Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 14 december 2012
gepubliceerd op 17 januari 2013

Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Machelen en Kraainem aan landinrichting

bron
vlaamse overheid
numac
2013035015
pub.
17/01/2013
prom.
14/12/2012
ELI
eli/besluit/2012/12/14/2013035015/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Machelen en Kraainem aan landinrichting


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 12, vervangen bij het decreet van 19 mei 2006;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 1 juni 2007 het planprogramma Plateau van Moorsel heeft goedgekeurd; dat het planprogramma Plateau van Moorsel onder meer het inrichtingsproject landinrichting Open ruimtenetwerk Woluwebekken omvat;

Overwegende dat het eindvoorstel van inrichtingsplan Woluweveld een onderdeel vormt van het landinrichtingsplan van het inrichtingsproject landinrichting Open ruimtenetwerk Woluwebekken;

Overwegende dat de maatregelen 1.2.1 (inrichting centrumpoort, deel plaatsen zitmeubilair en infoborden), 1.3.1 (inrichting poort Hermeslaan, deel infobord), 1.3.2 (inrichting poort Hermeslaan, deel eyecatcher), 1.3.3 (inrichting poort Hermeslaan, deel groenaanleg), 2.2.8 (aanleg Woluwewandelpad tussen Groene Wandeling en Leuvensesteenweg, deel optimaliseren brandweg), 2.3.1 (aanleg fietsverbinding met Kraainem via Denayerstraat, deel fietsbrug over Woluwe), 3.1.1 (aanplant bermen), 4.1.1 (laanbeplanting Nieuwe Hermeslaan, deel aanplant bomen), 4.2.1 (inrichten bufferzone Exxon, deel aanleg groenvoorziening), 4.3.1 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling Exxon, deel oevers afschuinen), 4.3.2 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling Exxon, deel groenaanleg), 4.4.1 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en infiltratiebekken, deel oevers afschuinen), 4.4.2 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en infiltratiebekken, deel groenaanleg), 4.5.1 (ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens, deel houten oeverversteviging afbreken), 4.5.2 (ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens, deel oevers afschuinen), 4.5.3 (ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens, deel groenaanleg), 4.6.1 (groenaanleg sites bedrijven, deel ingroening bestaande bedrijventerreinen), 5.1.2 (aanleg fietsbruggen, deel aanleg fietsbrug over R0), 5.3.1 (fietspad Diegem, deel tweesporenfietspad) en 5.4.1 (fietspad Boske, deel aanleg buurtweg in militair domein) van het eindvoorstel van inrichtingsplan Woluweveld op het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Machelen en Kraainem, geheel of gedeeltelijk gepland zijn op gronden die overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende de vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse en latere wijzigingen, gelegen zijn in woongebied, in woonuitbreidingsgebied, in gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten, in militair domein, in gebied voor bestaande autosnelwegen of in gemengd regionaal bedrijventerrein, zoals is aangeduid op de kaart « Inrichtingsplan Woluweveld - Maatregelen in woongebied, woonuitbreidingsgebied, gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten, militair domein, bestaande autosnelwegen of gemengd regionaal bedrijventerrein », die als bijlage bij dit besluit is gevoegd;

Overwegende dat artikel 12, eerste lid, van het decreet van 21 december 1988 bepaalt dat landinrichting uitsluitend van toepassing is op de landelijke gebieden en de recreatiegebieden, alsook op de woongebieden met een landelijk karakter en de ontginningsgebieden, en op de met een van die gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen die in de ruimtelijke ordening van kracht zijn;

Overwegende dat artikel 12, tweede lid, van het decreet van 21 december 1988 bepaalt dat de Vlaamse Regering bij wijze van uitzondering gronden in andere ruimtelijke bestemmingsgebieden dan die opgesomd in artikel 12, eerste lid, van het decreet van 21 december 1988, aan landinrichting kan onderwerpen voor zover dat onmisbaar is voor de uitvoering van een landinrichtingsplan;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gevraagd op 25 oktober 2012;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De gronden in de gemeenten Zaventem, Machelen en Kraainem, die zijn aangeduid op de kaart « Inrichtingsplan Woluweveld - Maatregelen in woongebied, woonuitbreidingsgebied, gebied voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten, militair domein, bestaande autosnelwegen of gemengd regionaal bedrijventerrein », die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, worden onderworpen aan landinrichting voor de uitvoering van de maatregelen 1.2.1 (inrichting centrumpoort, deel plaatsen zitmeubilair en infoborden), 1.3.1 (inrichting poort Hermeslaan, deel infobord), 1.3.2 (inrichting poort Hermeslaan, deel eyecatcher), 1.3.3 (inrichting poort Hermeslaan, deel groenaanleg), 2.2.8 (aanleg Woluwewandelpad tussen Groene Wandeling en Leuvensesteenweg, deel optimaliseren brandweg), 2.3.1 (aanleg fietsverbinding met Kraainem via Denayerstraat, deel fietsbrug over Woluwe), 3.1.1 (aanplant bermen), 4.1.1 (laanbeplanting Nieuwe Hermeslaan, deel aanplant bomen), 4.2.1 (inrichten bufferzone Exxon, deel aanleg groenvoorziening), 4.3.1 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling Exxon, deel oevers afschuinen), 4.3.2 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling Exxon, deel groenaanleg), 4.4.1 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en infiltratiebekken, deel oevers afschuinen), 4.4.2 (ecologische inrichting zone natuurontwikkeling en infiltratiebekken, deel groenaanleg), 4.5.1 (ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens, deel houten oeverversteviging afbreken), 4.5.2 (ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens, deel oevers afschuinen), 4.5.3 (ecologische herinrichting bestaande infiltratiebekkens, deel groenaanleg), 4.6.1 (groenaanleg sites bedrijven, deel ingroening bestaande bedrijventerreinen), 5.1.2 (aanleg fietsbruggen, deel aanleg fietsbrug over R0), 5.3.1 (fietspad Diegem, deel tweesporenfietspad) en 5.4.1 (fietspad Boske, deel aanleg buurtweg in militair domein) van het eindvoorstel van inrichtingsplan Woluweveld.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 december 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu,Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^