Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2001011464 bron ministerie van economische zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 07/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002021011 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2001010051 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de professoren, lesgevers, voordrachtgevers en moderatoren die de vormingssessies verstrekken georganiseerd in het kader van de permanente vorming van sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 18/09/2001 pub. 01/02/2002 numac 2001012891 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot uitvoering van de sectorale regeling van de flexibele arbeidsweek type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 01/02/2002 numac 2001013175 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van het interprofessioneel akkoord van 8 december 1998 en van artikel 8 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen en van hoofdstuk III, afdeling VI, onderafdeling 1 "Inspanningen ten voordele van de werklozen" van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (1) type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2001013239 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de werklieden van de bewakingsdiensten in de privé-sector type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002000118 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 18 januari 2002 wordt de heer Berton, Edouard, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Beloeil/Leuze-en-Hainaut voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 30/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002002031 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type koninklijk besluit prom. 30/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002002030 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Informatie- en communicatietechnologie type koninklijk besluit prom. 17/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002009086 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 1970 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Doornik type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002009101 bron ministerie van justitie Directoraat-Generaal Strafinrichtingen Personeel. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit van 24 januari 2002 : De aanwijzing van Mevr. Colette LAUWERS als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Franstalige Commissie voor de voorwaa De aanwijzing van Mevr. Josyane REMACLE als effectieve assessor sociale reïntegratie bij de Commiss(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002011042 bron ministerie van economische zaken Afstand van een toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 15 januari 2002 wordt de afstand van de toelating vastgesteld door de onderneming "Libra-Re" , naamloze vennootschap(...) - "Rechtsbijstand"(tak 17). Dit besluit treedt in werking vanaf de onderhavige bekendm(...) type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002014013 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1999 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 03/11/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002014244 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de bijzondere bepalingen bij de overplaatsing van sommige statutaire personeelsleden van de voormalige Dienst voor Regeling der Binnenvaart naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002016032 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt met ingang van 1 november 2001, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan Mevr. Foguenne, Marielle, uit zijn functies van assistent bij de centrale diensten van het Centr

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2001014011 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 10 januari 2002 : - worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd : 1. het Algemeen Reglement voo 2. het reglement betreffende de multilaterale overeenkomst RID 3/2000 met betrekking tot tijdelijke(...) type ministerieel besluit prom. 11/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002011023 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002027094 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 9 november 2001 wordt de heer Bernard Delwart op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. Bij besluiten van de secretaris-generaal van 28 november 2001 worden de heer Frédéric Robinet en Mev Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 december 2001 wordt de heer Pascal Mertes met ingang (...) type ministerieel besluit prom. 03/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002035114 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot bepaling van het vaccinatieschema ten behoeve van de centra voor leerlingenbegeleiding

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002027098 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten inzake economie type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002027095 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij besluit van de Waalse Regering van 13 december 2001 wordt het beroep dat door de v.z.w. Promothée werd ingediend tegen de vergunning om afvalwater te lozen, afgegeven om 20 juni 2001 bij de « Inasep » voor het zuiveringsstation van Cin type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002027099 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement" gelast wordt maatregelen te nemen om de site van Hensies te Hensies te saneren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002035076 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 september 1990 tot uitvoering van artikel 7bis van het decreet van 27 juni 1985 op de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 4 april 1990 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002035085 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 en houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.60 basisallocatie 00.20 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002035101 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk

erratum

type erratum prom. 19/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002000095 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002. - Errata type erratum prom. 12/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002011028 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit. - Errata type erratum prom. 12/12/2001 pub. 01/02/2002 numac 2002011029 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas. - Errata

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002011043 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Vierde kwartaal 2001 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 448,9 voor het vierde kwart

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002016030 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Kurt Heungens met ingang van 1 december 2001, in het Nederlands taalkader, benoemd tot werkleider bij het Centrum voor Landbouwkundig Ond(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002016031 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Schalbroeck, Jean, Met ingang van 1 november 2001, in vast verband benoemd tot ingenieur in het Frans taalkader bij de centrale diensten van het Min type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/02/2002 numac 2002016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Delville, Luc, met ingang van 1 november 2001, in vast verband benoemd tot ingenieur in het Frans taalkader bij de buitendiensten van het Ministeri
^