Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 oktober 2016
gepubliceerd op 14 november 2016

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2018 tot en met 2022 van Vlabotex vzw

bron
vlaamse overheid
numac
2016036526
pub.
14/11/2016
prom.
07/10/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2018 tot en met 2022 van Vlabotex vzw


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 27 oktober 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/10/2006 pub. 22/01/2007 numac 2006037062 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel 98, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 18/05/2007 numac 2007035670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de activiteiten waarvoor een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan moet worden voorgelegd aan de OVAM sluiten tot aanduiding van de activiteiten waarvoor een individueel bodempreventie- en bodembeheersplan moet worden voorgelegd aan de OVAM;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007036639 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van Vlabotex VZW als bodemsaneringsorganisatie sluiten houdende de erkenning van Vlabotex vzw als bodemsaneringsorganisatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikelen 134 tot en met 139, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten sluiten houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2016;

Gelet op de brief van 25 februari 2016 van Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging vzw, afgekort Vlabotex vzw, met zetel President Kennedypark 31A te 8500 Kortrijk, met als bijlage het voorstel van subsidiëringsprogramma voor 2018 tot en met 2022 vanwege Vlabotex vzw;

Gelet op het ontvangstbewijs van 25 maart 2016 waarbij Vlabotex vzw in kennis werd gesteld van de ontvankelijkheid en volledigheid van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor 2018 tot en met 2022;

Gelet op het advies van de OVAM, gegeven op 31 mei 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 september 2016;

Overwegende dat het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2018 tot en met 2022 alle elementen bevat, vermeld in artikel 136 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

Overwegende dat in het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2014 pub. 24/02/2014 numac 2014201213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex VZW kunnen worden gesloten sluiten houdende vaststelling van de termijn waarbinnen de overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex vzw kunnen worden gesloten, de Vlaamse Regering bepaalde dat een overeenkomst voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering ten laatste op 30 juni 2015 met Vlabotex vzw gesloten moest zijn;

Overwegende dat na het verstrijken van de datum van 30 juni 2015 201 overeenkomsten voor de overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering met Vlabotex vzw gesloten waren;

Overwegende dat bij de opmaak van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2018 tot en met 2022 Vlabotex vzw eveneens is uitgegaan van 201 overeenkomsten voor de overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering;

Overwegende dat in het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2018 tot en met 2022 Vlabotex vzw voorziet om jaarlijks bijdragen te ontvangen in het kader van de gesloten overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering; dat de som van de bijdragen die Vlabotex vzw jaarlijks voorziet te ontvangen de volgende zijn:

Jaar

2018

2019

2020

2021

2022

Bijdrage sector (EUR)

1.121.049

1.139.725

1.152.446

1.101.635

1.113.672


Overwegende dat na inhoudelijke beoordeling van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2018 tot en met 2022 Vlabotex vzw een jaarlijkse subsidie vanwege de Vlaamse overheid vraagt, die overeenstemt met de som van de bijdragen die Vlabotex vzw jaarlijks voorziet te ontvangen in het kader van de gesloten overeenkomsten voor overdracht van de verplichting tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering:

Jaar

2018

2019

2020

2021

2022

Gevraagde subsidie (EUR)

1.121.049

1.139.725

1.152.446

1.101.635

1.113.672


Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het voorstel van subsidiëringsprogramma van Vlabotex vzw voor de periode 2018 tot en met 2022 wordt goedgekeurd.

Art. 2.De voorziene bedragen voor de jaarlijkse subsidie voor de periode 2018 tot en met 2022 zijn de volgende:

Jaar

2018

2019

2020

2021

2022

Voorziene subsidie (EUR)

1.121.049

1.139.725

1.152.446

1.101.635

1.113.672


Art. 3.De goedkeuring van het voorstel van subsidiëringsprogramma voor de periode 2018 tot en met 2022 houdt geen enkele verbintenis in vanwege de Vlaamse overheid omtrent de uitbetaling aan Vlabotex vzw van de in artikel 2 aangegeven bedragen voor de jaarlijkse subsidie.

Art. 4.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, wordt gemachtigd om zich overeenkomstig artikel 139 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming uit te spreken over de aanvragen tot subsidiëring vanwege Vlabotex vzw die betrekking hebben op het goedgekeurde voorstel van subsidiëringsprogramma van Vlabotex vzw voor de periode van 2018 tot en met 2022.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op de datum van ondertekening.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 oktober 2016.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^