevrouw BOUSBAINE Safia, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 december 2020, dat in werking treedt de dag na de publicatie in het Belgisch Staatsblad: - wordt aan de - wordt, op voordracht van een representatieve werkgeversorganisatie, benoemd als lid van hetzelfde(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020205618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 12 november 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020204948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw Aphrodite PAPAZISS De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 28/12/2020 numac 2020044446 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van een aantal van de leden van Lloyd's, vertegenwoordigd door The Society of Lloyd's, naar Lloyd's Insurance Company NV De High Court of Justice van Engeland en Wales heeft op 25 november 2020 de overdracht goedgekeurd va Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens zijn zitting van 27 oktober 2020(...)
^