Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 mei 2004
gepubliceerd op 07 juni 2004

Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit »

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035881
pub.
07/06/2004
prom.
14/05/2004
ELI
eli/besluit/2004/05/14/2004035881/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 MEI 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit »


De Vlaamse regering, Gelet op artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op de artikelen 6, § 2, en 7 van het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 maart 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake openbare werken en ruimtelijke ordening aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Financiën en Begroting, gegeven op 26 maart 2004;

Gelet op het advies 36.872/3 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2004, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° agentschap : het Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit, opgericht bij artikel 2 van dit besluit;2° AWV : het Agentschap voor Wegen en Verkeer opgericht bij artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004;3° minister : de minister die bevoegd is voor het beleidsdomein Mobiliteit. HOOFDSTUK II. - Benaming, doel en taakstelling van het agentschap

Art. 2.Binnen het Vlaams Ministerie van Mobiliteit wordt een intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht onder de benaming Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit, afgekort ATOM. Het Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit wordt opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake mobiliteit. Het agentschap ontwikkelt kwaliteitsvolle en innovatieve ontwerpen van duurzame constructies, het voert studies en opdrachten uit met betrekking tot het geheel van technische disciplines en het verstrekt technisch advies terzake.

Het agentschap behoort tot het beleidsdomein Mobiliteit.

Art. 3.Het agentschap heeft als missie de gepaste technische oplossingen aan te reiken voor een ideale mobiliteit en aldus bij te dragen tot een duurzame mobiliteit, veiligheid en kwaliteit van de infrastructuur en uitrusting.

Daartoe verricht het studies en verleent het advies op het gebied van de burgerlijke bouwkunde, de geotechniek, de telematica en de elektromechanica en levert het eindproducten af op maat. Het agentschap is verantwoordelijk voor de realisatie van het totaalproject vanaf de conceptfase tot en met de evaluatiefase.

Art. 4.§ 1. In het kader van de missie, vermeld in artikel 3, is het Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit belast met de volgende taken : 1° het ontwikkelen van kwaliteitsvolle en innovatieve ontwerpen van duurzame constructies, het uitvoeren van studies en opdrachten met betrekking tot het geheel van technische disciplines, inzonderheid burgerlijke bouwkunde met inbegrip van topografie en fotogrammetrie, geotechniek, kwaliteit, prijzenbeleid, het geheel van aanleg, onderhoud, beheer en technische bedrijfsexploitatie van elektromechanische uitrustingen en telematica;2° samen met de betrokken partners, het ontwikkelen en ter beschikking stellen van knowhow in het geheel van de technische disciplines, vermeld in artikel 4, § 1, 1°, voor onder meer : a) beheer van de waterbeheersing en integratie van hydrologische meetnetten;b) de realisatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen;c) de werking van de Commissie Beheer Kunstwerken;d) het uitvoeren van de gladheidsmetingen;e) het opstellen van de algemene typebestekken 230 en 250;3° het sluiten en volgen van mobiliteitsconvenants met betrekking tot de verlichting van doortochten, de verlichting van wegvakken buiten de bebouwde kom en de onbemande camera's;4° het opstellen van het typebestek 240. § 2. Het agentschap levert het departement de vereiste beleidsgerichte input zodat het departement over alle nuttige informatie beschikt om effectief en efficiënt zijn rol te vervullen op het vlak van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie en op het vlak van de ondersteuning van de minister bij de voortgangscontrole en de aansturing van de uitvoering van het beleid. § 3. Het agentschap kan in het algemeen alle activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de missie en de taken, vermeld in artikel 3 en in 4, § 1, en § 2, voorzover die opdrachten en taken niet zijn toegewezen aan AWV.

Art. 5.Overeenkomstig artikel 9, § 1, 1°, van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, regelt de beheersovereenkomst de concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria.

Art. 6.Bij het uitoefenen van zijn missie en taken treedt het agentschap op namens de rechtspersoon het Vlaamse Gewest. HOOFDSTUK III. -Aansturing en leiding van het agentschap

Art. 7.Het Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit ressorteert onder het hiërarchische gezag van de minister.

Art. 8.De minister stuurt het agentschap aan, inzonderheid via de beheersovereenkomst.

Art. 9.Overeenkomstig artikel 6, § 3, van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 is het hoofd van het agentschap belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van het agentschap, onverminderd de mogelijkheid tot delegatie en subdelegatie van die bevoegdheid. HOOFDSTUK IV. - Delegatie van beslissingsbevoegdheden

Art. 10.Met betrekking tot de in het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid vermelde aangelegenheden wordt aan het hoofd van het agentschap de volgende aanvullende delegatie verleend inzake overheidsopdrachten : het nemen van beslissingen met een financiële weerslag inzake de uitvoering van overheidsopdrachten voorzover die beperkt blijft tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 25 % boven het initiële gunningsbedrag en voorzover die beslissingen geen wezenlijke aanpassing van het voorwerp van de opdracht inhouden.

Art. 11.Aan het hoofd van het Agentschap worden de volgende delegaties verleend : 1° inzake overheidsopdrachten : het sluiten van overeenkomsten met andere publiekrechtelijke personen voor het uitvoeren van gezamenlijke werkzaamheden krachtens artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 2° inzake rechtsgedingen : het afzien van een vordering voorzover het geschil maximaal 65.000 euro bedraagt in hoofdsom verhoogd met de verwijlintresten. HOOFDSTUK V. - Controle, voortgangscontrole en toezicht

Art. 12.Onverminderd de artikelen 9, 33 en 34 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 met betrekking tot informatieverstrekking, rapportering, interne controle en interne audit, is de minister verantwoordelijk voor de opvolging van en het toezicht op het agentschap.

Art. 13.De minister kan, in het kader van de voortgangscontrole en de uitoefening van het toezicht, op ieder ogenblik aan het hoofd van het agentschap informatie, rapportering en verantwoording vragen over bepaalde aangelegenheden, zowel op geaggregeerd niveau als op niveau van individuele onderwerpen en dossiers. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen, inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen

Art. 14.In het ministerieel besluit van 29 maart 1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake openbare werken en ruimtelijke ordening aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In artikel 1 wordt het zesde streepje en de woorden « administratie Ondersteunende Studies en Opdrachten » geschrapt;2° Artikel 11, § 3, wordt opgeheven.

Art. 15.De Vlaamse regering bepaalt de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 16.De Vlaamse minister bevoegd voor de Openbare Werken, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 mei 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, G. BOSSUYT

^