Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/12/2012 pub. 08/10/2013 numac 2013000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie. - Duitse vertaling type wet prom. 14/12/2012 pub. 31/10/2013 numac 2013000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie. - Duitse vertaling type wet prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009030 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie type wet prom. 14/12/2012 pub. 22/04/2013 numac 2013009031 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van de commissarissen van de federale regering in de raad van bestuur van de aangewezen beheerders, zoals bedoeld in artikel 8/3, § 1/3, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012024421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de schoonmaak ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de vezelcement ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielverzorging ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de inrichtingen voor tandprothesen die onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de bosontginningen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de houthandel ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden tewerkgesteld door de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012207177 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende machtiging aan de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" om nieuwe aandelen uit te geven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 09/01/2013 numac 2012011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207562 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te moderniseren voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013011000 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het pilootproject Roma in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 14/01/2013 numac 2013011004 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid-ESF 2007-2013, boekjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035019 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de wijze waarop een vereniging waar armen het woord nemen haar activiteiten en de bereikte doelgroep registreert en betreffende de in te zetten methodieken voor de uitwerking van een kwaliteitsbeleid type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 16/10/2013 numac 2013035858 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie, te hanteren door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013200240 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op te richten of te moderniseren voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/12/2012 pub. 18/02/2013 numac 2013200920 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, en artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten

decreet

type decreet prom. 14/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013035007 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036273 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en betreffende het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012036289 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 27/12/2012 numac 2012036288 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 07/01/2013 numac 2012207524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013025121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 houdende de voorwaarden waaronder kredietmaatschappijen erkend kunnen worden door de Vlaamse regering en ter bepaling van de kredietinstellingen erkend door de Vlaamse Regering, ter uitvoering van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035009 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013035015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Machelen en Kraainem aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende contractuele betrekkingen en samenwerking in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035017 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de invoering van een puntensysteem voor ernstige inbreuken in de zeevisserij type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende laatste herverdeling 2012 van het provisioneel krediet JB0/1JB-G-2-Z/PR tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van problemen betreffende de werkzekerheid en voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013035045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen GB010 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013035035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013035059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 ressorterend onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013035069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het niet-toepasselijk verklaren van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen op het tramlijnproject Livan 1 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 21/01/2013 numac 2013035072 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013035090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 22/11/2013 numac 2013036082 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen in diverse besluiten van de Vlaamse Regering voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaamse Intersectoraal Akkoord type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013200238 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013200237 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling en de uitbetaling van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013200239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, wat betreft de programmatie voor voorzieningen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200510 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2012

vergunning

type vergunning prom. 14/12/2012 pub. 04/06/2013 numac 2013031380 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 12-08 tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20122013-0306

erratum

type erratum prom. 14/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013035117 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012. - Erratum
^