Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016003382 bron europese centrale bank Toestemming voor een fusie tussen kredietinstellingen Met toepassing van artikel 77(3) van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en(...) Ingevolge artikel 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinst(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016002045 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016 wordt de heer Frederic BUYSSE, via federale mobiliteit, overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016007435 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van **** **** koninklijk besluit ****. 1402 van 1 september 2016, wordt onderluitenant ****. Lange van het reservekader, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de in **** verdere bevordering wordt hij gerangschikt na vaandrig-ter-zee tweede klasse van het ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016007436 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1403 van 1 september 2016, wordt de heer Jurgen Vanhamel, burgerlijk leraar bij de Koninklijke Technische School van de luchtmacht, op eigen verzoek uit zijn be type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016007438 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Oud-strijders. - Gewapende weerstand **** koninklijk besluit ****. 1401 van 1 september 2016 : **** de Medaille van de Weerstand verleend aan Mevr. **** ****'****, lid van de Gewapende Weerstand, gelijk type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016007443 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere brevet van militair administrateur aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1407 van 1 september 2016, wordt het hogere brevet van militair administrateur verleend aan de hierna vermelde **** **** Aan majoors ****. ****, ****. ****, ****. **** ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016009544 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke Eredienst. - Roeselare . - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van (...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 augustus 2016. type koninklijk besluit prom. 27/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van vertegenwoordigers bij het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles" type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016011441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales, gewijzigd door de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007 en de wet van 26 maart 2014 type koninklijk besluit prom. 19/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.800 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 88.000 euro aan de vzw "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten-bedienden in de sector van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016204164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor het vermakelijkheidsbedrijf type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016205663 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2016 : - is de heer Lempereur S., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel. - is de h - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: ? de heer Burette N., l(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016205368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werknemers vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap of door de Vlaamse gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016205539 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2016 van 6 oktober 2016 Rolnummer : 6150 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, d), 49, 50 en 55, § 3, van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 20/07/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016205561 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/05/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016029520 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2016-2017 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de statuten en het huishoudelijk reglement van de « Académie royale de Médecine de Belgique »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016031723 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de mededeling van de schoolvakantieperiodes voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016031724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de mededeling van de schoolvakantieperiodes voor het schooljaar 2016-2017

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016036526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2018 tot en met 2022 van Vlabotex vzw

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016031737 bron service public regional de bruxelles Ukkel. - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende het Waterbeheer. - Aanneming. - Goedkeuring Overeenkomstig artikel 93, 2e lid van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vast

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016205721 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (ANG16280) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma (...)

erratum

type erratum prom. 13/07/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016029527 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2009 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor onderwijs op afstand en van het secretariaat. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016205682 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociale aspecten (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG16260) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016007444 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 1404 van 1 september 2016 : Landmacht **** kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van wie de namen volgen, op 26 december 2015 benoemd in de **** van **** ****. **** ****, ****. ****, ****. **** en ****. ****.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/11/2016 numac 2016205725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** controleurs **** **** vergelijkende selectie van **** controleurs **** (niveau ****) voor de Regie der Gebouwen (****15217) werd afgesloten op 25 oktober 2016. Er(...)
^