Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 2001

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/12/2001 pub. 31/12/2002 numac 2002023029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van artikel 7 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001001207 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001001288 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de formatienormen van de personeelsleden van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001001324 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot erkenning van de Syndicale Federatie van de Belgische Politiediensten type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 21/12/2001 numac 2001001325 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging, wat zijn bijlage betreft, van het koninklijk besluit van 25 juni 2001 houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan de officieren van de federale politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001010031 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001022995 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2001022996 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 01/06/2002 numac 2002000343 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de preventiecontracten, de aanstelling van stadswachters in de preventiecontracten en de kustplancontracten afgesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 04/06/2002 numac 2002002000 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2001 type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002009002 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-notarissen per taalrol voor het jaar 2002 type koninklijk besluit prom. 07/12/2001 pub. 14/02/2002 numac 2002016005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001247 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001248 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001249 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031478 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de lijst van documenten die doorgestuurd moeten worden bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de wijze van beheer, controle en archivering van het kandidatenregister voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031480 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur van de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031479 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bewijsstukken voor de inkomsten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 05/03/2002 numac 2002007049 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2000 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027150 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027151 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002035036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1998 houdende vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in kinderdagverblijven en in diensten voor opvanggezinnen, houdende vaststelling van de subsidies voor de werkingskosten voor kinderdagverblijven, wat betreft de invoering van de EUR

decreet

type decreet prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001036437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving type decreet prom. 07/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001036460 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953 type decreet prom. 07/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036478 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake cultuur, wat de invoering van de euro betreft type decreet prom. 07/12/2001 pub. 09/01/2002 numac 2001036482 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de wijziging van sommige bepalingen inzake media wat de invoering van de euro betreft type decreet prom. 07/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2001036507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Tirana op 1 februari 1999 type decreet prom. 07/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2001036508 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek der Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Manilla op 14 januari 1998 en met het proces-verbaal van rechtzetting van 8 september 1999 type decreet prom. 07/12/2001 pub. 23/01/2002 numac 2001036509 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische Regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 17 februari 1999 type decreet prom. 07/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de herziening van de financiering van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap en begeleidende bepalingen

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001003657 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2001 pub. 10/01/2002 numac 2001029604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de jeugd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002035007 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de aanwijzing van de ambtenaren voor het uitoefenen van het toezicht op de toepassing van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en van de krachtens die gecoördineerde wet genomen uitvoeringsbesluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2002035013 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002035026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002035046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1996 betreffende de vergoeding verschuldigd door de gebruikers van het verkeersbegeleidingssysteem voor vaartuigen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002035045 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1999 betreffende de inning van loodsgelden en andere vergoedingen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002035047 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 1986 houdende reglement-tarief van de sleepdienst te Oostende type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002035085 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 en houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60 basisallocatie 00.20 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002035101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002035100 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 april 1993 tot verlening van een vaarvergunning in de vorm van een waterwegenvignet type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 09/02/2002 numac 2002035141 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 08/02/2002 numac 2002035190 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, wat betreft de invoering van de euro

erratum

type erratum prom. 07/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2002000231 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 07/12/2001 pub. 29/03/2002 numac 2002007056 bron ministerie van landsverdediging Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 07/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002012320 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, van de vlaamse gemeenschap, van de duitstalige gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen type samenwerkingsakkoord prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2002 numac 2002021461 bron ministerie van financien, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de Gewesten voorgenomen wijzigingen aan de gewestelijke belastingen en inzake de technische uitvoerbaarheid van de invoering door de Gewesten van algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen van de verschuldigde personenbelasting

erratum

type erratum prom. 07/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2002035031 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot regeling van enkele gevolgen van de invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving. - Erratum
^