Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 mei 2004

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/05/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 76 op de spoorlijn 58 Gent-Eeklo te Waarschoot machtigt mits omleiding van het plaatselijk verkeer langs bestaande wegenis

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004003211 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop type ministerieel besluit prom. 14/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2000 tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 14/05/2004 pub. 15/06/2004 numac 2004011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type ministerieel besluit prom. 14/05/2004 pub. 19/05/2004 numac 2004022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/05/2004 pub. 20/10/2008 numac 2008000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 07/06/2004 numac 2004035881 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid « Agentschap voor Technische Opdrachten Mobiliteit » type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035923 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Wegen en Verkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 18/06/2004 numac 2004035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 22/06/2004 numac 2004035942 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Inspectie RWO type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004036005 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Onderwijsdienstencentrum » type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004036010 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 30/06/2004 numac 2004036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap « Agentschap voor Onderwijscommunicatie » type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 12/07/2004 numac 2004036069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van het krediet voor de DAC-regularisatie van het project van de Brusselse welzijns- en gezondheidsraad ter uitvoering van het Vlaams intersectoraal akkoord voor de social-profitsector 2000-2005 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 13/07/2004 numac 2004036133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 61.10, basisallocatie 01.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036138 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 november 2003 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering voor het jaar 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036149 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van de installaties voor de geleiding van elektriciteit door middel van bovengrondse hoogspanningsleidingen ten behoeve van het gecontroleerd overstromingsgebied op het grondgebied van de gemeente Bazel, Kruibeke, Rupelmonde type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036172 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004036181 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, inzake de uitvoering van het sociaal akkoord 2003-2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004036217 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 30/07/2004 numac 2004036242 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de algemene, categorale en universitaire ziekenhuizen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036230 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036253 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 06/08/2004 numac 2004036270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van artikel 11, eerste lid, van en vaststelling van een tweede bijlage bij het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036375 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 14/10/2004 numac 2004036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot ratificatie van het Verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs, ondertekend in Den Haag op 3 september 2003 en goedgekeurd bij het decreet van 2 april 2004 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036539 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036540 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen DAC-statuut type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 15/10/2004 numac 2004036559 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedure voor het indienen van de aanvragen en van de voorwaarden tot het toekennen van de studietoelagen voor het secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 14/05/2004 pub. 08/11/2004 numac 2004036645 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het tijdelijk project ter ondersteuning van het unieke studiegebied maritieme opleidingen voor de varende bemanning van de opleidingsschepen van de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde instelling Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs Zwijndrecht

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004201763 bron ministerie van het waalse gewest Rondzendbrief nr. 2004/MINFP/betreffende de gemeenschappelijke procedures voor de oproep tot de kandidaten voor de staffuncties

erratum

type erratum prom. 14/05/2004 pub. 05/11/2004 numac 2004036625 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de bepalingen over de oprichting en de organisatie van het Garantiefonds voor Huisvesting in het kader van PPS-projecten sociale huisvesting. - Erratum type erratum prom. 14/05/2004 pub. 24/02/2005 numac 2005035216 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatie en de tarieven van de VVM. - Errata
^