Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 oktober 2016

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 25/10/2016 numac 2016000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Antwerp Gas Terminal van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 14/10/2016 numac 2016014306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat in het kader van de verkeersactieplannen - Bedrag van het saldo 2011 toegekend aan de politiezones en de federale politie type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 5 april 2016 houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 27/10/2016 numac 2016024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017200650 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 12 en 22 van de organisatieafdelingen 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 07/10/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017200649 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016029561 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet confessioneel vrij hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036497 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 07/11/2016 numac 2016036518 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master-na-masteropleidingen Master in International Management and Strategy en Master in Innovation and Entrepreneurship als nieuwe opleidingen van de Vlerick Business School type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036514 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 20 mei 2016 waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 juni 2015 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 31/10/2016 numac 2016036513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 14/11/2016 numac 2016036526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de goedkeuring van het subsidiëringsprogramma voor de periode van 2018 tot en met 2022 van Vlabotex vzw type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 24/11/2016 numac 2016036525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft de verschuiving van sommige taken en bevoegdheden type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016036538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2016 pub. 08/02/2017 numac 2017010489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs
^