Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 09 mei 2014
gepubliceerd op 23 september 2014

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2014036572
pub.
23/09/2014
prom.
09/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/09/2014036572/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014, artikel 17/1, §§ 2 tot 6;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 februari 2014;

Gelet op advies 1405 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 5 maart 2014;

Gelet op het advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 12 maart 2014;

Gelet op advies 55.842/3 van de Raad van State, gegeven op 22 april 2014, met de toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder: 1° afdeling Jeugd: de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 08/07/2004 numac 2004036047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk sluiten houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Sociaal-Cultureel Werk;decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten: het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, gewijzigd bij het decreet van 21 maart 2014.

Art. 2.§ 1. Overeenkomstig artikel 17/1, § 4, eerste lid, van het decreet van 20 januari 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid sluiten dient de vereniging bij de afdeling Jeugd ten minste zes maanden voor aanvang van het traject een aanvraag in waarin ze de volgende elementen beschrijft: 1° de manier waarop de vereniging het kadervormingstraject organiseert en begeleidt;2° de manier waarop de vereniging ondersteunt, stimuleert en garandeert dat de deelnemers kansen krijgen om de competenties te verwerven;3° de manier waarop de vereniging alle begeleiders van het traject vormt en opvolgt. De aanvraag, vermeld in het eerste lid, wordt ingediend volgens de toepasselijke leidraad die de afdeling Jeugd ter beschikking stelt.

Als de afdeling Jeugd vaststelt dat een aanvraag onvolledig is, vraagt ze binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag aanvullende gegevens op. De vereniging vervolledigt haar dossier binnen dertig dagen nadat de afdeling Jeugd dat verzoek heeft verzonden. De afdeling Jeugd deelt vervolgens binnen dertig dagen na de ontvangst van de aanvullende gegevens haar beslissing mee aan de aanvragende vereniging. § 2. De vereniging heeft een meldingsplicht voor de afzonderlijke kadervormingstrajecten. Per traject worden de volgende gegevens aan de afdeling Jeugd bezorgd: 1° de naam van de vereniging;2° de naam van het type traject;3° de plaats en de datum van het theoretisch gedeelte;4° de doelgroep van het traject;5° het maximale aantal deelnemers;6° de naam van de trajectverantwoordelijke van de vereniging;7° de naam van de verantwoordelijke ter plaatse tijdens het theoretische gedeelte;8° de prijs die de deelnemer moet betalen voor het traject. De vereniging deelt die gegevens schriftelijk mee aan de afdeling Jeugd vanaf het ogenblik dat ze over het kadervormingstraject in kwestie extern communiceert en uiterlijk twee weken voor de start van het traject.

Met uitzondering van de gegevens, vermeld in het eerste lid, 7°, plaatst de afdeling Jeugd die informatie online.

Art. 3.Het competentieprofiel van animator bestaat uit de volgende competenties met de bijbehorende indicatoren: 1° kinderen en jongeren begeleiden: a) je past je manier van communiceren aan de kinderen en jongeren aan;b) je weet wat de kinderen en jongeren kunnen en kennen en je houdt er rekening mee;c) je hebt aandacht voor elke kind of elke jongere en zijn plaats in de groep;d) je kent de leefwereld van de kinderen en jongeren, je kent hun interesses en speelt daarop in;2° activiteiten organiseren: a) je zet ideeën om in een concrete activiteit en treft alle voorbereidingen voor een goed verloop ervan;b) je voert een geplande activiteit uit, ziet toe op een goed verloop ervan en stuurt bij waar nodig;c) je geeft na afloop van een activiteit aan wat goed en slecht verlopen is en formuleert verbeterpunten voor een volgende activiteit;3° over zichzelf reflecteren als animator: a) je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van kinderen en jongeren en je gaat aan de slag met je verbeterpunten;b) je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten bij het organiseren van activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeterpunten;4° de veiligheid van kinderen en jongeren waarborgen: a) je creëert een veilige omgeving voor activiteiten door risico's in te schatten;b) je handelt probleemoplossend in onveilige situaties;c) je maakt de nodige afspraken, stelt grenzen en bewaakt ze;5° respectvol handelen: a) je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en handelt ernaar;b) je benadert kinderen en jongeren gelijkwaardig met respect voor elk kind en elke jongere;c) je gaat vertrouwelijk om met discrete informatie;6° samenwerken: a) je werkt samen met anderen op een constructieve manier aan dezelfde taak of een gemeenschappelijk resultaat;b) je staat open voor positieve en negatieve feedback en je gaat er constructief mee aan de slag;c) je maakt afspraken met anderen en je houdt je eraan;7° enthousiasmeren: je doet, door je eigen enthousiasme, de kinderen en jongeren zin krijgen in een activiteit. Het competentieprofiel van hoofdanimator bestaat uit de volgende competenties met de bijbehorende indicatoren: 1° animatoren begeleiden: a) je past je manier van communiceren aan de animatoren aan;b) je weet wat de animatoren kunnen en kennen en je houdt er rekening mee;c) je hebt aandacht voor elke animator en zijn plaats in de groep;d) je kent de leefwereld van de animatoren, je kent hun interesses en speelt daarop in;2° een geheel aan activiteiten organiseren: a) je giet een geheel aan activiteiten in een evenwichtig programma;b) je stelt een planning en een evenwichtige taakverdeling op;c) je bewaakt de uitvoering van de planning en de taakverdeling;d) je evalueert een geheel aan activiteiten en stuurt dat geheel bij waar nodig;3° over zichzelf reflecteren als hoofdanimator: a) je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van animatoren en je gaat aan de slag met je verbeterpunten;b) je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in het organiseren van een geheel aan activiteiten en je gaat aan de slag met je verbeterpunten;4° animatoren evalueren: a) je schat de competenties van de animatoren in en beoordeelt de competenties tijdens en na afloop van het geheel aan activiteiten;b) je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met animatoren, met respect voor de inbreng van de animatoren;5° de eindverantwoordelijkheid nemen: a) je voorziet in een duidelijk kader voor de werking door afspraken te maken met de animatoren;b) je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd;c) je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen ervan;6° administratieve gegevens beheren: a) je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de werking te organiseren en de veiligheid te garanderen;b) je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze bruikbaar zijn voor anderen;c) je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op;7° communiceren met verschillende partners: je communiceert met externen;8° een team leiden: a) je laat animatoren samenwerken op een participatieve manier;b) je werkt aan een goede groepssfeer en bewaakt die. Het competentieprofiel van instructeur bestaat uit de volgende competenties met de bijbehorende indicatoren: 1° deelnemers begeleiden: a) je past je manier van communiceren aan de deelnemers aan;b) je weet wat de deelnemers kunnen en kennen en je houdt er rekening mee;c) je hebt aandacht voor elke deelnemer en zijn plaats in de groep;d) je kent de leefwereld van de deelnemers, je kent hun interesses en speelt daarop in;e) je kent de evolutie en het groeiproces dat zowel de deelnemers als de groep doormaken en speelt daarop in;2° vorming voorbereiden: a) je bepaalt de competenties waaraan gewerkt wordt tijdens de vormingssessies;b) je legt, samen met andere instructeurs, op basis van de competenties waaraan gewerkt wordt, de inhoud, de vorm en de volgorde van de vormingssessies vast;c) je selecteert gepaste werkvormen en technieken of werkt ze uit om te werken aan de competenties tijdens vormingssessies;3° vorming begeleiden: a) je werkt aan de beoogde competenties aan de hand van geschikte en aangepaste werkvormen en technieken;b) je houdt rekening met de vormingsbehoeften en verwachtingen van de deelnemers;c) je motiveert de deelnemers om te leren;4° vorming evalueren: a) je gaat na of de beoogde competenties bereikt zijn;b) je beoordeelt of de juiste werkvormen en technieken gehanteerd zijn en je formuleert verbeterpunten voor een volgende vorming;5° over zichzelf reflecteren als instructeur: a) je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in je rol als begeleider van deelnemers en je gaat aan de slag met je verbeterpunten;b) je hebt inzicht in je sterke en zwakke punten in het organiseren van vorming en je gaat aan de slag met je verbeterpunten;6° deelnemers evalueren: a) je schat de competenties van de deelnemers in en beoordeelt de competenties tijdens en na afloop van de vorming;b) je benoemt en bespreekt de groeikansen van en met de deelnemers, met respect voor de inbreng van de deelnemers;7° de eindverantwoordelijkheid nemen: a) je voorziet in een duidelijk kader voor de vorming door afspraken te maken met de deelnemers;b) je zorgt ervoor dat de afspraken worden nageleefd of bijgestuurd;c) je hakt knopen door, je verantwoordt beslissingen en draagt de gevolgen ervan;8° administratieve gegevens beheren: a) je weet welke administratieve gegevens nodig zijn om de vorming te organiseren en de veiligheid te garanderen;b) je registreert administratieve gegevens correct en houdt ze bij zodat ze bruikbaar zijn voor anderen;c) je verwerkt administratieve gegevens correct en volgt ze op;9° communiceren met verschillende partners: je communiceert met externen.

Art. 4.§ 1. De kadervormingstrajecten bestaan uit: 1° een theoretisch gedeelte van vijftig uur;2° een begeleide stage van vijftig uur;3° een evaluatie van vier aaneengesloten uren na afloop van de stage. Het theoretische gedeelte en de evaluatie worden minimaal door vier deelnemers bijgewoond.

De vereniging die het kadervormingstraject opstart, draagt de verantwoordelijkheid voor het volledige traject. Dat omvat zowel de organisatie van het vormingsgedeelte als het faciliteren van een stageplaats, de opvolging tijdens de stage en het houden van een evaluatie na de stage.

In afwijking van het eerste en tweede lid kan een deelnemer na afloop van de stage ook individueel worden geëvalueerd. In het voormelde geval volstaan twee aaneengesloten uren.

Een deelnemer doorloopt een kadervormingstraject binnen een periode van maximaal drie jaar. § 2. Voor de begeleiding van een animatortraject gelden de volgende kwalificatievereisten: 1° voor het theoretische gedeelte en de evaluatie: a) beantwoordt de hoofdverantwoordelijke ter plaatse aan een van de onderstaande vereisten: 1) heeft een attest van instructeur en heeft al minimaal twee animatorcursussen begeleid;2) heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten en heeft al minimaal twee animatorcursussen begeleid;b) beantwoordt per vijftien deelnemers een begeleider ter plaatse aan een van de onderstaande vereisten: 1) heeft een attest van instructeur;2) heeft een attest van hoofdanimator;3) heeft drie animatorcursussen begeleid;2° voor de stage beantwoordt de begeleider aan een van de volgende vereisten: a) heeft een attest van instructeur;b) heeft een attest van hoofdanimator;c) heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten;d) is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk;e) heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk. § 3. Voor de begeleiding van een hoofdanimatortraject gelden de volgende kwalificatievereisten: 1° voor het theoretische gedeelte en de evaluatie: a) beantwoordt de hoofdverantwoordelijke ter plaatse aan een van de onderstaande vereisten: 1) heeft een attest van instructeur en heeft al minimaal twee hoofdanimatorcursussen begeleid;2) heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten en heeft al minimaal twee hoofdanimatorcursussen begeleid;b) beantwoordt per vijftien deelnemers een begeleider ter plaatse aan een van de onderstaande vereisten: 1) heeft een attest van instructeur;2) heeft een attest van hoofdanimator;3) heeft drie hoofdanimatorcursussen begeleid;2° voor de stage beantwoordt de begeleider aan een van de volgende vereisten: a) heeft een attest van instructeur;b) heeft een attest van hoofdanimator;c) heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten;d) is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk;e) heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk. § 4. Voor de begeleiding van een instructeurstraject gelden de volgende kwalificatievereisten: 1° voor het theoretische gedeelte en de evaluatie: a) beantwoordt de hoofdverantwoordelijke ter plaatse aan een van de onderstaande vereisten: 1) heeft een attest van instructeur en heeft al minimaal één instructeurscursus begeleid;2) heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten en heeft al minimaal één instructeurscursus begeleid;b) beantwoordt per vijftien deelnemers een begeleider ter plaatse aan een van de onderstaande vereisten: 1) heeft een attest van instructeur;2) heeft een instructeurscursus begeleid;2° voor de stage beantwoordt de begeleider aan een van de volgende vereisten: a) heeft een attest van instructeur;b) heeft een diploma of getuigschrift hoger onderwijs van studies die minimaal zestig uur pedagogische vorming omvatten;c) is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk;d) heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk. § 5. De afdeling Jeugd stelt een trajectboekje ter beschikking waarmee het kadervormingstraject moet worden opgevolgd.

Art. 5.§ 1. De deelnemer aan een animatortraject is minimaal vijftien jaar bij de aanvang van het traject. § 2. De deelnemer aan een hoofdanimatortraject voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° is minimaal zestien jaar bij de aanvang van het traject;2° bezit de competenties van een animator, wat blijkt uit een van de volgende bewijsstukken: a) heeft het attest van animator;b) legt bij inschrijving voor het traject een portfolio voor waarin minimaal honderd uur ervaring als jeugdwerker wordt aangetoond vanaf de leeftijd van zestien jaar. § 3. De deelnemer aan een instructeurstraject voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° is minimaal zeventien jaar;2° bezit de competenties van een animator, wat blijkt uit een van de volgende bewijsstukken: a) heeft het attest van animator;b) legt bij inschrijving voor het traject een portfolio voor waarin minimaal honderd uur ervaring als jeugdwerker wordt aangetoond vanaf de leeftijd van zestien jaar. De afdeling Jeugd stelt een verplicht te gebruiken sjabloon ter beschikking voor het portfolio, vermeld in paragraaf 2, 2°, b), en paragraaf 3, 2°, b).

Art. 6.Een attest kan pas worden uitgereikt op het ogenblik dat de deelnemer voldoet aan de volgende leeftijdsvereisten: 1° voor een animatorattest: zestien jaar zijn;2° voor een hoofdanimatorattest: zeventien jaar zijn;3° voor een instructeursattest: achttien jaar zijn. Op zijn vroegst vanaf de leeftijdsbepalingen, vermeld in het eerste lid, en uiterlijk drie maanden na de afronding van het kadervormingstraject bezorgt de vereniging het attest aan de deelnemer.

Dezelfde persoon kan maar één keer het attest van respectievelijk animator, hoofdanimator en instructeur ontvangen.

Art. 7.Als de afdeling Jeugd vaststelt dat een kadervormingstraject van een vereniging niet langer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 6, trekt ze de erkenning van het kadervormingstraject in. Ze brengt de vereniging daarvan schriftelijk op de hoogte.

Art. 8.Dit besluit wordt voor 31 december 2018 geëvalueerd.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor het jeugdbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^