Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 december 2001
gepubliceerd op 01 februari 2002

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035101
pub.
01/02/2002
prom.
07/12/2001
ELI
eli/besluit/2001/12/07/2002035101/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2001. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder beheer van de Staat, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op de wet van 17 mei 1976 tot oprichting van een Dienst voor de Scheepvaart en een « Office de la Navigation », inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, inzonderheid op titel II, hoofdstuk II, gewijzigd bij het besluit van de Regent van 16 december 1946 en de koninklijke besluiten van 7 september 1950, 13 juli 1951, 17 juni 1952, 11 december 1952, 31 oktober 1953, 30 januari 1957, 12 juli 1957, 22 oktober 1958, 5 mei 1975, 28 april 1981, 26 mei 1983, 3 oktober 1986, 19 december 1986, 28 maart 1988 en 25 mei 1992 en het besluit van de Vlaamse regering van 21 april 1999;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 18 oktober 2001.

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat met het oog op de invoering van de euro op 1 januari 2002 de bestaande regelgeving tijdig moet worden aangepast om een vlotte overgang mogelijk te maken;

Gelet op het advies nr. 32.539/3 van de Raad van State, gegeven op 20 november 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikellen 79, 80, 83 en 84 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk worden de in Belgische franken uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de onderstaande tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen, vermeld in de derde kolom van onderstaande tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT

^