Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 18 maart 2020
gepubliceerd op 24 maart 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector

bron
vlaamse overheid
numac
2020040702
pub.
24/03/2020
prom.
18/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/18/2020040702/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector sluiten houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002035925 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van de aanmoedingingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector sluiten tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen, het laatst gewijzigd bij de wet van 17 mei 2019.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 18 maart 2020; - Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Er is een dringende noodzakelijkheid omdat er dringend aanvullende maatregelen genomen moeten worden voor de ondernemingen om de crisisperiode ten gevolge van de Coronavirus-maatregelen te overbruggen.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - De Vlaamse Regering wil voorzien in een aanmoedigingspremie voor werknemers die tewerkgesteld worden door ondernemingen die ten gevolge van de Coronavirus-maatregelen een substantiële daling van de economische activiteiten ondervinden.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector sluiten houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privé-sector, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019, wordt de zinsnede "artikelen 10 en 13" vervangen door de zinsnede "artikel 10".

Art. 2.Aan artikel 14 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009035279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector sluiten, wordt het derde gedachtestreepje vervangen door wat volgt: "- hetzij een plan met opgave van de substantiële daling van de economische activiteiten van de onderneming ten gevolge van de impact van de Corona-virusmaatregelen, dat werd goedgekeurd door de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, door de vakbondsafvaardiging of bij gebrek daaraan, door het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebrek daaraan, dat werd opgenomen in het arbeidsreglement.

In dit besluit wordt verstaan onder substantiële daling van de economische activiteiten: een daling met minimum 20% van de omzet, de productie of het aantal bestellingen in de maand waarin de arbeidsduurvermindering start, ten opzichte van dezelfde maand van het jaar voordien.

Het plan bevat: 1° de opgave van de arbeidsherverdelingsmaatregelen en de link met het impact van de Corona-virusmaatregelen 2° de opgave van het aantal arbeidsplaatsen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen;3° de opgave van de periode van de maatregelen;4° de btw-aangiften van alle maanden.

Art. 3.Aan artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 en 7 mei 2010, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als het bewijs van onderneming in moeilijkheden of in herstructureringen blijkt uit een plan, zoals vermeld in artikel 14, derde gedachtestreepje, kan de aanmoedigingspremie bij verminderde arbeidsduur slechts worden toegekend gedurende de periode van de maatregelen vermeld in het plan en uiterlijk tot 30 juni 2020 en kan de terugwerking, vermeld in artikel 21, in afwijking van het voormelde artikel op zijn vroegst op 1 april 2020 beginnen."

Art. 4.Aan artikel 17, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 en 7 mei 2010, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Een wijziging van de arbeidsduurvermindering geldend voor de werknemers aan wie de aanmoedigingspremie wordt toegekend moet binnen de 30 dagen door de werknemer worden gemeld aan de administratie. De werkgever van de betrokken werknemers kan namens deze werknemers de wijzigingen aan de administratie meedelen, mits de werkgever daartoe uitdrukkelijk door de werknemers werd gemandateerd."

Art. 5.In artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/05/2002 pub. 27/07/2002 numac 2002035925 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot instelling van de aanmoedingingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector sluiten tot instelling van de aanmoedigingspremies in de Vlaamse private sociale profitsector wordt het derde gedachtestreepje vervangen door wat volgt: "- hetzij een plan met opgave van de substantiële daling van de economische activiteiten van de onderneming ten gevolge van de impact van de Corona-virusmaatregelen dat werd goedgekeurd door de ondernemingsraad of bij gebrek daaraan, door de vakbondsafvaardiging of bij gebrek daaraan, door het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij gebrek daaraan, dat werd opgenomen in het arbeidsreglement.

In dit besluit wordt verstaan onder substantiële daling van de economische activiteiten: een daling met minimum 20% van de omzet, de productie of het aantal bestellingen in de maand waarin de arbeidsduurvermindering start, ten opzichte van dezelfde maand van het jaar voordien.

Het plan bevat: 1° de opgave van de arbeidsherverdelingsmaatregelen en de link met het impact van de Corona-virusmaatregelen 2° de opgave van het aantal arbeidsplaatsen die het voorwerp uitmaken van de maatregelen;3° de opgave van de periode van de maatregelen; 4° de btw-aangiften van alle betreffende maanden."

Art. 6.Aan artikel 20 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als het bewijs van onderneming in moeilijkheden of in herstructureringen blijkt uit een plan, zoals vermeld in artikel 19, derde gedachtestreepje, kan de aanmoedigingspremie bij verminderde arbeidsduur slechts worden toegekend gedurende de periode van de maatregelen vermeld in het plan en uiterlijk tot 30 juni 2020."

Art. 7.Aan artikel 22 van hetzelfde besluit wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 4. Een wijziging van de arbeidsduurvermindering geldend voor de werknemers aan wie de aanmoedigingspremie wordt toegekend moet binnen de 30 dagen door de werknemer worden gemeld aan de administratie. De werkgever van de betrokken werknemers kan namens deze werknemers de wijzigingen aan de administratie meedelen, mits de werkgever daartoe uitdrukkelijk door de werknemers werd gemandateerd."

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2020 en treedt buiten werking op 1 juli 2020.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor werk, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, H. CREVITS

^